Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Norges Varemesse AS, Lillestrøm

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Norges Varemesse er en internasjonal arena for messer og kongresser, med mål om å skape verdier for norsk og internasjonalt næringsliv. Norges Varemesse er en selveiende næringsdrivende stiftelse med Formål: - Å være til for næringsliv, kulturliv og organisasjonsliv. Vårt oppdrag er å tilrettelegge møteplasser for økt handel, kunnskapsdeling og inspirasjon. Forretningside - Vi skal eie og utvikle arenaer og tilby attraktive møteplasser for næringslivet som bidrar til økt handel, nettverksbygging og inspirerende underholdning. Våre møteplasser skal bidra til å sikre næringslivets konkurranseevne.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Grønne arrangement, Byggeier

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 apr, 2019
Utløper: 30 apr, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

40% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

13% fra 2018

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-17% fra 2018

Energi

Energiforbruk

6% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

6% fra 2018

Klimaregnskap

CO2 totalt

-7% fra 2018

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

60% fra 2018

Drivstofforbruk, totalt

-14% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

-28% fra 2018

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

61% fra 2018

Kommentarer til Avfall og ombruk

Tunge masser: 92.120 kg - tegl/takstein: 10.240 kg - farlig avfall: 1.101 kg - betong: 11.740 kg - dekk: 1.300 kg - gips: 1.020 kg - gateoppsop: 24.040 kg

Mye (nesten alt) av vårt avfall "styres" av våre utstillere og kunder.

Vannforbruk

Vannforbruk

18% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
I prosess med ISO 20121 sertifisering av arrangement er innkjøp og materialbruk et av fokusområdene. Innkjøpsmanualen ble oppdatert i 2019. Kartlegging av leverandører og vareinnkjøp i forhold til miljømerkede produkter har vært gjennomført tidligere, dette videreføres og gjøres fortløpende. Andre tiltak iverksatt i forhold til innkjøp og materialbruk videreføres. Nettsiden er oppdatert med fokus på miljømerking også hos underleverandører.
Avfall
Vi har fortsatt stort fokus på vårt avfall - vi jobber nå med ISO 20121 sertifisering - vi utarbeider en avfallsplan for hvert prosjekt - i tillegg jobber vi med å få lagd en avfallsveileder som skal deles ut til alle våre kunder/utstillere på stedet når de kommer.
Energi
SD anlegget ble oppgradert i 2019, slik at vi på lettere kan bruke mer omluft på ventilasjonsaggregatene på messer med få besøkende, men allikevel ha et tilfredsstillende inneklima. Dette for å bruke mindre fjernvarme.
Transport
Transport og reiseveileder er tidligere etablert.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
På det tidspunktet rapporten leveres inn i april tegner året 2020 til å bli veldig spesielt og annerledes år som følge av Corona. Alle arrangement er avlyst fra og med 10. mars og foreløpig til slutten av august. Men fokus på HMS opprettholdes, dog med en vinkling mot å ta vare på de ansatte i denne vanskelige tiden. Mange jobber fra hjemmekontor så fokus på en god arbeidssituasjon også hjemmefra prioriteres. Videre er mange helt eller delvis permittert, så det er fokus på en god oppfølging av dem. Situasjonen ser ut til å vare ut det meste av 2020 så det å håndtere medarbeidere og ledere i krise vil bli viktig.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
40 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Registrering og kartlegging av miljøsertifiserte leverandører fortsetter. For øvrig opprettholdes fokus tidligere år. Året 2020 blir spesielt driftsmessig, men fokus på miljø og tiltak opprettholdes.
Avfall: Mål, Kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
Vi fortsetter jobben med kildesorteringen, det er lite vi får gjort med mengden avfall, men vi kan legge til rette for at vi får sortert den riktigere. Vi har kjøpt inn nye avfallsbeholdere, blant annet egne beholdere til plast - i tillegg har vi kjøpt inn vippecontainere til trevirke.