Brandtsgård Buss AS

Innrapportering for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Brandtsgård Buss AS har 18 busser (store og små) hvorav 5 turbusser. Vi har både faste oppdrag . bl. a. for offentlig sektor og leier ut buss m/sjåfør for små og store oppdrag. Har driftskontor med verksted, lager og bussplasser Gamle Sørlandske nr. 223 i Sande i Vestfold. Det er hele virksomheten som skal Miljøfyrtårn sertifiseres.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Veitransport

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 jan., 2021
Utløper: 30 jan., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

18% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

-7% fra 2018

Kommentarer

Fått utnyttet de faste ansatte bedre, og fått ned lønnskostnadene. Fått kuttet ned utgifter på alle kanter, solgt noen busser.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

16% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

16% fra 2018

Kommentarer

Høyere strømforbruk i 2019 i forhold til 2018 kan forklares med at det var lenger kuldeperiode i 2019, og derfor mer oppvarming.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Ingen flyreiser i 2019.
Når det gjelder kjørte km, ønsker vi med dette fremdeles at dette tallet er så høyt som mulig, noe som betyr at vi har hatt mye jobb.
Drivstoffforbruket per mil har gått ned 0,11 liter/mil, som kan forklares med at vi har flere euro 6 busser nå enn før, derav kjører vi mer miljøvennlig, med mindre utslipp.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

14% fra 2018

Matsvinn og øvrig matavfall

-25% fra 2018

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Under "annet" er det regnet stål, levert 400 kg til godkjent leverandør av dette.
Har ikke levert noen dekk til retur i 2019.

Under "farlig avfall" er det regnet batterier, levert 10 stk a 15 kg.

Vi har ikke levert olje i 2019

Restavfallet har minket med 832 kg, og grunnen til dette er at vi har fått bedre system på kildesortering av avfall.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

7% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Mekaniker sjekker flere leverandører jevnlig for å finne den beste prisen, og har foksu på miljøvennlige produkter.
Til kontorartikler bruker vi Meca og Europris, og har fokus på miljøvennlige produkter. Europris har fått flere miljøvennlige produkter.
Har kjøpt flere nye busser med euro 6, som vil si at de kjører mer miljøvennlig.
Avfall og ombruk
Vi har kildesortert i hele 2019, og har egen avfallsbeholder til papp/papir og restavfall, som blir hentet av Ragn-sells. Vi har redusert restavfall med hele 832 kg, og det er veldig bra. Vi hadde som mål for 2019 å redusere restavfallet til 900 kg, og det klarte vi med glans da vi kun hadde 380 kg. Vi nærmer oss også målet med 65 % kildesortering.
Matavfall veier vi og legger i avfallsdunk for matavfall som tilhører huseier vi leier av.
Plastavfall kildesorterer vi, veier, og kjører til avfallsstasjon.
Vi leverer dekk, stål og olje og farlig avfall til leverandører som er godkjent for dette.
Energi
Idebank for energi er gjennomgått på nytt.
Strømutgiftene har gått opp fra 2018 til 2019, men det kan forklares med en vesentlig kaldere vinter i 2019.
Transport
Vi har gjennomgått idebank for transport på ny, og har tydelige retningslinjer for transport og tjenestereiser.
Vi har ikke hatt noen flyreiser i 2019.
Vi har byttet ut endel gamle busser med nyere, som har euro 6 motorer, med lavere utslipp, og som bruker mindre diesel.
Drivstoffforbruket per mil har gått ned 0,11 liter/mil, som kan forklares med at vi har flere euro 6 busser nå enn før, derav kjører vi mer miljøvennlig, med mindre utslipp.
Utslipp til luft og vann
Vi bruker oljeoppsamlingstrau. Vi har flere nye og store busser som har serviceavtale, derfor tar vi service på de på verksted, og det betyr mindre spillolje.
Begrenset tomgangskjøring
Begrenset tomkjøring der det er mulig.
Eksempelvis når vi kjører langturer, og kunden ikke har behov for transport i dagene i mellom, setter sjåføren igjen bussen, og tar toget hjem, og tilbake igjen.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Bedriftens mål med HMS arbeidet er å skape trygghet og sikkerhet i arbeidet, for egne ansatte og omgivelsene, og dessuten verne om miljø og helse, samt å innfri de målsettinger og krav som stilles i "Forskrift for internkontroll".
All HMS dokumentasjon ligger elektronisk, og også i egen perm som er lett tilgjengelig for de ansatte.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
5 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
8 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Holde oss oppdaterte på leverandører som tilbyr miljøvennlige produkter, og som har nærhet til arbeidsplass.
Fortløpende holde oss oppdaterte på om man kan bytte ut ikke-miljømerkede produkter, til miljømerkede produkter.
Energi: Tiltak
Fortsette å være flinke til å skru av lys i rom man ikke oppholder seg, ikke ha dører åpne der det er på varme.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Begrense tomgangskjøring, kjøre så økonomisk som mulig.
Avfall: Mål og restavfall
370 kg
Avfall: Mål og kildesortering
65 %
Avfall: Tiltak
Fortsatt ha fokus på kildesortering.
Ha fokus på å prøve å begrense plast avfall.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Mindre tomgansgkjøring.
Mindre tomkjøring.
Fortsette å sette igjen busser på langturer der buss ikke trengs i mellomtiden, og ta toget hjem og tilbake.