Mediefondet Zefyr

Innrapportering for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Mediefondet Zefyr forvalter statlig støtte og investerer privat kapital i spillefilm, dokumentarer, TV serier, dataspill og VR produksjoner. Fondet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer, og staten ved Kulturdepartementet/Nfi. Selskapet ble etablert i 2016 etter en fusjon mellom de to regionale fondene FUZZ AS og Filmkraft Fond AS. Selskapet er eid av Bergen kommune og Rogaland fylkeskommune og har samarbeidsavtaler med fylker og kommuner gjennom hele virksomhetsområdet. Zefyrs virksomhetsområde består av 7 fylker på Vest- og Sørlandet: Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Aust Agder Vest Agder Telemark Mediefondet Zefyr er det største regionale fondet for audiovisuell (AV) produksjon I Norge. I nordisk sammenheng kommer vi like etter Film i Väst (Västra Götaland, Sverige) i størrelse.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 26 jan., 2022
Utløper: 26 jan., 2025

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

-2% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

16% fra 2018

Kommentarer

Omsetning = sum driftsutgifter

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Kommentarer

Vi har handlet fra Apple og Staples - begge bedrifter som har en tydelig miljøprofil. Vi har også handlet noe fra ARK/Nordli. Det gjelder et svært begrenset antall innkjøp hos alle leverandører.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Vi leier kontorer både i Stavanger og Bergen og har ikke selv oversikt over bygningenes energibruk. Lokalene i Bergen er nylig moderniserte og forventes slik å ha lav energibruk. Lokalene i Stavanger er av eldre årgang og forventes å ha noe høyere energibruk. Vi har gått ut fra et estimert gjennomsnitt på 70kwh pr m2

Transport

Drivstofforbruk, totalt

83722% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

38700% fra 2018

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

64% fra 2018

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

54% fra 2018

Kommentarer

Drivstoffbruk pr mil er estimert til 0,7 for dieselbil (332 km), 0,5 for bensinbil (1044 km). I tillegg er det gjørt 569 km med elbil.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-15% fra 2018

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Vi har ikke avfallsvekt så tallene over er estimert. Vi har estimert en økning fra fjoråret, da den ansatte som var i mammapermisjon i 2018 var tilbake i full jobb i 2019. Plastavfall er fra nå også inkludert i restavfallet (ref. info under - gjennomførte tiltak, avfall)

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

91% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Fondet har gjennomført svært få innkjøp i 2019.
Avfall og ombruk
Kildesortering av plast er avviklet i Stavanger kommune. Derav ingen kildesortering av plast lenger på Stavangerkontoret. Bergenskontoret kildesorterer plastflakser, men ikke øvrig plast (det går i restavfall). Ellers er kildesorteringsordningene brukt aktivt, foruten matavfall i Stavanger da dette utgjør minimalt (med en ansatt på kontoret).
Energi
Ingen konkrete tiltak foretatt.
Transport
Vi har vært mer bevisste på å minske reisevirksomheten i forhold til tidligere år. Reiser er i større grad erstattet av nett- og telefonmøter. Vi reiser også færre når vi må reise og sørger for å effektivisere reisene med å fylle dagene opp med møter og annet som angår virksomheten. Reisebudsjettet for 2020 er kuttet.
Utslipp til luft og vann
Ikke aktuelt utover vår reisevirksomhet

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Mediefondet Zefyr skal sikre et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Selskapet skal overholde alle relevante myndighetskrav og krav som er satt innad i virksomheten. Vi skal behandle selskapets eiendom og materiell ansvarlig og være bevisste i forhold til å forhindre belastning på det ytre miljø. Vår arbeidshverdag skal på ingen måte skade hverken ansatte eller de vi forholder oss til i arbeidet. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i kontinuerlig forbedringsarbeid på området.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi kjøper inn minst mulig. Vi jobber stort sett via nett og trenger ikke mye materielt. Det går mest i oppdatering av datautstyr og svært begrenset kontorutstyr/-materiell.
Energi: Tiltak
Vi legger oss på samme nivå som i fjor, da vi allerede bruker begrenset mengde energi.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
4,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Kutt i antall reiser. Mindre bruk av egne biler, taxi og flyvninger. Mer bruk av offentlig transport.
Avfall: Mål og restavfall
100 kg
Avfall: Mål og kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
Mer bevisst forhold til kildesorteringen. Permanent fjerning av restavfallsbeholdere ved pultene (disse var borte en stund, men ble gjeninnført). Rutiner for veiing/utmåling er ønskelig, men vanskelig å gjennomføre. Månedsvise estimeringen kan gjøre årsestimatet mer riktig.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke aktuelt utover å redusere reisevirksomheten