Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Stiftelsen Miljøfyrtårn - Kristiansand

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Stiftelsen Miljøfyrtårn er en nasjonal ordning som tilbyr sertifisering av en virksomhets miljøledelse. Sertifiseringsordningen er anerkjent av EU og dermed sidestilt med EMAS og ISO14001 i Europa. Vi er totalt 25 ansatte og har avdelinger i Kristiansand og Oslo. Våre kjerneaktiviteter er utvikling av sertifiseringskriterier for et bredt spekter av bransjer, digitale løsninger for å dokumentere krav og tiltak i henhold til gitte sertifiseringskriterier – inkludert klima- og miljørapportering, opplæring av konsulenter og sertifisører samt utvikling og gjennomføring av webinarer, kurs og konferanser. Miljøaspektene knyttet til kurs og konferanser i Miljøfyrtårns lokaler i Kristiansand, dekkes inn av kriteriesettet «Grønne konferanser».

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Grønne konferanser, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 09 des., 2019
Utløper: 09 des., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

27% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

-18% fra 2018

Kommentarer til Systemindikatorer

Omsetning representerer totalt for Stiftelsen Miljøfyrtårn og omfatter avdelingene Miljøfyrtårn Kristiansand og Miljøfyrtårn Oslo.

Endringer i antall årsverk i klima- og miljørapporten for 2020 skyldes at vi fra 2019 har egen sertifisering for avdelingen i Oslo og dermed rapporterer årsverk i begge rapporter. Sum årsverk Stiftelsen Miljøfyrtårn avdeling Kristiansand: 18,3 årsverk. Avdeling Oslo: 4,5 årsverk
Hovedendringer i 2019 er som følger: En (1) ny tilsetting i 100% stilling og to (2) fulltidsansatte sluttet Q1 i 2019. To (2) nye tilsettinger i 100% stilling fra Q3 (1 av disse er prosjektstilling lokalisert i Kristiansand).

Antall konferanser 2019 : 241
Antall Grønne konferanser 2019: 4

Miljøfyrtårn i Kristiansand er sertifisert etter kriteriesettet «Grønne konferanser» og bruker disse kriteriene ved egne kurs og konferanser. Ved henvendelser fra bedriftskunder som ønsker å leie Grønt senter, opplyser vi om dette og oppmuntrer til bruk av samme kriterier. I tillegg har Miljøfyrtårn utleie av Grønt senter til privatkunder. Av 215 kurs og konferanser i 2019 er kun 4 definert som grønn konferanse. Det er flere årsaker til dette, blant annet at det ved slike arrangement stilles krav til at kunden også er miljøsertifisert. Det benyttes egen sjekkliste som dokumentasjon for grønn konferanse (kriteria id 1824). Denne sjekklista benyttes også til øvrige arrangement, selv om disse ikke kan defineres som grønn konferanse». Vi tilføyer her at kravet om at også kunden må være miljøsertifisert (kriteria id 1821) ble fjernet i desember 2019, og det vil slik bli enklere for den som arrangerer å dokumentere egne avholdte grønne konferanser.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

4% fra 2018

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra miljøsertifiserte leverandører

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

8% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

-40% fra 2018

Kommentarer til Klimaregnskap

Tidligere har vi rapportert samlet for Stiftelsen Miljøfyrtårn. I 2019 så rapporterer vi hver for seg for lokaliteten Miljøfyrtårn Kristiansand og Miljøfyrtårn Oslo. Dette gir utslag i klimaregnskapet i blant annet CO2 utslipp.
Hovedårsaken til nedgang i CO2 utslipp settes i sammenheng med nedgang i antall flyreiser og antall kjørte km. Innenlandsreiser med fly har vært den største kilde til CO2 utslipp. Dette er forbedret i 2019. På lange reiser bruker vi mer tog. Vi har også i mye større grad tatt i bruk telefon, video og web konferanser i stedet for møte hos den enkelte kunde. Dette oppfordrer vi også konsulenter og sertifisører til.

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

Drivstofforbruk, totalt

-85% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

CO2 utslipp fra flyreiser

-87% fra 2018

Antall kjørte kilometer

-82% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn

Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt).

Sorteringsgrad

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Nytt:
Installert sikkerhetslås på personalgarderobene i kjeller.
Kjøpt makuleringsmaskin
Kjøpt batterilader
Ny kopimaskin (leieavtale) ble satt på plass 25.01.2019. Ordning med «sikker utskrift» videreføres. Dette betyr at hver enkelt må bekrefte spesifikt hver utskrift med egen bruker. Vi leste av antall brukte kopier, scannede dokument og papirkopier 18.03.2019 og skal gjøre det igjen 18.03.2020.

