Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Mitt Miljø AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Mitt Miljø AS er et konsulentfirma med flere konsulenter, både egne og innleide. Vi jobber i dag med HMS/KS arbeid, Jus, revisjoner og miljøledelse. Virksomheten startet opprinnelig opp som et enkeltmannsforetak januar 2016. Etter ekspansjon ble deretter JM Konsult AS stiftet 15 mai 2017. Virksomhetens hovedfokus ved etablering var å kunne tilby tjenester innen Miljøfyrtårn. Dette ble forankret i et inngått samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn i forhold til ytelser av tjenester som konsulent og sertifisør.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 20 okt, 2019
Utløper: 20 okt, 2022

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

-2% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-2% fra 2018

Kommentarer til Energi

Grunnet endring av adresse under driftsåret, er det tatt et gjennomsnitt av energiforbruket for 2019.

Klimaregnskap

CO2 totalt

20% fra 2018

Kommentarer til Klimaregnskap

EE avfall er konkret, mens resten av tallene er tatt ut i fra beregning i uke 43.
Vi ser at forbruket på papir, samt avfall på papir har blitt mindre.
Det er ikke registert noe økning av leverandørere, men tallet er stabilt.
Total menge kildesortert avfall har gått ned i prosent, men denne er minimal

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

-100% fra 2018

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

37% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

48% fra 2018

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-2% fra 2018

Kommentarer til Avfall og ombruk

Grunent endring av adresse, har det kun blitt plukket ut et snitt i forhold til uke 43.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Innkjøpene har vært minimale og de er kun innkjøpt av godkjente leverandører.
Avfall
Det jobbes kontinuerlig med arbeidet med sortering, men må foholde seg til kommunens renovasjonsplan
Energi
Ingen tiltak intill videre.
Transport
Virksomheten har gjort alle konsultasjoner hvor det har vært behov for fly via skype i år.
Utslipp til luft og vann
Ingen tiltak

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
JM Konsult skal drive en sunn virksomhet preget av ansvar for ansatte, samfunn og miljø. Vi vil, som et minimum, alltid overholde miljølovgivningen samt de lokale miljøkrav som gjelde for vår virksomhet. Vi skal kontinuerlig forbedre vårt miljøarbeid og være den ledende innenfor vår bransje.
Vi forventer samtidig at alle våre leverandører samarbeider med oss for å oppfylle våre miljømessige ambisjoner. Miljøkrav er en sentral del av de avtalene vi inngår. Vi ønsker aktivt å informere om vårt miljøarbeid og ha en god dialog med våre interessenter rundt miljøspørsmål.
Våre miljømål vil være innen avfall, råvarer og forbruk ved daglig drift.
Vårt lederskap og ledelsessystem for miljø skal sikre vår forpliktelse til å forebygge negativ miljøpåvirkning ved vår virksomhet.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
0 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Virksomheten ønsker å minimere innkjøp og skal derfor jobbe papirfritt der hvor det er mulig.
Energi: Mål
140 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Ingen tiltak intil videre.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
1000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,45 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Innføre sjekkliste på kontroll av kjøretøy hver måned (sjekk av lufttrykk)
Avfall: Mål, Restavfall
10 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
87 %
Avfall: Tiltak
Minimere innkjøp
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen tiltak intill videre
Annet
Ingen utfyllende kommentar.