Akershusgartneren AS

Innrapportering for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Akershusgartneren AS ble startet i 2005 av Snorre Langeland og Halvor Sjuve. Vi utfører alle typer anleggsgartner jobber for private, borettslag, offentlige og næringsliv. Vi har også en enhet som utfører vedlikehold av grønntanlegg, som klipp av plen, luking, beskjæring, planting mm.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Anleggsgartner, Felleskriterier, privat og statlig, Maskinentreprenør

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 07 apr., 2020
Utløper: 07 apr., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

13% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

4% fra 2018

Innkjøp

Årlig forbruk kjemiske plantevernmidler

Årlig forbruk naturgjødsel

Årlig forbruk mineralgjødsel

Frem til 2020 kan grafen vise samlet gjødselforbruk (mineral + naturbasert), dersom din virksomhet innrapporterte forbruket samlet. Fra 2020 viser grafen forbruk av mineralgjødsel.

Årlig forbruk naturgjødsel

Antall miljømerkede produkter

9% fra 2018

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

28% fra 2018

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

97% fra 2018

Kommentarer

19 pakker à ca 11 kg = 223. Jeg tror tallet fra 2018 er feil

Energi

Energiforbruk

8% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

8% fra 2018

Kommentarer

Nytt bygg. Planer om å etterisolere rundt vinduer i 2020. Vi deler lokaler med leietager. Vår andel er 800m2 kontor og lager. Vi har felles strømmåler med de andre leitagerene.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

34 biler x 25.000 pr bil =850.000 km bilparken + 90.000 km for lastebilene
Adblue: 4320 liter
Dieselforbruk= biler og anleggsmaskiner
Maskintimer: 8T: 7200t, 14T: 1800t, 5T: 600t, 30T: 800t og Hjullaster 1500t=11.900timer
Firma tur til Portugal mars 2019- Steinbrudd

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-3% fra 2018

Kommentarer

Annet= Kompleks- usikker på hva men er kildesortert + 197.740 kg masser klasse 4 levert på Lindum

Vannforbruk

Vannforbruk

Kommentar

Fylt 1000l tanker med vann til vanning og annet gartnerarbeid

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

24% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Løpende fokus på materialforbruk. Gjøre smarte og miljøvennlige innkjøp.
Avfall og ombruk
Vi kildesorterer så mye vi kan. Vi har valgt å sende steinpaller (tre/stål oppheng) i restavfallet pga mye jobb å demontere. Ullensaker kommune kildesorterer ikke matavfall fra næringsvirksomheter. Vi bør henvende oss til kommunen om dette. Alle conteinerene på Kløfta er merket med tanke på kildesortering.
Energi
Strømmåleren er fjernavlest. Nytt bygg. varmepumpe luft til vann.
Transport
Fokus på fulle lass og lite tomgangskjøring. Vurderer El-bil som arbeidsbil for et lag i Oslo. Har solgt mange av de gamle Toyota Hiace'ene og kjøpt nye Toyota Proace med Euro 6. Prøver stadig å rullere på maskinparken, slik at man opprettholder lavest mulig drivstofforbruk. Større forbruk av biodiesel i 2019, enn tidligere. Innkjøp av hybrid bil til en ansatt. Fortsette fokus på innkjøp av elektrisk småverktøy.
Utslipp til luft og vann
Unngå tomgangskjøring. Dette er vanskelig om vinteren, da dieselmotorene er avhengig å være varm for å fungere optimalt. Må ha mer fokus på det.
Vannforbruk
Fylt 1000l tank med vann til vanning og annet gartnerarbeid. Ikke fylt store tanker.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
I vår bedrift skal det skapes et trivelig og trygt arbeidsmiljø for ansatte. Vi skal ta vare på våre bygninger og materiell og forhindre belastning på ytre miljø. Tjenestene som vi selger skal være sikre for våre kunder. Disse målene skal nåes gjennomstadig forbedring. Alle ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
14 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
19 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Legge datablader og håndbok på server slik at papirforbruket går ned. Vurdere innkjøp av elektrisk småverktøy
Energi: Tiltak
Ikke ha mer enn 20 grader på verkstedet. Rutiner for varmevifte på lageret
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
250000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
2 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi forventer økt omsetning, men prøver å holde drivstofforbruket på et akseptabelt nivå. Fortsette samkjøring, fulle lass, returlass og varer levert rett på prosjekt. Bruke mer kollektivtransport. Fortsette utbytting av eldre kjøretøy og maskiner. Vurdere innkjøp av el-arbeidsbil. Mer fokus på tomgangskjøring
Avfall: Mål og restavfall
30000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Fortsette god kildesortering. Holde seg på 80-90 % kildesorteringsgrad
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Fokus på å unngå tomgangskjøring