Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Norsk Industriarbeidermuseum - Vemork med Verdensarvsenteret

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Rjukanfossen ga grunnlaget for Vemork, som da den stod ferdig i 1911 var verdens største kraftstasjon. Vemork huser nå NIA og verdensarvsenteret. Her kan man få historien til det fantastiske industrieventyret som utspant seg fra tidlig på 1900-tallet og den dramatiske krigshistorien fra Rjukan under andre verdenskrig.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 18 mar, 2020
Utløper: 18 mar, 2023

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Klimaregnskap

CO2 totalt

Transport og anleggsmaskiner

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
-Kapp og spill benyttes i produksjonen der det er kvalitetsmessig forsvarlig.
-Alle innkjøp vurderes ifht nødvendighet.
Avfall
-Vi etablerer ifbm sertifisering som miljøfyrtårn ytterligere tiltak ifht kildesortering.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Miljøpolicy/ Overordnet målsetting for Helse, Miljø og Sikkerhet
Norsk Industriarbeidermuseum har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.

Dette gjøres gjennom:

• å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten Norsk Industriarbeidermuseum.
• å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
• å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
• å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer
• å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.
Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid ved Norsk Industriarbeidermuseum.
Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i 2020
- Jobbe med å bli kjent med miljøfyrtårnordningen internt.
- Velge miljøvennlige løsninger der det er mulig (reise med tog/kollektivt, unngå plastbestikk i bedriften etc.).
- Oppdatere HMS-systemet og gjøre både systemet og HMS-arbeid bedre kjent i organisasjonen.
- Redusere sykefraværet med 1% poeng. For eksempel gjennom å bruke egenmeldinger (IA-bedrift) fremfor sykemeldinger.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
8 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
-Kapp og spill som kan inngå i produksjon vil benyttes.
Energi: Mål
130 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
- PC'er og skal programmeres til å gå i dvale i løpet av 5 min
- Rutinemessig oppfølging av strømforbruk gjøres av Miljøfyrtårnansvarlig.
Etablere en instruks for hva som skal stenges ned av energikrevende utstyr ifht sesong.
- Vurdere bruk av lavenergibelysning.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,65 liter pr.mil
Transport: Tiltak
-Vurdere behov for transport i hvert enkelt tilfelle.
Avfall: Mål, Restavfall
4000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
30 %
Avfall: Tiltak
-Gjennom arbeidet med sertifisering som Miljøfyrtårn er det utarbeidet retningslinjer for kildesortering og avfall. Dette vil bidra til en høyere bevissthet rundt avfall.