Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Syse AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

SYSE er en av Norges mest erfarne hosting-leverandører som helt siden 1995 har registrert domenenavn, levert webhotell delt og dedikert hosting av høy kvalitet, og har svært allsidige løsninger for automatisering og videresalg. Vi utvikler og leverer hosting-tjenester til både sluttkunder og forhandlere, hosting-leverandører og andre samarbeidspartnere. Akkreditert NORID-registrar, sertifisert Miljøfyrtårn, og godkjent av Trygg E-Handel.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 des, 2017
Utløper: 01 des, 2020

Systemkrav

Årlig omsetning

8% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemkrav

Årsverkene består i 8 heltidsansatte i 100% stilling, 1 heltidsansatt i 20% stilling, og 1 vaskehjelp som går på timer.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-24% fra 2018

Kommentarer til Innkjøp

Telling av miljømerkede produkter til egen drift har tidligere skjedd på individnivå, og dette ble lagt til grunn ved sertifisering. Dette er nå endret slik at vi teller type/merke. F.eks. telles A4 kopipapir som 1, i stedet for antall esker med dette papiret. Dette gir et riktigere bilde, både som øyeblikksbilde, og over tid.

Antall sertifiserte leverandører er redusert som følge av redusert og effektivisert forbruk; vi har færre leverandører totalt. Det er nå kun 5 leverandører som ikke har en miljøsertifisering.

Energi

Energiforbruk

-26% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-26% fra 2018

Kommentarer til Energi

Forbruket omfatter lys, varme og arbeidsstasjoner. Energien som er benyttet er 100% ren.

CO2

CO2 totalt

-15% fra 2018

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport

Liten eller ingen reisevirksomhet med unntak av leveranser til vårt datasenter i Oslo vha. privat personbil. Det er kjøpt klimakvoter som dekker reiser inntil 8000km/år med en gjennomsnittlig forbruk på 0.77l/mil.

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

6% fra 2018

Kommentarer til Avfall

Den totale avfallsmengden er egentlig redusert, men fremkommer ikke i rapporten fordi den nå inneholder matavfall og glass/metall, noe den ikke gjorde før.

Matavfallet består primært av kaffegrut.

Mengden matavfall og glass/metall er gjennomsnittsbetraktninger basert på periodiske målinger. I tillegg resirkuleres alt EE-avfall, og prduksjonsutstyr, men dette er ikke registrert fordi (1) det skjer nødvendigvis ikke årlig, og (2) avfallet blir ikke veid av 3de part.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
- Bedre ressursutnyttelse har redusert mengden produksjonsutstyr med ca. 15%.
- Alle forbruksartikler er byttet ut med miljøvennlige alternativer.
Avfall
- Bedre ressursutnyttelse har redusert avfallsmengden for papir med 58%, og restavfall med ytterligere 3%.
Energi
- Installert bevegelsessensorer i rom som ikke brukes hyppig.
- Bedre ressursutnyttelse har redusert strømforbruk til produksjon med over 15%.
Transport
- Bedre planlegging har redusert antall turer til og fra datasenteret med 38,7%.
- Avviklet nært sagt alle møter vha. Internett fremfor reiser.
Utslipp til luft og vann
N/A

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
En bred og grundig forståelse av HMS og HMS-arbeid er bærekraftig, og medfører økt trivsel for de ansatte, økt kvalitet på tjenestene vi leverer til kundene, bedre økonomiske rammebetingelser for alle parter i verdikjeden, og mindre fotavtrykk på miljøet. SYSE skal være et fyrtårn i bransjen, utøve forbilledlig HMS-arbeid, og påvirke både leverandører og kunder til å velge bærekraftig. Vi skal ha et effektivt system for å arbeide med HMS, og som medfører kontinuerlig forbedring på alle områder:

1. Vi skal skape et arbeidsmiljø for de ansatte som gir arbeidsglede og trivsel, og som dessuten inspirerer til personlig og faglig vekst og kollektiv styrke og samhold.
2. Vi skal foretrekke miljøvennlige leverandører, og miljøvennlige produkter. Alle materielle eiendeler skal forvaltes med omhu gjennom hele livssyklusen, og vi skal jobbe systematisk med å lage løsninger som legger til rette for gjenbruk av maskinvare.
3. Vi skal jobbe for å implementere transparens i våre produkter og tjenester, og i verdikjeden. Produkter og tjenester skal ha en høy grad av sikkerhet, og personvern skal inkluderes i HMS-arbeidet.
4. Vi skal velge maskinvare som bruker mindre energi, bruke utelukkende miljøvennlig energi, og jobbe systematisk med å redusere energiforbruket.
5. Vi skal jobbe aktivt for å påvirke andre aktører i bransjen til å bli mer bærekraftige.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
20 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
23 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
- Redusere maskinvare som benyttes til produksjon.
- Økt fokus på gjenbruk av maskinvare og bedre ressursutnyttelse.
Energi: Mål
80 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
- Redusere maskinvare som benyttes til produksjon.
- Øke tettheten på produksjonsutstyret.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
190 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
- Redusere antall turer til/fra datasenteret ytterligere ved hjelp av et mer motstandsdyktig produksjonsmiljø.
Avfall: Mål, Restavfall
60 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
- Egne beholdere til bedriften for glass/metall og mat, og avvikle praksis med veiing.
- Redusere størrelsen på avfallsbeholderne.
Utslipp til luft og vann: Tiltak
N/A