Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Foldvik Familiepark AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Foldvik Familiepark AS er en opplevelsesgård i Stavern med dyr, aktiviteter for barn og voksne og et vannland med spredere (ikke basseng). I parken er det en kafé med enkel servering og tre små kiosker. Bedriften er en sesongbedrift med to helårsansatte. I perioden fra april til oktober jobber det ca 15 voksne i administrasjonen og fra mai til september jobber det ca 70 ungdommer fra 16 år og oppover. Parken har åpent fra midten av mai til slutten av aug. / begynnelsen av september med dalig åpent når det er skoleferie.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Dyrepark og besøksgård , Enkle serveringssteder

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 16 mar, 2020
Utløper: 16 mar, 2023

Systemkrav

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemkrav

Vi forventer at vi for 2020 vil øke til minst 85.000 gjester.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Det er oppvarming til vannet i vannlandet som utgjør hoveddelen av denne oppvarmingen. Vannet varmes opp til 30 grader. Vi varmer kun opp 20 kvadratmeter til over 15 grader i perioden september til april. 80 kvadratmeter er et kjølerom som holder en temperatur på 4 grader hele året.

CO2

CO2 totalt

Kommentarer til CO2

Dette kommenteres først i 2020 rapporten som leveres i 2021.

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall

Annet er frityrolje

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
- Vi har oppdatert innkjøpsrutinen og alle aktuelle innkjøpere er informert.
- Våre leverandører er kartlagt med hensyn til evt. miljøsertifikater
- Har innført registrering av årsforbruk av evt. kjemikaliebruk
- Fått bekreftet at ingen av våre produkter inneholder helse- eller miljøfarlige stoffer
- Har sluttet med ordinære engangsartikler ved matservering og gått over til plantebaserte og kompostbare produkter.
Avfall
- Har nå opprettet et kildesorteringssystem med egen instruks.
Energi
- Følger nå opp energiforbruket månedlig.
- Har nå energiattest for aktuelt bygg (landbrukshallen)
Transport
Ingen relevante tiltak.
Utslipp til luft og vann
Ingen relevante tiltak.
Annet
Ingen relevante tiltak.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Våre overordnede mål:
1. Vår bedrift ønsker en helsefremmende arbeidsplass med faglig og personlig utvikling for de ansatte.
2. I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte.
3. Vi skal ta vare på virksomhetens bygninger og materiell og forhindre unødig belastning på det ytre miljø og våre produkter skal ikke skade brukerne. Vannanlegg og elektrisk anlegg skal spesielt følges opp og sjekkes i forhold til vår IK rutiner.
4. Våre produkter skal ikke skade hverken ansatte, gjester eller dyr.
5. Virksomheten skal til en hver tid ha branninstruks som samtlige ansatte skal kjenne til. Forbygging av brann inngår i vår IK og i vårt daglige arbeid.
Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
7 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
- Sende epost til ikke-sertifiserte leverandører med oppfordring om å gjøre dette.
Energi: Mål
2503 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vi ser ikke at vi kan klare å få dette noe særlig ned.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi kan ikke se at vi kan få dette ned noe særlig
Avfall: Mål, Restavfall
1400 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
Restavfall var i 2019 22 tonn. Vanskelig å anslå hvor mye papir og energiplast vil utgjøre i tonn så både mengde restavfall og kildesorteringsgrad et anslag. Vi har hatt møte med Norsk Gjennvinning som mente vi ville ligge på ca. 60% med tanke på at dette er en bedrift med svært mange besøkende mente NG at dette var et bra tall og at et høyere tall ikke ville være realistisk.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen
Annet
Vurderer å etablere ladestasjon / hurtigladestasjon for besøkendes elbiler.