Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Fylkeshuset i Tønsberg

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

merkn 30/4 Endret navn mle. Tidl VFK hk - endres til enkeltstående med en gang Horten og Nøtterøy vgs er sertifisert Vestfold fylkeskommune har ansvar for mange områder i samfunnet vårt. Du møter fylkeskommunen når du tar videregående opplæring, reiser med buss, bruker fylkesveiene, besøker tannklinikkene, bruker kulturprogram, kulturarenaer og kulturminner.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Kantine, Renholdsbedrift

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 31 des, 2020
Utløper: 31 des, 2023

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

23% fra 2018

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

En liten nedgang i papirbruken.
Økningen i antall produkter skyldes en litt mer utfyllende oversikt fra leverandør. De nye produktene er kalendere, almanakker o.l.

Energi

Energiforbruk

-6% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-6% fra 2018

Kommentarer til Energi

Ikke så varm sommer og mild høst er nok årsak til et redusert energiforbruk

Klimaregnskap

CO2 totalt

-22% fra 2018

Transport og anleggsmaskiner

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Vi har ingen avtale med et spesifikt reisebyrå slik vi hadde og har derfor ikke oversikt over hvor mange reiser som er foretatt eller til hvilke reisemål.
I fht biler så leaset vi 3 hybridbiler, disse ble levert inn i juni og AutoLease klarte ikke nå å se antall liter drivstoff som hadde blitt brukt. I juni fikk vi 5 nye el-biler og vi har ikke oversikt over hvor mange kjørte kilometer de hadde kjørt pr 31.12.19 da det ikke føres kjørebøker lenger.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

7% fra 2018

Kommentarer til Avfall og ombruk

I fbm regionreformen skulle det ryddes plass til 80 nye medarbeidere 1. januar. Det medførte at vi måtte fortette i alle områder for å få plass og en stor flytteprosess der 180 medarbeidere flyttet internt ble gjennomført i desember 2019. Alle måtte rydde da de fikk mindre plass og mye ble kastet noe som medførte en stør økning i antall kg restavfall.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Papirforbruket gikk litt ned i 2019 og det er positivt. Vi digitaliserer flere og flere arbeidsprosesser og Svar ut brukes for å sende dokumenter elektronisk.
Vi har alltid fokus på gjenbruk og kontakter virksomhetene våre hvis det er møbler og utstyr vi ikke trenger lenger. At flere av leverandørene blir miljøsertifisert er et utslag av at vi når det inngås avtaler har fokus på dette.
Avfall
Målet er en utsorteringsgrad på 75% og det målet nådde vi i 2019. Veldig bra med tanke på at vi gjennomførte en stor flytteprosess i desember der 180 medarbeidere flyttet internt og dermed ryddet og kastet masse.
Vi forsøker å gi bort møbler og utstyr vi ikke selv trenger.
Energi
En nedgang i energiforbruket skyldes en kaldere sommer der det ikke var behov for så mye kjøling og en mildere høst/vinter. At glassfasaden ble byttet i 2018 medførte også at det ikke ble så varmt i huset i sommer. Vi har skiftet endel av lampene slik at det er ledlamper i bygget fra 1993.
Transport
Vi byttet tjenestebiler i juni 2019 slik at vi nå har 5 el-biler. De tre hybridbilene vi hadde ble brukt frem til juni.
Vi har fem sykler tilgjengelig for ansatte hvorav to el-sykler.
Vi har fokus på å arrangere samlinger slik at deltagerne kan komme til og fra ved bruk av kollektivtransport. Høsten 2016 ble fylkesadministrasjonen med på kampanjen Vestfold Samkjører som er en felles kampanje mellom bedrifter og statlige aktører i Tønsberg der målet er å få flere til å samkjøre og dette er videreført i 2018. Det er fortsatt reservert 6 parkeringsplasser til samkjørende som i tillegg slipper å betale parkeringsavgift. Fylkeshuset har 18 ladestasjoner for el- og hybrid biler og det ser foreløpig ut som om det holder, men det er fokus på dette så hvis det blir behov for fler kan kapasiteten økes. Skype møter benyttes oftere enn før og dette reduserer behovet for å reise.
Utslipp til luft og vann
Det er fokus på dette og det oppfordres på flere måter til å la bilen stå, både via hjemmesiden, kampanjer og ved at de som lar bilen stå og registrerer seg er med i trekning av gavekort. At vi har 5 sykler bidrar til at bilen ikke blir brukt like ofte når det er møter i nærheten av Tønsberg sentrum. Alle møterommene er nå oppgradert med nytt utstyr som gjør det enklere for ansatte å ha Lynx møter, telefonmøter o.l. og denne typen møter blir oftere avholdt nå enn før.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi skal produsere minst mulig avfall og ha et konstant fokus på å redusere energiforbruket. Vi skal stille miljøkrav ved innkjøp der vi har mulighet og redusere miljøbelastningen ved tjenestereiser og til/fra jobb. Vi skal ha et kontant fokus på forbedring av arbeidsmiljøet og dermed redusere sykefraværet.

