Handel og Kontor i Norge (hovedkontoret)

Innrapportering for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Handel og Kontor i Norge (HK) er LOs tredje største forbund med over 70.000 medlemmer. HKs medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer innen: handels-, industri-, håndverk-, luftfart-, forlag-, kontor-, administrasjon-, finans- og servicevirksomhet.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 13 des., 2019
Utløper: 13 des., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

2% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

-2% fra 2018

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-8% fra 2018

Kommentarer

Antall miljømerkede produkter til egen drift har gått ned fra 4 til 3 ettersom Hippopotamus tidligere var et miljøkriterium for kontorrekvisita. HK benytter seg imidlertid ikke lenger av dette.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-3% fra 2018

Kommentarer

Forbruk Fjernvarme, og elektrisitet fordeles fra Oslo Kongressenter på areal til leietakerne. Oslo Kongressenter er Miljøfyrtårn.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

-13% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

-11% fra 2018

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

9% fra 2018

Kommentarer

Grunnet bytte av reisebyrå og ny reisebyråavtale fra 1. nov 2019, er det en mulig feilmargin tilknyttet tallene.

Mye ekstra innenlands reising og i Norden forøvrig, blant annet som følge av interne opplæringsaktiviteter knyttet til nye systemer og ulike utvalg på reise til søsterforbund i Danmark og Sverige.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-3% fra 2018

Matsvinn og øvrig matavfall

13% fra 2018

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Avfall fordeles av Oslo Kongresssenter på leietakerne

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

10% fra 2018

Kommentar til klimaregnskapet

HK er i starten på en digitaliseringsreise som skal gjøre forbundet mindre papirbasert i årene som kommer. Vi skal også jobbe med nye arbeidsmetoder og -verktøy slik at for eksempel antallet videokonferanser økes og flyreiser reduseres i den grad det er hensiktsmessig.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
* Digitalisering av prosesser og fokus på mer epostutsendelser og kommunikasjon i digitale kanaler
* Vi skal jobbe videre for å redusere antallet fysiske brosjyrer og materiell i den grad det tjener formålet
Avfall og ombruk
Energi
Ekstern kontroll av luftkvalitet (godkjent)
Transport
* Tilrettelegging/oppfordring til kollegakjøring - kontinuerlig. Vanskelig å følge opp tilstrekkelig.
* Fellestransport ved større konferanser
* Fokus på økt bruk av videokonferanse for å unngå reising - kontinuerlig arbeid
* Oppfordrer til å reise mest mulig miljøvennlig, men vanskelig når toget ofte er dyrere enn fly og samtidig tar mye lenger tid

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Gjennomføre HMS-aktivitetsplan iht sertifisering. Benytte innkjøpsveileder knyttet til både produkter og leverandører. Sikre at organisasjonen er informert og har tilgang til relevant dokumentasjon og policy.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
15 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
* HKs innkjøpsveileder skal benyttes. Gjør denne tilgjengelig på felles server slik at dokumentet blir dynamisk.
* Øke antall miljøsertifiserte leverandører
* Øke antall miljøsertifiserte produkter
* Digitaliserte reiseregninger for kursdeltakere og ansatte
* Digitalisering av dokumentasjon ifm lønnsutbetaling til alle lønnsmottakere
* Nytt saks- og arkivsystem medfører mindre papirbruk (2018-2021)
* Nytt medlemssystem vil medføre mindre papirbruk og effektive digitale (2020-2023) kommunikasjonsløsninger
* Utrede muligheten for bruk av kryptert epost
* Jobbe med rutiner innenfor restanse (fakturarutiner) - 2019/20
Energi: Tiltak
* Fortsette fokus på å øke bruk av skype/videokonferanser
* Søke å tilrettelegge konferanser og møter slik at reiser foretas på beste mulig miljømessige måte
* Etablere fellestransport til møter/konferanser når hensiktsmessig
* Oppfordre til kollektivtransport eller sykkel
* Øke bruken av sykkelbud
Transport: Tiltak
* Fortsette fokus på å øke bruk av videokonferanser
* Søke å tilrettelegge konferanser og møter slik at reiser foretas på beste mulig miljømessige måte
* Etablere fellestransport til møter/konferanser
* Oppfordre til kollektivtransport eller sykkel
* Øke bruken av sykkelbud
Avfall: Tiltak
* Redusere papiravfall
* Økt elektronisk postbehandling
* Innført EHF-faktura - kontakte leverandører som sender papirfaktura - endre rutine
* Jobbe mot leverandører som fremdeles benytter postgang til å bli digitale