Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Stiftinga Vestlandsforsking

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Vestlandsforsking arbeider med forsking og utvilkingsarbeid innan samfunnsvitenskap og humanistiske fag. Verksemda leiger lokaler i Sognahallen på Campus Fosshaugane i Sogndal. Sertifiseringa gjeld for den delen av bygget dei leiger. I sertifiseringsprosessen har vi brukt "generelle krav" og bransjekrav "kontorvirksomhet".

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 31 mai, 2020
Utløper: 31 mai, 2023

Systemkrav

Årlig omsetning

20% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

9% fra 2018

Kommentarer til Systemkrav

Henta fra årsrapporten. Auke både i omsetnad og tal tilsette for 2019.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

85% fra 2018

Kommentarer til Innkjøp

Vi ser at papirforbruket i 2018 nok ble underrapportert, når vi teller på samme måte i fjor som i år, ser vi at forbruket i fjor var 1176 kg. Vi vil rapportere på samme måte framover.

Energi

Energiforbruk

5% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-22% fra 2018

Kommentarer til Energi

Vi har gjennomgått ei opprusting og ombygging av lokala vi leiger hjå Fosshaugane Campus. Vi har fått noko fleire kontor og fleire møterom enn tidlegare, og har noko større golvflate enn tidlegare. Vi har ikkje hatt heile arealet heile året, og difor er kanskje energiforbruk pr. m2 noko lægre i år enn det som har vore reellt. Vi vil følge med i utviklinga for neste år, då har vi eit heilt år med nytt areal bak oss.

CO2

CO2 totalt

158% fra 2018

Kommentarer til CO2

Vi har fortsatt med god rutine for kjeldesortering av avfall, forbruket av oljebaserte drivstoff har gått ned og bruk av El-bil har auka kraftig i 2019. Vi har også redusert tal flyreiser sjølv om vi har blitt fleire tilsette.

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

279% fra 2018

Drivstofforbruk, totalt

-46% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

-27% fra 2018

Kommentarer til Transport

Ny utrekningsmåte for CO2 utslepp frå flyreiser, så har ikkje samanliknande tal frå tidlegare år.

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall

Som ein fortsettelse av 2018 har det blitt rydda i gamle arkiv og ein del kontorutstyr/-møblar har blitt bytta ut. Alt som blei kasta vart kjeldesortert. Har satt inn 100 kg i møblar som vart levert gjenvinningsanlegg og ettersortert som treavfall der.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Fokus på gjenbruk. Brukar forholdsvis lite rekvisita. Brukte PC og mobiltlf. blir gitt vekk. Har fått laga dokument med leverandører og miljøsertifisering. Vil gjennomføre tiltak (oppmoding om miljøsertifisering og krav til klima/miljø for produkta) mot dei leverandørene vi handlar mykje med.
Avfall
Sorterer plast, papir, glas/metall og EE-avfall. Ved utskifting av møblar og utstyr prøver vi å gi det vekk, evt. selge det. Rydda m.a. i papirarkiv i 2019 pga. kontorombygging. Og leverte ein del møblar til gjenvinningsanlegg.
Energi
Oppvarming med straum. Forbruk varierer med værforholda og golvflate/areal. Vi har fått noko større kontorareal i 2019.
Transport
Hatt større fokus på unødvendige jobbreiser, kombinerer oftare møter når vi reiser, brukar meir Skypemøte og google hangouts for å unngå reising.Vi (bedriftsidrettslaget) har ein el-sykkel og ein vanleg sykkel til bruk for dei tilsette for ærend og møter i Sogndal. Blir m.a. nytta til transport til og frå møte i nærområdet.
Utslipp til luft og vann
Ingen produksjon med utslepp til luft og vatn

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Arbeidsmiljøarbeidet skal gi enkle, men gode rutinar og system for å
· førebygge av ulukker og helseskade
· fremje helse og sikkerheit når det gjeld kontorlokale og utstyr
· førebygge og løyse arbeidsmiljøproblem
· førebygge sjukefråveret og følgje opp sjukmelde
· hindre skader på ytre miljø

Overordna mål for arbeidet:
1. Sjukefråveret skal over tid (3 års periode) vere under 4%.
2. Medarbeidarane scorar høgt på trivsel
3. Ha høgt kvalifiserte medarbeidarar
4. Ha høg grad av tillit, sjølvleiing og fleksibilitet
5. Ha konstruktiv rettleiing og oppfølging
6. Legge forholda til rette slik at der er muleg for personar med redusert funksjonsevne å arbeide i bedrifta under føresetnad av at dei har rette kompetansen. Dei som har trong for det skal få tilrettelagt arbeidsforhold slik at dei ikkje vert sjuke av å gå på jobb.
7. Legge til rette for at medarbeidarane skal arbeide lengst muleg ut over 62 år.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
0 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
40 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Opprettholde fokus på forbruk og miljøvenlege produkt.
Vi vil i 2020 kontakte alle våre leverandører og oppmode dei som ikkje har miljøsertifisering til å bli miljøsertifisert.
Energi: Mål
70 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Har for 2019 70 kWh/m2 i oppvarming. Vi vil oppmode til å slå av lys og varme, kaffitraktaren har tidsinstilling.
Undersøke moglegheit til tidsinnstilling på lys i fellesområde etter arbeidstid.
Sjå på moglegheit for å få tidsinnstilling på varmeovner, med reduksjon i varmebehov på kveld/natt og helger. Vi har mål om å halde energibruken på 70 kWh/m2 for 2020, sidan dette er lågt. Vi er noko usikre på om forbruket vårt i år er reelt i forhold til nytt kontorareal, så sjølv med tiltaka vi skisserer så kan forbruket gå noko opp neste år gitt dei same veiforholda som i år. Vi vil følgje med i utviklinga og setje nytt mål ved neste rapportering.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,4 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Coronasituasjonen har gjort at det er mykje enklare å halde Skypemøte og google hangouts. Vi vil fortsette med dette, og unngå reising når vi kan. Spesielt utenlandsreiser kan reduserast monaleg dersom vi fortset med nettmøter.
Vil fortsette å oppmode til bruk av El-bil på tenestereiser framfor diesel og bensinbilar. (I dag er drivstoffforbruket vårt 0,49 liter pr. mil, med auka bruk av elbil, så er målet for 2020 0,40 liter pr. mil.)
Avfall: Mål, Restavfall
200 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Vi ligg alt i 2019 på dette målet, så vi vil fortsette avfallssorteringen som vi har no.
Når uteområdene og takveranda vert utbetra vil vi sjå på om vi kan etablere takhage og starte med Bokashi kompostering av matavfallet vårt, som vi brukar i eigne potter og takhage, der vi ma. vil dyrke grønsaker til eige bruk.