Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Visit Nordmøre & Romsdal AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Visit Nordmøre & Romsdal AS er et destinasjonsselskap for regionen Nordmøre og Romsdal. Virksomheten jobber for å øke ringvirkningene fra reiselivstrafikken og øke lønnsomheten i reiselivsnæringen i Nordmøre og Romsdal. Markedsarbeid, produktutvikling, nettverk- og reisemålsutvikling er kjerneoppgavene i selskapet. Virksomheten har kontorer i både Kristiansund og Molde, men det er kontoret i Molde som sertifiseres i denne omgang.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 mar, 2019
Utløper: 15 mar, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

5% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

Antall ansatte er på kontoret i Molde, omsetningen er hele selskapet, som også innbefatter 2 personer på vårt andre kontor i Kristiansund (ikke sertifisert).

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

20% fra 2018

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

60% fra 2018

Energi

Energiforbruk

-30% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-30% fra 2018

Klimaregnskap

CO2 totalt

59% fra 2018

Kommentarer til Klimaregnskap

Det er innført kildesortering i kontorfellesskapet, som består av totalt 9 personer, fordelt på 4 bedrifter/organisasjoner.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

100% fra 2018

Drivstofforbruk, totalt

-7% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

21% fra 2018

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

213% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Ikke bruk av engangsutstyr som for eks. fat og kopper.
Minimering av bruken av papir, utskrifter, bruke notatbok istedet for gule lapper.
Avfall
Innføring av kildesortering av alt avfall på etasjen i 4 fraksjoner; papir, glass/metall, plast, organisk avfall.
Energi
Skrur ned varmeovner ved lengre fravær på kontoret.
Transport
Benytter kollektiv transport til møter der dette er mulig.
Benytter skype/teams mer og mer i forbindelse med møter.
Utslipp til luft og vann
For vår bedrift så går dette mye på det samme som under Transport.
Vi har elektrisk oppvarming av kontorlokaler.
Kildesortering av avfall som plast, glass og metall.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Visit Nordmøre & Romsdal AS sitt mål med HMS-arbeidet er å skape trygghet og sikkerhet i arbeidet, for egne ansatte og omgivelsene, og verne om miljø og helse, samt innfri de målsettinger og krav som stilles i "forskrift for internkontroll". All HMS-dokumentasjon ligger elektronisk og er lett tilgjengelig for våre ansatte. Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet skal vektlegges på lik linje med annen virksomhet, og det gjelder alle ansatte i bedriften. Arbeidet dokumenteres i vår handlingsplan i den årlige klima- og miljørapporten.

Visit Nordmøre & Romsdal AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.(Markedsføring, produktutvikling, nettverk- og reisemålsutvikling)
Dette gjøres gjennom:
• å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten.
• å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
• å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer
• å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Visit Nordmøre & Romsdal AS.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
15 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Ønsker å benytte miljømerkede/sertifiserte leverandører på alt vi kjøper inn. Der dette ikke er mulig, gjør vi unntak, men prøver å finne alternative løsninger.
Energi: Mål
120 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Være bevist på å justere varmekilder på kontor ned når de ikke er i bruk.
Skru av lys.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
750 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,65 liter pr.mil
Transport: Tiltak
I større grad benytte kollektivtransport ved reiser til og fra møter.
Samkjøre med andre.
Benytte teams/skype i større grad.
Avfall: Mål, Restavfall
10 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Informere ansatte om temaet. Bli mer bevist på sorteringen, begrense innkjøp som ikke kan sorteres, og som må i restavfallet.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Siden dette punktet går mye på transportbiten for vår del, vil vi informere ansatte om vår reisepolicy, der vi vurderer om reisen er nødvendig, kan den erstattes med videokonferanse, kan man unngå flyreise dit man skal osv.