Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

VEF Entreprenør AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Byggentreprenør, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 17 mar, 2020
Utløper: 17 mar, 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-11% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

6% fra 2018

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

En av våre leverandører blir Miljøfyretårn sertifisert i skrivende stund

Energi

Energiforbruk

27% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

27% fra 2018

Klimaregnskap

CO2 totalt

97% fra 2018

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

86% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Arrangerte firma tur til London i 2019. Så var det et kurs i Oslo som vi ikke kunne bruke tog pga tidsforbruk. Resten av kursene vi har deltatt på i 2019 (som hadde lang reisevei) benyttet vi tog.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

10% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi fortsetter jobben med å få flere miljømerkede produkter fra våre hovedleverandører. i 2020 skal en av våre leverandører sertifiseres i Miljøfyrtårn.
Avfall
Informasjon til alle ansatte, informasjon/opplæring i kildesortering, sørge for riktig antall containere til de forskjellige fraksjonene på prosjekter, foreta mest mulige korrekte bestillinger iht budsjetterte mengder av de forskjellige materialer for å unngå unødvendig avfall. Forbedret prosedyren for kildesortering.
Energi
Fortløpende bytte ut til leddpærer i arbeidslys samt på i bygningene våre (kontor og lager) da vår leieavtale går ut i årsskiftet 2019-20 vil vi ha med at gamle vinduer må byttes ut. det er siste punkt som er anbefalt i rapporten Kartlegging av energibruk og enøk.
Transport
Har byttet ut de 2 eldste firmabilene med 2 nye biler

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Mål 2020
Arbeidsnærvær ( %) 96,5
H1 verdi 0
Kjemikalie substitusjon (negativ på Ytremiljø) 5
Kildesortering (%) 75
RUH (antall) 475

HMS-arbeid i VEF Entreprenør
Vi vil arbeide for å skape et godt internt arbeidsmiljø og samtidig ta hensyn til det ytre miljø så langt det lar seg gjøre. Våre tre overordnede mål: HMS, kvalitet og økonomi skal være i fokus hos alle ansatte til enhver tid. HMS-målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal bedre driftssikkerhet og lønnsomhet. Bedriftens tjenester skal oppfylle kundenes krav til kvalitet og punktlighet, både i dag og i fremtiden.
Miljøpolitikk:
VEF Entreprenør ble i 2014 miljøfyrtårnbedrift. Denne sertifiseringen skal dokumentere at VEF ønsker å bidra til et bedre miljø og klima. Ved en slik sertifisering ønsker VEF å oppnå følgende:
VEF skal overholde de lover og forskrifter som er relevante for vår virksomhet. Vi skal løpende tilpasse oss kundenes og samfunnets miljø- og sikkerhetskrav, slik at vi stadig forbedrer oss. Alle ansatte har et felles ansvar for at vi ivaretar det ytre miljø. VEF arbeider kontinuerlig med å effektivisere ressursbruken, minimalisere avfall og unngå forurensende utslipp til omgivelsene.
Kvalitetspolitikk:
VEF har som overordnet mål å bli Sørlandets mest attraktive entreprenør. For å nå målet skal all vår virksomhet være bygd på Ærlighet og kvalitet i alle ledd. Videre skal vi levere bygningstjenester som markedet etterspør. Vi vil sørge for at våre ansatte blir kurset /tilført ny kunnskap for å til enhver tid ha riktig fagkompetanse innenfor sitt fagfelt. Ved oppdagelse av avvik på kvalitet skal det skriver RUK eller avvik, slik at vi kan utføre korrigerende tiltak.
Prosjektgjennomføring:
I planlegging og gjennomføring av alle byggeprosjekter er HMS det viktigste elementet, og er en del av hele prosjektorganisasjonens ansvar. Ved oppstart av prosjekter skal det utarbeides en HMS-plan med tilhørende risikoanalyser og handlingsplan. Underveis i prosjektet følges HMSèn opp i form av sikker jobb analyser (SJA), rapport om uønsket hendelse (RUH), vernerunder og løpende avviksmeldinger. SJA skal skrives før oppstart på alle prosjekter og før eventuelle risikofylte arbeidsoperasjoner.
- En høyere verdiskapning gjennom mindre miljøbelastning
- Oppfyllelse av lovpålagte krav
- Konkurransefordeler i anbudssammenheng

I VEF Entreprenør vil vi at HMS skal være en naturlig del av våre daglige arbeidsprosesser på byggeplassen slik at vi tar vare på oss selv og hverandre samtidig som vi arbeider med kontinuerlige forbedringer. HMS-koordinatoren vil være en støttespiller, tilrettelegger og pådriver og arbeide nært sammen med prosjekt-/byggeplassledelsen og verneombudene for å nå våre HMS mål.
Vi har valgt å integrere vår dagbok med vårt HMS/KS-system. Dagboka er et arbeidsverktøy som skal bidra til en helhetlig og positiv utvikling både overfor våre medarbeidere, samarbeidspartnere og kunder. I den første delen av boka finner du en del faktaopplysninger om VEF Entreprenør, mens du i den andre delen finner en praktisk dagbok for egne notater. Den tredje delen inneholder aktuelle rutiner og instrukser i vårt HMS arbeid.
Dokumentert sikkerhetsopplæring
Vi bekrefter med dette at våre medarbeidere er gitt praktisk og teoretisk opplæring i henhold til kravene i Forskrift om utførelse av arbeid § 10-2, med hensyn på alt arbeidsutstyr som kan medføre risiko ved bruk! Omfanget er dokumentert i vårt styringssystem.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
0 produkter
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter for videresalg
126 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
13 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi nådde ikke målet for antall miljømerkede produkter for videre salg i 2019, men vi fortsetter jobben med å få flere miljømerkede produkter fra våre hovedleverandører.
Energi: Mål
240 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Fortløpende bytte ut til leddpærer i arbeidslys samt på i bygningene våre (kontor og lager), bytte ut gamle vinduer i administrasjonsbygget.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,55 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Bytte ut 2 av de eldste bilene i 2020
Avfall: Mål, Restavfall
90000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Opprettholde fokus blant våre ansatte. Kildesorteringsprosenten blir fulgt opp hver måned og distribueres til alle våre ansatte 1 gang pr. mnd. I HMS-rapporten. Ny prosedyre for kildesortering er utarbeidet.