Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Mediefondet Zefyr

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Mediefondet Zefyr forvalter statlig støtte og investerer privat kapital i spillefilm, dokumentarer, TV serier, dataspill og VR produksjoner. Fondet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer, og staten ved Kulturdepartementet/Nfi. Selskapet ble etablert i 2016 etter en fusjon mellom de to regionale fondene FUZZ AS og Filmkraft Fond AS. Selskapet er eid av Bergen kommune og Rogaland fylkeskommune og har samarbeidsavtaler med fylker og kommuner gjennom hele virksomhetsområdet. Zefyrs virksomhetsområde består av 7 fylker på Vest- og Sørlandet: Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Aust Agder Vest Agder Telemark Mediefondet Zefyr er det største regionale fondet for audiovisuell (AV) produksjon I Norge. I nordisk sammenheng kommer vi like etter Film i Väst (Västra Götaland, Sverige) i størrelse.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 17 nov, 2020
Utløper: 31 jan, 2021

Systemkrav

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

-2% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

16% fra 2018

Kommentarer til Systemkrav

Omsetning = sum driftsutgifter

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Vi har handlet fra Apple og Staples - begge bedrifter som har en tydelig miljøprofil. Vi har også handlet noe fra ARK/Nordli. Det gjelder et svært begrenset antall innkjøp hos alle leverandører.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Vi leier kontorer både i Stavanger og Bergen og har ikke selv oversikt over bygningenes energibruk. Lokalene i Bergen er nylig moderniserte og forventes slik å ha lav energibruk. Lokalene i Stavanger er av eldre årgang og forventes å ha noe høyere energibruk. Vi har gått ut fra et estimert gjennomsnitt på 70kwh pr m2

CO2

CO2 totalt

109% fra 2018

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

75% fra 2018

Drivstofforbruk, totalt

83722% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

38700% fra 2018

Kommentarer til Transport

Drivstoffbruk pr mil er estimert til 0,7 for dieselbil (332 km), 0,5 for bensinbil (1044 km). I tillegg er det gjørt 569 km med elbil.

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-15% fra 2018

Kommentarer til Avfall

Vi har ikke avfallsvekt så tallene over er estimert. Vi har estimert en økning fra fjoråret, da den ansatte som var i mammapermisjon i 2018 var tilbake i full jobb i 2019. Plastavfall er fra nå også inkludert i restavfallet (ref. info under - gjennomførte tiltak, avfall)

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Fondet har gjennomført svært få innkjøp i 2019.
Avfall
Kildesortering av plast er avviklet i Stavanger kommune. Derav ingen kildesortering av plast lenger på Stavangerkontoret. Bergenskontoret kildesorterer plastflakser, men ikke øvrig plast (det går i restavfall). Ellers er kildesorteringsordningene brukt aktivt, foruten matavfall i Stavanger da dette utgjør minimalt (med en ansatt på kontoret).
Energi
Ingen konkrete tiltak foretatt.
Transport
Vi har vært mer bevisste på å minske reisevirksomheten i forhold til tidligere år. Reiser er i større grad erstattet av nett- og telefonmøter. Vi reiser også færre når vi må reise og sørger for å effektivisere reisene med å fylle dagene opp med møter og annet som angår virksomheten. Reisebudsjettet for 2020 er kuttet.
Utslipp til luft og vann
Ikke aktuelt utover vår reisevirksomhet

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Mediefondet Zefyr skal sikre et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Selskapet skal overholde alle relevante myndighetskrav og krav som er satt innad i virksomheten. Vi skal behandle selskapets eiendom og materiell ansvarlig og være bevisste i forhold til å forhindre belastning på det ytre miljø. Vår arbeidshverdag skal på ingen måte skade hverken ansatte eller de vi forholder oss til i arbeidet. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i kontinuerlig forbedringsarbeid på området.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi kjøper inn minst mulig. Vi jobber stort sett via nett og trenger ikke mye materielt. Det går mest i oppdatering av datautstyr og svært begrenset kontorutstyr/-materiell.
Energi: Mål
40 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vi legger oss på samme nivå som i fjor, da vi allerede bruker begrenset mengde energi.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
4,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Kutt i antall reiser. Mindre bruk av egne biler, taxi og flyvninger. Mer bruk av offentlig transport.
Avfall: Mål, Restavfall
100 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
Mer bevisst forhold til kildesorteringen. Permanent fjerning av restavfallsbeholdere ved pultene (disse var borte en stund, men ble gjeninnført). Rutiner for veiing/utmåling er ønskelig, men vanskelig å gjennomføre. Månedsvise estimeringen kan gjøre årsestimatet mer riktig.
Utslipp til luft og vann: Tiltak
Ikke aktuelt utover å redusere reisevirksomheten