2019: Ingen fakturaer sendes ut per post fra Miljøfyrtårn, dette administreres av Visma Autoinvoice ved at fakturaer sendes ut som EHF, e-post eller per post. Statistikk for 2019 viser til at 71 % sendes ut elektronisk (EHF), 18 % som e-post og 11 % som vanlig post. Vi ser en forbedring i at mindre papirfakturaer produseres og at flere virksomheter går over til å bruke elektronisk fakturahåndtering. Utstedte papirfakturaer har en nedgang fra 15% til 11 % fra 2018 til 2019.
(Statistikk for 2018 viser til at 65 % sendes ut elektronisk (EHF), 20 % som e-post og 15 % som vanlig post).
Avfall
Avfallinstruks er oppdatert og henger godt synlig i kontorlokalene, både i Kristiansand og i Oslo.
Energi
Vi har rutine om å varsle behov for oppvarming til Kristiansand kommune som styrer energitilførselen. Ved å følge denne nøye så optimaliseres energibruken. Dette bekreftes av statistikken for 2019 som viser at det er god kontroll og styring av energibruk ved Grønt Senter. Oversikt over årsforbruk hentes frem via www.entro.no. (rapportert tall under energi).
Transport
I henhold til personalhåndboken skal vi så langt det lar seg gjøre, velge miljøvennlig alternativ ved reising, for eksempel tog. Det er også lagt inn i personalhåndboken at vi alltid skal vurdere alternativer som video- og telefonkonferanser for å unngå unødvendige tjenestereiser.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Ref kvalitetssystem; "Fyret:
Miljøpolicy/ Overordnet målsetting for Helse, Miljø og Sikkerhet ved Stiftelsen Miljøfyrtårn Kristiansand/Oslo.

Overordnet for HMS:
Helse: Gode arbeidsforhold med tilpassede arbeidsstasjoner og godt arbeidsklima. Disse skal sikres gjennom årlige arbeidsmiljøundersøkelser og besøk av bedriftshelsetjenesten.

Miljø: Minimalt eksternt klimaavtrykk, mest mulig bruk av offentlig transport, og tilstrebe minst mulig avfall og høy sorteringsgrad av det avfallet som vi har. I tillegg skal vi gjøre gode analyser på hvor vi har størst miljøpåvirkning (inkludert indirekte). Målene bør være basert på kontinuerlig forbedring og vise progresjon innen hvert felt. De spesifikke målene skal stå i den årlige klima og miljørapporten (mål for kommende år). Den største påvirkningen Miljøfyrtårn har er vårt sertifiseringsverktøy. Vi jobber kontinuerlig for at vårt sertifiseringsverktøy bidrar til reell miljøeffekt.

Sikkerhet: Tilstrebe null skader og gode sikkerhetsrutiner (som brannøvelser).

Stiftelsen Miljøfyrtårn holder til i Oslo og i Kristiansand (Grønt senter) og er en viktig samarbeidspartner innen miljø og klima for næringslivet og ideelle organisasjoner. Vår miljøpolicy og overordnet målsetting for helse, miljø og sikkerhet påvirker derfor andre og med det følger også ansvaret for å informere og legge til rette for våre besøkende på Grønt senter.  Vi oppfordrer til bruk av offentlig transport, vi har gode rutiner for avfallshåndtering og gode sikkerhetsrutiner.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Initiere dele-løsninger med kollegaer (for eksempel bøker, fritidsutstyr med mer)
Innsamlingsdugnad for elektronisk avfall
Velge egen felles innkjøps/bærekraftsansvarlig for begge kontorer
Transport: Tiltak
Tenke digitalt først når det gjelder møtevirksomhet.
Gjennomgå transportpolicy og stramme inn der det er nødvendig.
Avfall: Tiltak
Målet for 2020 er mindre restavfall og bedre sorteringsgrad for Grønt Senter.
Forslag tiltak: Informere bedre til gjester om system for sortering. Samtale med renholdsarbeiderne.
Annet
Vi skal bytte arbeidslokaler i 2020 og skal i denne prosessen legge stor vekt på gjenbruk.
Vi oppfordret alle ansatte til å gi innspill til nye klima- og miljøtiltak. Innspillene ble sortert og kategorisert og tilslutt sto vi igjen med 5 tiltak som er ført inn i handlingsplan for 2020. De andre innspillene behandles videre i aktuelle interne fora.