Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Fjordvarme AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Fjordvarme AS er ein uavhengig rådgjevar som leverer tenester knytt til utvikling og bruk av fornybar energi.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Prosjekterende (Arkitekter og rådgivende ingeniører)

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 09 sep, 2021
Utløper: 09 sep, 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

1% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

Henta data frå Tripeltex

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

-15% fra 2018

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-6% fra 2018

Kommentarer til Innkjøp

Mindre innkjøp har derfor gjeve mindre antall miljømerka produkt.
Mindre bruk av ikkje sertifiserte bedrifter.

Energi

Energiforbruk

-2% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-2% fra 2018

Kommentarer til Energi

Har ikkje fått byggeigar til å skifte varmekjelde
Inkluderar no kjøling i energibruk. Nyttar frikjøling frå fjordvarmeanlegget.
Var kald vår og november, samt svært varm sommar. Dette gjev høgare energiforbruk enn normalen. Likevel er energibruken gått ned.

Klimaregnskap

CO2 totalt

-6% fra 2018

Kommentarer til Klimaregnskap

Mindre innkjøp i 2019.
Stabil energibruk til oppvarming, kjøling og tekniske installasjonar.
Nytta elektronisk kommunikasjon i staden for reising og reiser med fly berre ved arrangement på austlandet.
Lite avfall per ansatt.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

100% fra 2018

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

256% fra 2018

Drivstofforbruk, totalt

-28% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

4% fra 2018

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Mindre reising enn tidlegare, fordi det har vore mindre reiser og meir kommunikasjon over internett ved prosjektleiing
Mykje kommunikasjon over internett

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-11% fra 2018

Kommentarer til Avfall og ombruk

Makulering av gamle dokument auka papir "forbruket".
Det er generelt lite avfall.
Papp og papir blir sortert ut, men problem at plast, matavfall og restavfall blir blanda.

Gjennomførte tiltak

Oppsummering av miljøprestasjonene til nøkkelprosjektene utover forskriftskrav.
Gjennomført kampanje om bruk av fornybar energi til oppvarming og kjøling.
Redusert energibruk ved fjordvarmeanlegget. Oppfølging energibruk 1 gang i månaden.
Samarbeidar med prosjekt med stort fokus på miljø og fornybar energi.
Inkludert LCC (COP) i tildelingskriteriar for enkelte prosjekt.
Innkjøp og materialbruk
Fokus på material som toler miljøet dei står i.
Nyttar 2 sidig utskrift og normal utskrift er utan fargar.
Avfall
God sortering av papp og papir. Mindre bruk av papir.
Ingen bruk av eingangsprodukt.
Energi
Det er tatt opp med huseigar å skifte oppvarmingsløysing. Frå el til varmepumpe.
Energibruken per årsverk har gått ned.
Bygget er energimerka (huseigar).
Transport
Nyttar Skype- og telefonmøter for å unngå køyring.
Utslipp til luft og vann
Ingen utslepp.
Annet
Har jobba med å få inkludere miljø/LCC i tildeling.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Selskapet skal arbeide for å førebygge ulukker, miljø- og helseskader og skape trivsel på arbeidsplassen. Selskapet skal ikkje påverke det ytre miljø negativt og vere ein sikker leverandør av miljøvennleg energi og miljøvennlege tenester til kundane.

Selskapet jobbar systematisk og målretta med å sørgje for ei kontinuerleg utvikling av kompetanse og kunnskap innan fornybare energiløysingar og VA. Dette vert gjort ved kontinuerleg betring av anlegg i drift, kursing og oppdatering av tilsette og samarbeid med hovudeigar.

Saman med våre eigarar og samarbeidspartnerar er denne kompetansen vår forsikring til kunden om at alle tenester levert frå Fjordvarme AS, oppfyller avtalte kvalitetskrav. Kvalitetssikring av våre tenester er ein viktig del av vårt arbeid. Kvalitetssikringa vert utført både internt av eigne ressursar og om nødvendig eksternt ved hjelp av ressursar frå hovudeigar Nordplan AS. Fjordvarme AS sitt kvalitetsikringssystem er bygt opp etter system/mal frå Norges Praktiserande Arkitekter ANS sitt system «maks 2010». Dette er eit fellessystem med vår hovudeigar og samarbeidspart Nordplan AS.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
13 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
16 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Kjøpe inn varer med fokus på LCC.
Bruke produkt og leverandørar som har fokus på miljø.
Energi: Mål
90 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Prøve å få byggeigar til å skifte til varmepumpe.
Skur av teknisk utstyr i feriar og helgar. Oppfølging av energirutinar.
Oppfølging energibruk 1 gang i månaden: kontor og fjordvarmeanlegget.
Mindre energibruk per ansatt.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
450 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Fortsette å bruke internettbaserte løysingar og oppfordre til gå/sykle til og frå jobb.
Følge trasportvegleiaren.
Avfall: Mål, Restavfall
30 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Få betre sortering på plast og matavfall.
Oppfølging 1 gang i månaden: kontor.
Registrere menge søppel fjordvarmeanlegget.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen utslepp.
Annet
2 nye ansatte i 2020 og 1 som blir pensjonist.
Få fleire til å bruke fornybar energi til oppvarming, oppfordre til miljøvennelg utbygging og drift, og få miljø som tildelingskriterier i prosjekt.
Redusere energi og effekt ved Nordfjordeid, Selje, Leikanger, Førde, Ulsteinvik, m.m.