Laugstol Hovedkontor

Innrapportering for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Laugstol er eid av Telemark Group AS (51%), Skagerak Energi AS (33,4%) og ansatte i selskapet (15,6%) og vi er en elektroentreprenør med virksomhet innen hovedområdene nettinfrastruktur, elektroinstallasjon, telecom/fiber, samferdsel – belysning og Energiservice/ENØK. Hovedkontoret ligger i Porsgrunn og selskapet har virksomhet fra Kristiansand til Oslo, med hovedtyngde i Telemark og Vestfold. Vi har avdelingskontorer på Billingstad, Tønsberg og Arendal/Froland.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Elektrisk installasjonsarbeid, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 04 des., 2020
Utløper: 04 des., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-8% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

4% fra 2018

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

18% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

18% fra 2018

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

67% fra 2018

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

14% fra 2018

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

CCA imp og kreosot er fraksjonene under pkt. "annet"

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-11% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Avfall og ombruk
Leid inn 3 stk. avfallskomprimatorer - betydelig reduksjon i antall hentinger/tømminger
Transport
Økt elbil andelen i bilpool.
I økende grad erstattet en del fysiske møter med telefon/videomøter

Løpende fornyelse av bilparken

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
For Laugstol gjelder følgende overordnede HMSK POLICY:
"Vi skal sørge for at Laugstol er en sikker og trivelig arbeidsplass uten skader og vi skal bry oss om hverandre. Våre
arbeidsprosesser og rutiner skal minst oppfylle minstekrav i norsk lovverk. Vår påvirkning på miljø skal minimeres og alle
ansatte skal ha et aktivt forhold til å søke forbedringer av arbeidsprosesser gjennom aktiv bruk av avvikssystem og interne revisjoner/evalueringer."
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Seriøse og færrest mulig leverandører. Kritisk gjennomgang før man evt. knytter til seg nye.
Energi: Tiltak
Ingen tiltak vil bli gjennomført. Eier ikke bygget selv og skal flytte ut i 2021
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,9 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Revidering av bilpolicy
Øke andelen el-biler når rekkevidde og utvalg er tilstrekkelig på varebilfronten
Avfall: Mål og restavfall
25000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Økt fokus på å legge til rette for gode ordninger også i prosjekter
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Revidering av bilpolicy