Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Falken Renhold AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Falken Renhold er et rengjøringsbyrå med over 25 års erfaring i renholdsbransjen og har som målsetting å fremstå som en ærlig og imøtekommende bedrift. Falken Renhold er Godkjent Renholdsbedrift i henhold til kravene fra Arbeidstilsynet. Fra 1. desember 2012 er det ulovlig å kjøpe profesjonelle renholdstjenester fra ikke-godkjente virksomheter (unntak for bedrifter som er i søknadsprosess for godkjenning).

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Renholdsbedrift, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 16 mar, 2020
Utløper: 16 mar, 2023

Systemkrav

Årlig omsetning

15% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

-1% fra 2018

Kommentarer til Systemkrav

Omsetningen viser en økning på vel 20 %. Antall årsverk er på samme nivå som for 2018.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

-34% fra 2018

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Det har i 2019 vært arbeidet med reduksjon i antall renholdsmidler. Dette har resultert i en vesentlig reduksjon av antall innkjøpte produkter, også miljømerkede produkter. Likevel er nær 50 % av Falkens innkjøp er produkter med tredjeparts miljømerking, målt i innkjøpsverdi.

Energi

Energiforbruk

61% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

61% fra 2018

Kommentarer til Energi

Årets forbruk av elektrisitet er mye høyere enn normalt. Forbruk av elektrisitet oppgis av gårdeier, og betales som en del av den avtalte husleien, post for felleskostnader. Endring i felleskostnadene gjenspeiler ikke den store økningen i bruk av elektrisitet. Gårdeier er bedt om å kvalitetssikre tallene en gang til. Dersom tallet er feil, vil klima- og miljørapport for 2019 bli gjenåpnet og korrigert.

CO2

CO2 totalt

-3% fra 2018

Kommentarer til CO2

Klimaregnskapet viser stort sett positiv utvikling. Vi er noe forundret over den store økning i bruk av elektrisitet, men håper å en rask avklaring hos gårdeier.
Vi er godt fornøyd med utviklingen på transportsiden, hvor bruken av El-bil øker vesentlig, mens bruk av drivstoffbil reduseres tilsvarende.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

-16% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

3% fra 2018

Kommentarer til Transport

Det er positivt å se at vi klarer å redusere bruk av dieselbiler og øke bruk av El-biler.

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

34% fra 2018

Kommentarer til Avfall

Det er i 2019 foretatt en ny kontrollveiing av avfallet, med splitt på plast og matavfall. Dette har ikke vært gjennomført tidligere, og det resulterer i en vesentlig bedre sorteringsgrad.

Vannforbruk

Vannforbruk

Kommentarer til Vannforbruk

Dette er første gang vannforbruket pr leietaker er opplyst fra gårdeier. Falkens andel for 2019 ble på 63 m3, noe som syn å være rimelig i og med at det vaskes noe mopper her.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Det har vært arbeidet aktivt med leverandør for å redusere antall renholdsprodukter, samt og øke forbruket av produkter med tredjepart miljømerking. Dette har resultert i en vesentlig reduksjon av innkjøpte renholdsmidler over de siste to årene.
Avfall
Avfallet er begrenset ved at få ansatte har oppmøte på kontoret. Det er kun administrasjonen, i alt 4 personer, som har fast arbeidsplass på kontoret. I tillegg er 3 av disse mye ute på dagtid for oppfølging av kunder og personell. Innarbeidede rutiner videreføres ved redusert papiravfall med mindre utskrifter, utskrift og kopiering til 2 - sidig format. Sortere matavfall, plast og papir.
Energi
Rutiner for slukking av lys og å slå av strømmen til utstyr som ikke må være i drift er gjennomført. Det samme gjelder for lukking av vinduer ved dagens slutt. Å følge opp bruk av elektrisitet er vanskelig så lenge lokalene som Falken leier ikke her egen strømmåler.
Transport
I løpet av året er antall El-biler økt fra 2 til 4, og antall kjørte kilometer med El-bil, er nå på nivå med kilometer kjørt med drivstoffbiler.
Utslipp til luft og vann
Fortsatt bevisstgjøring ved redusert bruk av renholdsmidler. Har avtale med leverandør om kursing av ansatte for å få dette til. Stikkord er korrekt dossering og endrede renholdsmetoder. Økt bruk av EL-biler reduserer utslipp til luft, og bruk av EL-biler har økt i 2019.
Annet
Ikke noe spesielt.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
HMS-arbeidet ved Falken Renhold AS skal bidra til at alle når sine mål og skal sikre et godt arbeidsmiljø slik at Falken Renhold AS forblir en god og attraktiv arbeidsplass. Gjennom HMS-arbeidet vil Falken Renhold AS skape et trygt og godt arbeidsmiljø. HMS-arbeidet skal bidra til å fremme gode arbeidsmiljøforhold og til å forebygge ulykker og helseskader. Falken Renhold AS skal ikke påføre sine arbeidstakere, oppdragsgivere eller fysiske omgivelser skader eller miljøbelastninger.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
20 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
7 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Leverandøren gjennom de siste to årene har lagt ned sin virksomhet i Oslo. Det har vært arbeidet aktivt med denne leverandøren om å redusere antall produkter, og å benytte produkter med tredjeparts miljømerking. Innkjøp av miljømerkede produkter utgjør nå tett på 50 % av det totale innkjøpet.
Energi: Mål
130 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Opprettholde gode rutiner ved stenging / lukking. Avklare den store økningen i forbruk av elektrisitet fra 2018 til 2019 med gårdeier.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
4100 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Minimere bruk av drivstoffbiler så lang det lar seg gjør. Erstatte de to drivstoffbilene med elbiler når de skal byttes ut.
Avfall: Mål, Restavfall
100 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
73 %
Avfall: Tiltak
Falken Renhold er tilknyttet gårdeiers avfallsordning på lik linje med andre leietakere. Det gis ingen rapport fra avfallsoperatør om den mengde avfall Falken Renhold har. For å holde oversikt over avfallet, måles dette jevnlig, ved å veie avfallet en tilfeldig valgt uke. Dette skulle vært utført i 1. kvartal i 2020, men på grunn av stort arbeidspress knyttet til corona utbruddet, er denne målingen utsatt til etter sommeren.
Utslipp til luft og vann: Tiltak
Avtale med ny leverandør av renholdsprodukter skal vektlegge valg av produkter med tredjeparts miljømerking, samt renholdsmetoder som reduserer forbruk av renholdsmidler. Dette vil redusere utslipp av farlige stoffer til vann.

Det er nå fire El-biler i drift. Bruk av de to gjenværende drivstoffbilene skal reduseres så mye som mulig. Dette vil redusere utslipp til luft.
Annet
Påse at gode rutiner for reduksjon av smittefare følges. Det gjelder både internt blant ansatte og ute hos kunder. Særlig viktig å utøve ekstra godt renhold i denne tiden med spredning av korona.