Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Dronninga landskap AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Dronninga landskap arbeider aktivt for et bærekraftig samfunn med særskilt vekt på byforming, der landskapet og det offentlige byrom danner premiss for byutviklingen. Stedenes historie og geografi er viktige premisser for utvikling av våre landskapsprosjekter. Vi er opptatt av at utviklingen skjer på områdets, landskapets og stedets premisser. Vi bruker eksisterende vegetasjon, naturstein og ivaretar lokale arter i størst mulig grad. Overvannet skal behandles som en ressurs, og ikke et problem. Vi arbeider for at våre prosjekter kan bidra til større biologisk mangfold. Dette bidrar til mindre avfall og redusert transportbehov, samtidig som det styrker stedets egenart og gjør stedene mer innholdsrike og dermed interessante for både mennesker og dyr. Vi ønsker at områdene vi utvikler gir så liten miljøbelastning som mulig/lager et lite økologisk fotavtrykk.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Prosjekterende (Arkitekter og rådgivende ingeniører)

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 feb., 2020
Utløper: 15 feb., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-1% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

10% fra 2018

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

18% fra 2018

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

-5% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-5% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

-29% fra 2018

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

CO2 utslipp fra flyreiser

-53% fra 2018

Antall kjørte kilometer

14% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn

Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt).

Sorteringsgrad

4% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Oppsummering av miljøprestasjonene til nøkkelprosjektene utover forskriftskrav.
Vi har helt siden firmaet ble etablert hatt fokus på gjenbruk, bærekraft og miljø i alle våre prosjekter.
Innkjøp og materialbruk
Kontorets største innkjøp er matvarer til lunsj. Vi har fortsatt å velge økologisk, kortreist og bærekraftig, der det er mulig. Vi serverer kun vegetarisk mat, og velger sunne produkter.
Avfall
Alt avfall blir sortert, og vi forsøker både å begrense mengden avfall ved å velge bort engangsprodukter så langt det er mulig, samt å unngå unødig emballasje.
Energi
PCer og lys slås av etter endt kontortid. Vi har lys-blokkerende persienner på alle vinduer som er med på å regulere temperaturen innendørs.
Transport
Vi reiser kollektivt så langt det lar seg gjøre. Dersom vi er nødt til å benytte oss av bil forsøker vi å samkjøre for å begrense antall biler.
Utslipp til luft og vann
Som kontorbedrift har vi svært lite utslipp.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi jobber systematisk med å utvikle bedriften for skape et godt arbeidsmiljø og en god, miljøvennlig drift. Vi vurderer jevnlig hvordan eventuelle utslipp kan reduseres. Vi vil fortsette å vurdere bedriftens kostnader og rutiner ved bruk av råvarer og andre ressurser.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
15 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
12 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi vil opprettholde gode rutiner i forhold til innkjøp. Vi kjøper kun vegetariske varer, og forsøker å velge økologisk og kortreist så langt det er mulig. Vi forsøker både å begrense mengden avfall ved å velge bort engangsprodukter så langt det er mulig, samt å unngå unødig emballasje ved innkjøp.
Energi: Mål
250 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vi vurderer kontinuerlig muligheter for å effektivisere energibruken.
Transport: Tiltak
Vi benytter oss av kollektivtransport så langt det er mulig, både i jobbsammenheng og på studieturer.
Avfall: Mål, Restavfall
200 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Vi kildesorterer alt som kan sorteres.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Vi vurderer jevnlig hvordan eventuelle utslipp kan reduseres ytterligere.
Annet
Vi vil fortsette å fokusere på gjenbruk, bærekraft og miljø i alle våre prosjekter.