Kristiansand rør og ventilasjon AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

KRV AS har FG godkjenning for Prosjektering, utførelse og kontroll av sprinkleranlegg. Vi har mange dyktige baser og rørleggere med lang erfaring i montasje av alle typer sprinkleranlegg. Foruten at sprinkleranlegget skal slukke branner så er vi opptatt av å bygge anlegg som er estetisk pene og som er tilpasset bygningen på best mulig måte.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Rørlegger

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 27 des., 2021
Utløper: 27 des., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

KRV AS er en mellomstor bedrift. Bedriften har løpende 3-5 lærekontrakter og har et samarbeid med NAV.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

-7% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-7% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Kommentarer

Strømforbruket i 2019 er beregnet for kontoret(oppvarmet areal), med utgangspunkt i målinger per måned fra Agder Energi sine nettsider.
Bygget er energimerket D.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-11% fra 2018

Kommentarer

Flere biler brukes kun i tjeneste (ingen fast sjåfør). Antar at ca 90% av forbruket/km er i tjeneste og 10% privat kjøring.
Vi har flere prosjekter på Østlandet, derav de fleste flyreisene.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

-7% fra 2018

Kommentarer

For å finne mengde avfall er det tatt utgangspunkt i bestilte tømminger av avfallsdunker utført av Norsk Gjenvinning.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

15% fra 2018

Kommentar til klimaregnskapet

KRV AS har for 2019 hatt et energiforbruk på 141,99kWh noe som er lavere enn for 2018. Forbruket av drivstoff per mil er høyere enn for 2018.
Antall turer med fly er litt lavere enn for 2018, det jobbes med å holde det på et minimum. 55% av avfallet er kildesortert, litt lavere enn for 2018.
Vi fortsetter med å holde fokus på å være miljøbevisste samt å gjøre tiltak for at vi kan bli bedre.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi har fokus på å velge miljømerkede så langt det lar seg gjøre samt å holde papirforbruk på et minimum.
Avfall
I 2019 har vi kildesortert matavfall, plast, i tillegg til papp og restavfall.
Energi
PC/datautstyr og lys blir skrudd av hver dag når vi går fra jobb.
Vi prøver å ikke ha det varmere i kontorlokalene enn vi må.
Transport
I 2019 har vi valgt å bruke elbilen i forbindelse med et prosjekt på Østlandet hvor det har vært mye pendling frem å tilbake til Sørlandet.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi benytter den overordnet HMS og Miljøpolitikken som finnes i HMS systemet
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
4 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi prøver å bytte til miljømerkede produkter ihht oversikt " Miljøstatus varer".
Oppfordrer kunder å leverandører til å miljøsertifisere seg
Energi: Mål
140 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
I 2019 er vi flere ansatte som bruker kontorlokalene enn 2018.
Vi fortsetter arbeidet med å være bevisste på at alt av PC og lys blir slått av ved dagens slutt, og at vi
ser etter nye muligheter for sparing og forbedringer.
I 2019 fikk vi installert lyssensor på det ene kontoret.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,65 liter pr.mil
Transport: Tiltak
VI har kjøpt enda en elbil, den ble kjøpt på slutten av 2019. Andelen av miljøvennlige biler øker, så vi forventer at forbruket per kjørt km vil gradvis gå nedover.
Avfall: Mål og restavfall
700 kg
Avfall: Mål og kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
Målene er litt justert i forhold til 2018 da vi nå er blitt flere personer som bruker kontorlokalene.
Vi har i 2019 innført kildesortering for matavfall og plastavfall i tillegg til det vi hadde, restavfall, papp og papir.
Det jobbes kontinuerlig med fokus på kildesortering og at alle tar ansvar for rett håndtering av avfallet.