”I Fylkeshuset tar vi miljøansvar”
ved å sette søkelys på:
• kildesortering og reduksjon av avfall
• lavere energiforbruk
• miljøvennlig transport
• miljøvennlig innkjøp
• tiltak som stimulerer til helsefremmende aktiviteter
• et trivelig arbeidsmiljø

Vi skal overholde lovbestemte krav, og andre miljøkrav vi selv eller andre pålegger oss.
Kontinuerlig forbedring er vårt motto!
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
32 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
20 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi har rammeavtaler som løper over flere år for de store innkjøpsområdene våre og vi har funnet våre favorittprodukter så det er stort sett de samme varene som kjøpes inn. VT innkjøp som inngår rammeavtaler på våre vegne har et sterkt fokus på miljø og krav stilles og vektes høyt.
Målet er at hvis/når vi bytter rekvisita- og renholdsprodukter så skal det vurderes å bytte til miljømerkede produkter.
Vi fjernet i 2016 veldig mange av de singelpakkede produktene i kantina og det fokuset skal vi fortsatt ha.
I 2018 fjernet vi alt av plastbeger på fylkeshuset og erstattet disse med vaskbare plastglass og pappkopper.
Energi: Mål
240 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Teknisk leder skal fortsatt ha fokus på å styre alle tekniske anlegg på den mest energieffektive måten.
Med 30-40 flere ansatte i huset oppleves inneklima som dårlig, men målinger viser at Co2 nivået er innenfor grensene, men temperaturen er høy og det vil derfor kreve mer kjøling.
Det er ikke planlagt noen prosjekter som vil redusere strømforbruket i 2020, men vi håper å se gevinster av at kjølemaskinen ble byttet ut, at flere og flere lamper byttes til led, at glassfasaden og taket er byttet.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Mange bruker tjenestebilene til/fra møter i Skien og her bør vi få til en samkjøring. I tillegg må det oppfordres til å bruke tog til/fra Skien når det er heldagsmøter
Med flere ansatte i huset er det behov for å se på sykkelparkeringen og muligens også utvide dusjmulighetene.
Vi vil fortsette å oppfordre alle ansatte til å benytte seg av muligheten for Teams møter, videokonferanse og webinar i stedet for å samle flere deltagere et sted.
Når man booker tjenestebil skal vi fortsette å oppfordrer til å benytte kollektivtransport i stedet.
Vi oppfordrer alle til å legge arrangementer et slikt sted at det er mulig å komme seg til og fra med kollektivtransport.
Vi vil oppfordre til å la bilen stå både for å komme seg til/fra jobb, men også i jobbsammenheng, spesielt det å benytte buss i stedet for privatbiler når hele seksjoner/sektorer reiser sammen.
Den lokale kampanjen «Samkjøring 2+» ble avsluttet 31.12.19 og det vil derfor være behov for å motivere til samkjøring på andre måter.
Avfall: Mål, Restavfall
6000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Bestreber oss på å ikke bestille småordrer for å unngå mange leveranser fra samme leverandør.
Prøve å påvirke leverandører til å benytte returemballasje eller til å bruke minst mulig emballasje.
"Ryddeuken" videreføres også i 2020.
Redusere antall tidsskriftabonnementer og produktkataloger eventuelt at flest mulig er elektroniske.
Fortsette å ha fokus på gjenbruk av møbler og utstyr.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Bestreber oss på å ikke bestille småordrer for å unngå mange leveranser fra samme leverandør.
Vi skal fortsette å ha fokus på samkjøring. Både til fra jobb, men veldig viktig å oppfordre til dette også nå som flere og flere reiser til Telemark på møter.
Vi har tjenestebiler og sykler som ansatte kan benytte til møter o.l. i arbeidstiden slik at de ikke må kjøre bil til jobb for å kunne komme på møter utenfor huset. Antall sykler og biler vurderes jevnlig.
Oppfordre til å benytte Teams eller tilsvarende teknologi når det skal gjennomføres møter med eksterne for på den måten å slippe å reise.
Oppfordre til å benytte buss i stedet for privatbiler når hele seksjoner/sektorer reiser sammen.