Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Oslo kommune, Næringsetaten

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Næringsetaten arbeider for at Oslo skal være en trygg by med seriøs drift av serverings- og skjenkestedene. Næringsetaten har ansvar for å gjennomføre kommunens saksbehandling av søknader om bevillinger etter serveringsloven og alkoholloven. Etaten gir informasjon og veiledning innenfor disse områdene. Næringsetaten har også ansvar for kontrollvirksomhet for å sikre at lover og retningslinjer for salgs- og skjenkevirksomheten overholdes. Bevillingsgebyr etter alkoholloven beregnes og innkreves av Næringsetaten.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 nov, 2018
Utløper: 30 nov, 2021

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

2% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

9% fra 2018

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Totale mengder årlig forbrukt papir angitt som innkjøpt kopipapir (A3 og A4) i 2019.

Energi

Energiforbruk

-14% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-14% fra 2018

Klimaregnskap

CO2 totalt

-39% fra 2018

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

5% fra 2018

Drivstofforbruk, totalt

-73% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Antallet flyreiser er redusert fra tidligere år.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-6% fra 2018

Kommentarer til Avfall og ombruk

Basert på et grovt gjennomsnitt etter stikkprøvemessig veiing av restavfall.

Gjennomførte tiltak

Avfall
Påbegynt stikkprøvemessig veiing av restavfall.

Flere punkter for kildesortering (plast, metall og papp) er etablert i lokalene.
Energi
Etaten har kjøpt inn nye ovner til kontorene.
Transport
Etatens årlige seminar ble avholdt på Lysebu, hvor ansatte kunne reise kollektivt til og fra seminaret.

Vi har blitt sertifisert som "På vei til å bli en sykkelvennlig arbeidsplass".

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Næringsetatens overordnede HMS-mål er å skape et godt arbeidsmiljø som bidrar til å redusere miljøbelastningen på det ytre miljøet slik at dette er i samsvar med en bærekraftig utvikling. Dette skjer gjennom å opprettholde kravene til miljøsertifisering og derved sikre en miljøeffektiv forvaltning, og å velge de mest miljøvennlige produktene og leverandørene ved innkjøp av varer og tjenester.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
15 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
35 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Redusere innkjøp av engangsartikler i plast og papp. Vi vil videre etterstrebe å kjøpe inn miljømerkede produkter og velge det miljøvennlige alternativet der dette er mulig.
Energi: Mål
105 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Alle oppfordres til å slukke lyset når de forlater et rom, og til å skru av dataskjermene når de går hjem for dagen. Vi vil oppfordre de ansatte til å bruke den samme kaffekoppen/vannglasset gjennom dagen.
Videre vil vi fortsette å øke bevisstheten til de ansatte gjennom blant annet miljøtips internt.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Jobbe for å bli sertifisert som sykkelvennlig arbeidsplass.

Vi vil ta i bruk videokonferanse i større grad for å avholde møter der dette er hensiktsmessig.

Vi vil fortsette å oppfordre de ansatte til å gå, sykle eller reise kollektivt. Dersom ansatte er nødt til å benytte bil, skal dette helst være EL-bil.
Avfall: Mål, Restavfall
250 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
95 %
Avfall: Tiltak
Vi vil fortsette å informere om kildesortering, og sette fokus på dette gjennom internkommunikasjon og informasjonsmateriell ved sorteringspunktene.
Dersom vi skal kjøpe inn nytt materiell eller møbler til kontoret skal vi sjekke om det er mulig å få tak i noe brukt. Hvis vi skal kvitte oss med noe skal vi legge det ut på Workplace og se om noen andre virksomheter i Oslo kommune vil ha det.