Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Handel og Kontor i Norge (hovedkontoret)

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Handel og Kontor i Norge (HK) er LOs tredje største forbund med over 70.000 medlemmer. HKs medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer innen: handels-, industri-, håndverk-, luftfart-, forlag-, kontor-, administrasjon-, finans- og servicevirksomhet.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 13 des, 2019
Utløper: 13 des, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

2% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

-2% fra 2018

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

-25% fra 2018

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift har gått ned fra 4 til 3 ettersom Hippopotamus tidligere var et miljøkriterium for kontorrekvisita. HK benytter seg imidlertid ikke lenger av dette.

Energi

Energiforbruk

8% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-3% fra 2018

Kommentarer til Energi

Forbruk Fjernvarme, og elektrisitet fordeles fra Oslo Kongressenter på areal til leietakerne. Oslo Kongressenter er Miljøfyrtårn.

Klimaregnskap

CO2 totalt

62% fra 2018

Kommentarer til Klimaregnskap

HK er i starten på en digitaliseringsreise som skal gjøre forbundet mindre papirbasert i årene som kommer. Vi skal også jobbe med nye arbeidsmetoder og -verktøy slik at for eksempel antallet videokonferanser økes og flyreiser reduseres i den grad det er hensiktsmessig.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

93% fra 2018

Drivstofforbruk, totalt

-13% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Grunnet bytte av reisebyrå og ny reisebyråavtale fra 1. nov 2019, er det en mulig feilmargin tilknyttet tallene.

Mye ekstra innenlands reising og i Norden forøvrig, blant annet som følge av interne opplæringsaktiviteter knyttet til nye systemer og ulike utvalg på reise til søsterforbund i Danmark og Sverige.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-3% fra 2018

Kommentarer til Avfall og ombruk

Avfall fordeles av Oslo Kongresssenter på leietakerne

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
* Digitalisering av prosesser og fokus på mer epostutsendelser og kommunikasjon i digitale kanaler
* Vi skal jobbe videre for å redusere antallet fysiske brosjyrer og materiell i den grad det tjener formålet
Avfall
Energi
Ekstern kontroll av luftkvalitet (godkjent)
Transport
* Tilrettelegging/oppfordring til kollegakjøring - kontinuerlig. Vanskelig å følge opp tilstrekkelig.
* Fellestransport ved større konferanser
* Fokus på økt bruk av videokonferanse for å unngå reising - kontinuerlig arbeid
* Oppfordrer til å reise mest mulig miljøvennlig, men vanskelig når toget ofte er dyrere enn fly og samtidig tar mye lenger tid

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Gjennomføre HMS-aktivitetsplan iht sertifisering. Benytte innkjøpsveileder knyttet til både produkter og leverandører. Sikre at organisasjonen er informert og har tilgang til relevant dokumentasjon og policy.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
15 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
* HKs innkjøpsveileder skal benyttes. Gjør denne tilgjengelig på felles server slik at dokumentet blir dynamisk.
* Øke antall miljøsertifiserte leverandører
* Øke antall miljøsertifiserte produkter
* Digitaliserte reiseregninger for kursdeltakere og ansatte
* Digitalisering av dokumentasjon ifm lønnsutbetaling til alle lønnsmottakere
* Nytt saks- og arkivsystem medfører mindre papirbruk (2018-2021)
* Nytt medlemssystem vil medføre mindre papirbruk og effektive digitale (2020-2023) kommunikasjonsløsninger
* Utrede muligheten for bruk av kryptert epost
* Jobbe med rutiner innenfor restanse (fakturarutiner) - 2019/20
Energi: Tiltak
* Fortsette fokus på å øke bruk av skype/videokonferanser
* Søke å tilrettelegge konferanser og møter slik at reiser foretas på beste mulig miljømessige måte
* Etablere fellestransport til møter/konferanser når hensiktsmessig
* Oppfordre til kollektivtransport eller sykkel
* Øke bruken av sykkelbud
Transport: Tiltak
* Fortsette fokus på å øke bruk av videokonferanser
* Søke å tilrettelegge konferanser og møter slik at reiser foretas på beste mulig miljømessige måte
* Etablere fellestransport til møter/konferanser
* Oppfordre til kollektivtransport eller sykkel
* Øke bruken av sykkelbud
Avfall: Tiltak
* Redusere papiravfall
* Økt elektronisk postbehandling
* Innført EHF-faktura - kontakte leverandører som sender papirfaktura - endre rutine
* Jobbe mot leverandører som fremdeles benytter postgang til å bli digitale