Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Norsk Industriarbeidermuseum - Rjukanbanen

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Rjukanbanen, med jernbanefergene D/F Ammonia og M/F Storegut, forvalter og formidler spennende og spektakulære historier gjennom turer og aktiviteter på land og vann. Dette er en eventyrlig og unik historisk troika fra norsk industrireisings barndom – ved prosjektets omfang, ved opplevelsen i dag, og som kulturhistorisk objekt.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggeier, Felles kriterier, Mekanisk verksted

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 19 mar, 2020
Utløper: 19 mar, 2023

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Klimaregnskap

CO2 totalt

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Drivstoff inkluderer diesel til tog og båt.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

Det er relativt lite avfall på Rjukanbanen. For 2020 vil det være større andel kildesortert avfall.

Vannforbruk

Vannforbruk

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
-Vi etablerer ifbm sertifisering som miljøfyrtårn ytterligere tiltak ifht kildesortering.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Miljøpolicy/ Overordnet målsetting for Helse, Miljø og Sikkerhet
Norsk Industriarbeidermuseum har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.

Dette gjøres gjennom:

• å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten Norsk Industriarbeidermuseum.
• å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
• å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
• å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer
• å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.
Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid ved Norsk Industriarbeidermuseum.
Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i 2020
- Jobbe med å bli kjent med miljøfyrtårnordningen internt.
- Velge miljøvennlige løsninger der det er mulig (reise med tog/kollektivt, unngå plastbestikk i bedriften etc.).
- Oppdatere HMS-systemet og gjøre både systemet og HMS-arbeid bedre kjent i organisasjonen.
- Redusere sykefraværet med 1% poeng. For eksempel gjennom å bruke egenmeldinger (IA-bedrift) fremfor sykemeldinger.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
0 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
8 leverandører
Energi: Mål
160 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
- PC'er og skal programmeres til å gå i dvale i løpet av 5 min
- Rutinemessig oppfølging av strømforbruk gjøres av Miljøfyrtårnansvarlig.
Etablere en instruks for hva som skal stenges ned av energikrevende utstyr ifht sesong.
- Vurdere bruk av lavenergibelysning.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,65 liter pr.mil
Avfall: Mål, Restavfall
50 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
-Gjennom arbeidet med sertifisering som Miljøfyrtårn er det utarbeidet retningslinjer for kildesortering og avfall. Dette vil bidra til en høyere bevissthet rundt avfall.