Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Iper Direkte AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Iper Direkte AS is situated in Oslo/Norway and specializing in direct marketing, consumer data and business data. We are seven employees, all with extensive experience in data quality work and direct marketing.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 31 okt, 2020
Utløper: 31 okt, 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-9% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

Bedriften har fem heltidsansatte og to deltidsansatte.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Bedriften har utarbeidet egen rutine for innkjøp basert på retningslinjer fra Miljøfyrtårn.
Rutinen benyttes ved alle innkjøp.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Vi får ikke spesifisert energiforbruk fra gårdeier. Felles måler for flere leietakere.
Energimerking for bygget ligger pt på D. Gårdeier Eiendomsspar jobber med sin Miljøpolicy og i særdeleshet med å redusere energiforbruket i sine næringsbygg. Det er konkrete planer om å montere solcellepaneler på taket ila 2020 slik at energi fra disse kan drive friskluftanlegget i bygget.

Klimaregnskap

CO2 totalt

-28% fra 2018

Kommentarer til Klimaregnskap

Vi har lite avfall. Vi er en IT bedrift med lite fysisk produksjon.
Evt EE avfall (PC etc) slettes forsvarlig og leveres til Elkjøp for gjenbruk/resirkulering, se:
https://www.elkjop.no/cms/gjenvinne-elektronikk/gjenvinning-av-elektrisk-og-elektronisk-avfall/

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-17% fra 2018

Drivstofforbruk, totalt

-60% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Norden = reiser mellom kontoret i Oslo og avdelingen i Kristiansund.
Europa = seminar i Amsterdam
Resten av verden = reise ifb med NORAD prosjekt på Sri Lanka som er videreført.
Vi har ikke rapportert antall km kjørt med elbil. Datagrunnlaget mangler da det ikke skrives km-godtgjørelse.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

Levert inn defekt elektronisk utstyr hos Elkjøp/Alna.
Fått kontainer for returpost (fra kunder) som tømmes ukentlig av Franzefoss (gjelder kun for Iper).

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Kun ett stort innkjøp i 2019. Nye servere fra Dell. Rutine for innkjøp benyttet. Energieffektivitet var ett av kriteriene i valg av nytt materiell.
Innkjøp ellers gjøres ihht etablert innkjøpsrutine.
Avfall
Iper har en klar og definert avfallsplan som er forankret i bedriftens daglige drift.
Denne har vært i bruk siden vi første gang gikk gjennom sertifiseringsprosess hos Miljøfyrtårn. Riktignok med små revisjoner.
Planen inneholder detaljert metodikk for reduksjon og sortering av avfall hos Iper Direkte AS.
Energi
Bedriften leier lokaler i et større næringsbygg med felles strømmålere. Derfor vanskelig å monitorere eget strømforbruk.
Vi har imidlertid etablerte rutiner for strømsparing. Alle lys og datamaskiner slås av på slutten av hver arbeidsdag.
Produksjonsservere kan av forståelige grunner ikke skrus av. Vi har imidlertid oppgradert til helt nye og mer energieffektive Dell-serverer i 2019.
Transport
Nye elbiler høst 2019. Kun en Fossibil igjen i 2019. Blir byttet i 2020.
Utslipp til luft og vann
Ikke relevant.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
1. Vi skal redusere sykefraværet med 0,5 %
Tiltak: Vi skal sammen med vår leverandør av helseforsikring vurdere behov for tiltak og individuell tilpasning av arbeidsplasser og evt tilbud og fysikalsk behandling ved behov.

2. Vi skal redusere energibruket med 3 %
Tiltak: Bytte ut lysarmaturene til LED belysning hvor det mulig.

3. Vi skal redusere bruken av skrivepapir med 20 % og redusere papiravfallet med 10 %.
Tiltak: Skriveren skal ha dobbeltsidig utskrift som standard og sikker utskriftsløsning.
Innkjøp av iPad til elektronisk signering av kontrakter og bilag.

4. Vi skal redusere antallet flyreiser med 10 %.
Tiltak: Webmøter – dette skjer uansett pga COVID19
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
15 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Bedriften skal anskaffe kun de varer og tjenester som over tid bidrar til effektiv drift og best mulig økonomisk resultat. Bedriften skal også bidra til å redusere den totale miljøbelastningen fra varer og tjenester som anskaffes og forbrukes. Vi skal som hovedregel bruke leverandører som er miljøsertifiserte eller hvor produktet er miljømerket.
Energi: Tiltak
Vi har som nevnt mer eller mindre gjort omtrent hva vi kan ut i fra rammebetingelsene våre.
Vil utvide med nye ladestasjoner med bedre kapasitet til alle ansatte i 2020. Det kan føre til en viss økning i energiforbruket, men samtidig fjerne all bruk av fossilt brennstoff i transportdelen vår.
Transport: Tiltak
Svært lite bruk av fly i 2020 pga COVID19.
Vil også skifte ut siste fossibil i løpet av første halvår 2020.
Avfall: Mål, Restavfall
70 kg
Avfall: Tiltak
Vi har dessverre ikke kildesortering. Benytter imidlertid grønne og blå poser til matavfall og plastavfall som privathusholdninger i Oslo.
Passer på å være nøye på papir og el-avfall. Pant og glass/metall har vi ,men i svært lite volum.
Dersom det er mulig skal antallet fraksjoner økes i samarbeid med utleier.
Bedriften er ogå pådriver overfor gårdeier samt Ruter for å redusere avfallsvolum i det ytre rom rundt vår lokasjon. Her er det forbedringspotensiale!
Vi skal fortsette å overholde vår etablerte avfallsplan og evt forbedre denne om mulig.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Vi bidrar ikke etter eget vitende til utslipp til vann/luft og skal gjøre hva vi kan for å ikke begynne med det heller.
Annet