Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Steam Clean Buskerud AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggeier, Byggentreprenør, Felles kriterier, Malermester

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 19 mar., 2021
Utløper: 19 mar., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

-4% fra 2018

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

46% fra 2018

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

-8% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-8% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

-31% fra 2018

Transport

Drivstofforbruk, totalt

1% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Antall kjørte kilometer

Drivstofforbruk per mil

-22% fra 2018

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn

Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt).

Sorteringsgrad

-1% fra 2018

Vannforbruk

Vannforbruk

11% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi har nådd målet vårt med antall miljøsertifiserte leverandører og vi vil fortsette videre med oppfordringer til dette.
Avfall
Vårt mål for kildesortering er ikke oppnådd i 2019. Vi har hatt mange småjobber og da er sorteringen vanskeligere enn når vi har egne containere på arbeidsstedet.
Energi
Vi har ett lavere energiforbruk men målet vårt er ikke oppnådd. Vi fortsetter videre mot samme mål med 150 kwh per kvadratmeter
Transport
Vi har redusert drivstoffbruken per mil betraktelig. Vi fortsetter videre med vårt arbeid her og vi har også oppfordret våre ansatte til å redusere den skattbare privatkjøringen med firmabilene.
Utslipp til luft og vann
Vi planlegger arbeidet bedre enn før og unngår mye småturer

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Steam Clean Buskerud AS har som mål at bedriften skal ha ett trivelig og trygt arbeidsmiljø for alle ansatte.

Ledelsen og ansatte skal ta vare på bedriftens bygninger og materiell og forebygge belastning av ytre miljø.
Målene skal nås gjennom systematisk HMS-arbeid.
Dette arbeidet skal også forbedre driftssikkerhet og lønnsomhet.

For å oppnå og vedlikeholde et slikt arbeidsmiljø, fokuseres det blant annet på følgende:
- kursing
- SJA/risikovurdering
- vedlikehold av verktøy/arbeidsutstyr og sørge for at alle har godkjent og nødvendig verneutstyr
- Miljø (indre og ytre)
- Bedriftshelsetjeneste
- Inkluderende arbeidsliv
- Sykefravær (forebygge og redusere)
- Mobbing og trakassering (forebygge og redusere)
- Sosiale tilbud
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter for videresalg
10 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
25 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi oppfordrer våre kunder til å velge miljøvennlige produkter.
Vi etterspør også miljøvennlige produkter fra våre leverandører
Energi: Mål
150 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vi fokuserer på lavere forbruk i helger og ferier.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,8 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi fortsetter med å redusere småturer og bedre planlegging av jobbene. Alle ansatte har en app hvor de ser sine neste avtaler og slipper derfor å kjøre innom kontoret for å oppdateres.
Avfall: Mål, Restavfall
23000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Vi fortsetter med våre tiltak og oppfordrer våre ansatte til å sortere bedre og bruke de fraksjonene vi har ved vårt lager.
Utslipp til luft og vann: Mål
Vi fokuserer på bedre planlegging av kjøreturer for å redusere kjøringen
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Samme som over