Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Brandtsgård Buss AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Brandtsgård Buss AS har 18 busser (store og små) hvorav 5 turbusser. Vi har både faste oppdrag . bl. a. for offentlig sektor og leier ut buss m/sjåfør for små og store oppdrag. Har driftskontor med verksted, lager og bussplasser Gamle Sørlandske nr. 223 i Sande i Vestfold. Det er hele virksomheten som skal Miljøfyrtårn sertifiseres.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Veitransport

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 jan, 2021
Utløper: 30 jan, 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

18% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

-7% fra 2018

Kommentarer til Systemindikatorer

Fått utnyttet de faste ansatte bedre, og fått ned lønnskostnadene. Fått kuttet ned utgifter på alle kanter, solgt noen busser.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

16% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

16% fra 2018

Kommentarer til Energi

Høyere strømforbruk i 2019 i forhold til 2018 kan forklares med at det var lenger kuldeperiode i 2019, og derfor mer oppvarming.

Klimaregnskap

CO2 totalt

7% fra 2018

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

7% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

-6% fra 2018

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Ingen flyreiser i 2019.
Når det gjelder kjørte km, ønsker vi med dette fremdeles at dette tallet er så høyt som mulig, noe som betyr at vi har hatt mye jobb.
Drivstoffforbruket per mil har gått ned 0,11 liter/mil, som kan forklares med at vi har flere euro 6 busser nå enn før, derav kjører vi mer miljøvennlig, med mindre utslipp.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

14% fra 2018

Kommentarer til Avfall og ombruk

Under "annet" er det regnet stål, levert 400 kg til godkjent leverandør av dette.
Har ikke levert noen dekk til retur i 2019.

Under "farlig avfall" er det regnet batterier, levert 10 stk a 15 kg.

Vi har ikke levert olje i 2019

Restavfallet har minket med 832 kg, og grunnen til dette er at vi har fått bedre system på kildesortering av avfall.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Mekaniker sjekker flere leverandører jevnlig for å finne den beste prisen, og har foksu på miljøvennlige produkter.
Til kontorartikler bruker vi Meca og Europris, og har fokus på miljøvennlige produkter. Europris har fått flere miljøvennlige produkter.
Har kjøpt flere nye busser med euro 6, som vil si at de kjører mer miljøvennlig.
Avfall
Vi har kildesortert i hele 2019, og har egen avfallsbeholder til papp/papir og restavfall, som blir hentet av Ragn-sells. Vi har redusert restavfall med hele 832 kg, og det er veldig bra. Vi hadde som mål for 2019 å redusere restavfallet til 900 kg, og det klarte vi med glans da vi kun hadde 380 kg. Vi nærmer oss også målet med 65 % kildesortering.
Matavfall veier vi og legger i avfallsdunk for matavfall som tilhører huseier vi leier av.
Plastavfall kildesorterer vi, veier, og kjører til avfallsstasjon.
Vi leverer dekk, stål og olje og farlig avfall til leverandører som er godkjent for dette.
Energi
Idebank for energi er gjennomgått på nytt.
Strømutgiftene har gått opp fra 2018 til 2019, men det kan forklares med en vesentlig kaldere vinter i 2019.
Transport
Vi har gjennomgått idebank for transport på ny, og har tydelige retningslinjer for transport og tjenestereiser.
Vi har ikke hatt noen flyreiser i 2019.
Vi har byttet ut endel gamle busser med nyere, som har euro 6 motorer, med lavere utslipp, og som bruker mindre diesel.
Drivstoffforbruket per mil har gått ned 0,11 liter/mil, som kan forklares med at vi har flere euro 6 busser nå enn før, derav kjører vi mer miljøvennlig, med mindre utslipp.
Utslipp til luft og vann
Vi bruker oljeoppsamlingstrau. Vi har flere nye og store busser som har serviceavtale, derfor tar vi service på de på verksted, og det betyr mindre spillolje.
Begrenset tomgangskjøring
Begrenset tomkjøring der det er mulig.
Eksempelvis når vi kjører langturer, og kunden ikke har behov for transport i dagene i mellom, setter sjåføren igjen bussen, og tar toget hjem, og tilbake igjen.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Bedriftens mål med HMS arbeidet er å skape trygghet og sikkerhet i arbeidet, for egne ansatte og omgivelsene, og dessuten verne om miljø og helse, samt å innfri de målsettinger og krav som stilles i "Forskrift for internkontroll".
All HMS dokumentasjon ligger elektronisk, og også i egen perm som er lett tilgjengelig for de ansatte.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
5 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
8 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Holde oss oppdaterte på leverandører som tilbyr miljøvennlige produkter, og som har nærhet til arbeidsplass.
Fortløpende holde oss oppdaterte på om man kan bytte ut ikke-miljømerkede produkter, til miljømerkede produkter.
Energi: Mål
335 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Fortsette å være flinke til å skru av lys i rom man ikke oppholder seg, ikke ha dører åpne der det er på varme.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Begrense tomgangskjøring, kjøre så økonomisk som mulig.
Avfall: Mål, Restavfall
370 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
65 %
Avfall: Tiltak
Fortsatt ha fokus på kildesortering.
Ha fokus på å prøve å begrense plast avfall.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Mindre tomgansgkjøring.
Mindre tomkjøring.
Fortsette å sette igjen busser på langturer der buss ikke trengs i mellomtiden, og ta toget hjem og tilbake.