Rørlegger Sentralen AS

Innrapportering for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Rørlegger Sentralen AS ble etablert i 1999 av Gunnar A. Ludvigsen, og har i dag 19 ansatte som til sammen har lang og bred kompetanse innen faget. Rørlegger Sentralen AS innehar sentral godkjenning, er en mesterbedrift og er godkjent bedrift i henhold til BVN-byggebransjens våtromsnorm. Vi utfører små og store oppdrag, og i all hovedsak tjenester innen rørservice, VVS-arbeid, rehabilitering og nyinstallasjoner. Vi kan også bistå med renovasjon, samt graving av vann- og avløpsledninger.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Rørlegger

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 18 apr., 2020
Utløper: 18 apr., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Antall årsverk er inkludert innepersonell i moderselskapet Nye Rørlegger Sentralen AS

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Ingen av våre produkter til videresalg er miljømerket. Miljømerkede produkter er kopipapir, oppvaskmiddel, dopapir og tørkepapir.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Siden vi leier lokalene så har vi ikke oversikt over energiforbruket eksakt for våre lokaler.
Vi har regnet ut ifra felles energiforbruk delt på antall lokaler/kvadratmeter.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Vi ønsker å redusere reiseaktiviteten til et hensiktsmessig minimum, og vil aktivt søke å redusere ytterligere i årene fremover.
Vi skal hele tiden ha de nyeste bilene med de beste motorer, biler leases for fem år av gangen. Vi vil påse at bilene er ryddige og at de ikke kjører med unødvendig vekt i varerom.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Estimat.
Vi kildesorterer alltid avfall etter endt oppdrag. Dette blir enten gjort hos grossist eller hos gjenvinningsstasjoner.
I 2020 kildesorterer vi og har ulike søppelbøtter for; papp og kartong, plastemballasje, små el-apparater, farlig avfall, gass- og metallemballasje, matavfall og restavfall.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
For innkjøp velger vi miljømerkede så langt dette lar seg gjøre. Fokus på å holde papirforbruket på et minimum. Vi prøver kontinuerlig å holde antall kjemikalier vi bruker lavt og finne substitutter for de som ikke er miljøvennlige. Fokus på kunnskap rundt bruk og valg av kjemikalier.
Avfall og ombruk
Vi kildesorterer alltid avfall etter endt oppdrag. Dette blir enten gjort hos grossist eller hos gjenvinningsstasjoner.
Energi
Bygget som vi leier lokaler i er varmet opp av energi fra miljøvennlig fjernvarme. Fjernvarmen leverer også varmtvann. Internt hos oss har vi byttet ut
Vi har de senere årene her gjort en rekke tiltak for å energiøkonomisere som har redusert forbruket en del.
Dette er fjernvarme, termostatstyring, dimbar lyspære
Transport
El bil nr to er kjøpt inn ila 2019.
Planlegging av besøk - skal to rørleggere på samme oppdrag, blir det kun brukt en bil. Ved kjøring der utstyr fra rørleggerbil ikke trengs, blir el-bilene brukt.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi benytter den overordnet HMS og Miljøpolitikk som finnes i HMS systemet. Politikken er «Vår bedrift tar arbeidsmiljø og ytre miljø på alvor. Det handler om vårt samfunnsansvar, vårt omdømme og vår troverdighet. Vi skal være en bedrift som tilbyr miljøvennlige løsninger.»
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
4 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Ved lokale innkjøp ha fokus på miljøegenskaper og etterspørre dokumentasjon. Oppfordre kunder og leverandører til å miljøsertifisere seg.
Energi: Tiltak
Vi har på eget initiativ byttet ut alle lysstoffrørene i våre lokaler med led lamper
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1,2 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Pga vår høye andel miljøvennlige biler og at disse blir mer energieffektive så forventer vi at forbruket vil gradvis gå nedover.
Avfall: Mål og restavfall
300 kg
Avfall: Mål og kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Holde fokus på kildesortering og sørge for at alle tar ansvar for rett håndtering av avfallet.