Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Dr.techn.Olav Olsen AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Byggeteknisk konsulentvirksomhet

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Prosjekterende (Arkitekter og rådgivende ingeniører)

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 02 apr., 2020
Utløper: 02 apr., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

8% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

11% fra 2018

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

125% fra 2018

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

120% fra 2018

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

9% fra 2018

Energi

Energiforbruk

-2% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-11% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

27% fra 2018

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

Drivstofforbruk, totalt

-25% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

CO2 utslipp fra flyreiser

40% fra 2018

Antall kjørte kilometer

-25% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn

-66% fra 2018

Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt).

Sorteringsgrad

-6% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Oppsummering av miljøprestasjonene til nøkkelprosjektene utover forskriftskrav.
1) Rehabilitering
Mange bygg må rives da de ikke tilfredsstiller markedets krav til eks. takhøyde. En del av disse byggene er i god teknisk stand, og har mange år levetid igjen - likevel kan det være lønnsomt å rive for å bygge nytt. En svært stor andel av klimagassutslippene i livsløpet til et bygg er knyttet til råbygget, og det vil derfor være en svært stor miljøgevinst ved å gjenbruke eksisterende bygningsmasse. Vi jobber derfor med en løsning der man ved hjelp av hydrauliske jekker kan jekke opp hver enkelt etasje og skjøte på søyler/vegger midt i etasjen. En slik løsning vil også være billigere enn rivning og reetablering samtidig som det kan utføres innenfor samme tidsramme.
2) Grønn RIB
Som medlemmer i RIFs (Rådgivende Ingeniørers Forening) ekspertgruppe for byggeteknikk, geoteknikk og miljøfag, er vi forfattere av en RIF-veileder miljøriktig prosjektering innenfor byggeteknikk med tittel Grønn RIB. Den omhandler prosjektering for gjenbruk og ombygging, rassikre konstruksjoner, installasjoner for leddning av flomvann, diker, gjenbruk av masser, transport av materialer/masser, miljøvennlig betong, stål, murverk og tre. Vi håper at veilederen kan bidra til mer miljøriktig prosjektering for hele bransjen i fremtiden, og dermed ha en miljøeffekt som strekker seg langt utover vår egen virksomhet.

Innkjøp og materialbruk
Fortsatt oppfordring til ansatte om å redusere papirforbruk og gjøre miljø vennlig
innkjøp.
Gjenbruk av kontorrekvisita i høy grad . Udatert datautstyr blir gitt til ansatte for privat
bruk.
Avfall
Enda bedre merkede kilde sorteringsmuligheter i lokalene .
Oppfølging og oppfordring om kildesortering til de ansatte og
konsulenter. Dette har redusert forbruket.
Nespresso kapsler blir kildesortert og returnert til leverandør.
Energi
Påminnelse om bruk av persienner og justering av ovnene etter årstider.
Transport
Transportstøtte til ansatte som ikke kjører bil til jobben. Hyppig bruk av skype /
videomøter og har investert mye i verktøy rundt dette.
Kondemnert diesel firmabil .
Premiering til de som sykler mest til jobben
Utslipp til luft og vann
IR
Annet
Laget HMS hjul for 2019

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Miljøpolicy inkludert HMS mål
Dr.techn.Olav Olsens Helse, Miljø, og Sikkerhetspolitikk:
• Alle arbeidsplasser i OO skal ha et sikkert og sunt arbeidsmiljø som gjenspeiler den
tekniske og sosiale utviklingen i samfunnet.
• Ved oppdrag ute har ingen operasjoner prioritet over sikkerhet.
• Vi har som mål å forhindre alle ulykker og uønskede hendelser på jobben og null
fravær på grunn av skader.
• Resultatet av vårt arbeid er av stor betydning for sikkerheten til konstruksjoner. Vi skal
prosjektere for en trygg arbeidsplass for de som er involvert i byggefasen og for
sikkerheten til konstruksjonen i dens levetid.
• Vi skal i så stor grad som mulig hindre alle utslipp som kan ha en negativ
miljøpåvirkning.
I samsvar med denne politikken er dette ansvaret til ledere, prosjektledere, hver enkelt
ansatt og innleide konsulenter. Administrerende direktør er overordnet ansvar for HMS.
Denne politikken vil bli revidert minimum årlig og vil ta hensyn til utviklingen i HMS
saker, samt utviklingen av selskapet. Årlig vil ledelsen sette og følge opp
forbedringsmål knyttet til HMS.

• Miljømål
Selskapsmål for 2020:
 Antall oppdrag der vi har forsøkt å påvirke miljøaspekter > 10 per år.
 Antall internsamlinger med miljøtema > 1 per år.
 Arbeide mot å bli ISO14001-sertifisert innen 2023.
 Opprette en rolle som har fagansvar for miljørådgivning innen 2020.
 Etablere metodikk for beregning av CO2-regnskap for OOs leveranser i prosjekter.
Delmål i oppdrag:
 I oppdrag skal det gjøres en vurdering av relevante miljøaspekter for de fagområder vi er involvert i.
 I relevante prosjekter skal det utpekes en miljøansvarlig og lages et miljøprogram.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
20 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
44 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fortsette med miljøbevisste innkjøp
Energi: Mål
185 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Påminnelse om bruk av persienner og justering av ovnene etter årstider som før. Slå av
lys i rom som ikke er i bruk. Vurdere firma EL sykkel / bil
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Offentlig transport til årets fellesturer og julebord
Avfall: Mål, Restavfall
850 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Jobbe videre med at sjekklister primært blir sendt digitalt. Oppgraderer kvalitetene på
dataskjermer slik at behovet for å printe blir mindre
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
IR
Annet
Olav Olsen kommer til å øke antall ansatte kraftig i 2020, og avfallsmengde og div forbruke vil øke