Den norske Revisorforening / DnR Kompetanse AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

DnR er en medlemsorganisasjon. Det er en kontorvirksomhet som også arrangerer mange kurs og konferanser og utgir egne tidsskrifter.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Grønne konferanser, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 28 apr., 2020
Utløper: 28 apr., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-10% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Korona-pandemien er årsak til at flere indikatorer er unormale.
13 kvinner og 13 menn.
En konferanse ble avlyst og en avholdt digitalt, slik at vi ikke har fått arrangert grønn konferanse i 2020.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

-44% fra 2019

Kommentarer

Vi benytter to ulike kaffesorter og begge er både Krav-merket og Fairtrade.
Vi har 40 faste leverandører av litt betydning. I tillegg har vi noen store leverandører (over 150 000). Av faste og store er 29 leverandører miljøsertifisert som Miljøfyrtårn, ISO 14001, Svanemerket eller Green Key.

Papirforbruket ... - målsetting under 210 kg. (46 kg pr årsverk i 2018, 2019 9,47)
Forutsetning papirforbruk:
Kopipapir og konvolutter tatt hensyn til IB og UB.
Kopipapir: 80 g
Konvolutter: 8 * C4 veier 130 g, 16 * C5 veier 118 g
Skriveblokker: 70 g papir
Takk med utskrevet faktura (ikke EHF/pdf på epost) og purringer fra økonomisystemet.
I år har det ikke vært oppgaver/løsningsforslag som har vært delt ut på kurs.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-21% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Kommentarer

Tall fra gårdeier. Forbruket har vært hhv. 122 og 60 for elektrisitet og fjernvarme. Lavt forbruk i år pga. redusert ventilasjon i store deler av året når vi ikke har vært til stede på kontoret. I tillegg har det vært mild vinter og ikke for varm sommer. Forbruket er likevel styrt sentralt og fordeles kun etter areal, ikke reelt forbruk pr. leietaker. Gården er energiklasse "god D". Målsetting forbruk var under 250 kwh totalt, så vi er langt under målsettingen.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-71% fra 2019

Kommentarer

Beregnet 0,7 liter pr mil i gjennomsnitt forbruk og 50/50 diesel/bensin på utbetalt km.godtgjørelser.
Egne bilder: En hybrid/bensin, gjennomsnittsforbruk 1,13 pr mil. En el-bil som ble kjørt 32 183 km.
Begge bilene har vinterdekk. El-bil er parkert i garasje. Den andre står ute på natten, men inne på dagtid.

Flyreiser: pga Korona-pandemien har det vært svært lav reiseaktivitet i 2020. Har fått oppgitt Co2-utslippet fra reisebyrå, bortsett fra en reise. Denne er omkalkulert på Myclimate. Tatt med alle flyreiser, uavhengig av hvem som har betalt.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

-39% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

1% fra 2019

Kommentarer

Målsetting om sorteringsgrad på 90 %, kun oppnådd 84,4, %. Her kan vi bli bedre.
Pga. oppussing sommeren 2020 tømte vi mye på kontoret og ryddet. Medførte 146 kg ekstra restavfall. Målet er under 200 kg, men det ble 409.
Ryddingen gjorde også at vi fikk mye papir som vi kastet, totalt 1 902 kg og målet er under 850 kg. Det bør vi klare et normalår!

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-40% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

Dette har ikke vært et normalår, på noen måte. Vi har vært til stede på kontoret i 28 uker totalt. I tillegg til hjemmekontor pga. Korona-pandemien, har vi også hatt stengt kontorene i forbindelse med oppussing i syv uker i sommer. Dette har medført mindre bruk av energi og fjernvarme, men mer restavfall og papiravfall pga opprydding. Vi har dessuten hatt svært redusert reiseaktivitet sammenlignet med normale år.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Fortsatt arbeider vi med bevisstgjøring ved innkjøp, valg av leverandører og for å minimere forbruket.
Målsetting for papirforbruket var under 210 kg, vi endte på 126 kg. Dette skyldes i hovedsak hjemmekontor og avlyste arrangementer. Vi har redusert forbruket på mange områder, flere over på elektronisk faktura og purringer, og færre utskrifter.
Avfall
Målsetting er en sorteringsgrad på 90 %, oppnådde 84,4 %. Dette skyldes i stor grad opprydding på kontoret i forbindelse med oppussing hvor det ble kastet mye papir. Det er også årsaken til at vi ikke nådde våre mål angående papiravfall (850 kg vs. 1902 kg) og restavfall (200 kg vs. 409 kg). Vi måtte også kassere en printer på 33 kg.
Målet er at vi skal fortsette å motivere til mindre avfall og sortere bedre.
Energi
Vi har stadig fokus på å redusere energiforbruket, men det meste styres av gårdeier. Vi prøver å slukke lys når vi ikke er til stede, ikke ha det for varmt på vinteren og kaldt på sommeren.
Pga. utstrakt bruk av hjemmekontor i 2020 har forbruket blitt vesentlig lavere enn i et normalår. Vi hadde et gjennomsnittlig forbruk pr kvm. på 181 kwh og målsettingen var på 250 kwh.
Transport
Drivstofforbruket endte på 2 658 liter, målsettingen var på under 3000 liter.
Utslipp til luft og vann
Benytter kun miljømerket såpe og oppvaskmiddel.
En hybridbil og en el-bil.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Hovedmål:
Revisorforeningen skal være en god arbeidsplass med høy trivsel. Arbeidsmiljøet skal være slik at de ansattes helse fremmes og
helseskader og ulykker forebygges.
Revisorforeningens hovedmål for miljø
Revisorforeningen er en kjent og velrenommert aktør innen revisjonsbransjen og skal bidra til bevisstgjøring av private og offentlige
virksomheter for en bærekraftig og miljøriktig utvikling. Dette skal oppnås gjennom egen praksis og markedsføring av vårt
miljøengasjement.
Delmål
Revisorforeningen skal ha:
• Gode rutiner for å ivareta den enkeltes sikkerhet
• Rutiner for kartlegging av eget arbeidsmiljø
• Jevnlige medarbeidersamtaler
• Gode muligheter for de ansatte til å utvikle seg faglig og personlig
• Arbeidsavtale og stillingsbeskrivelse for alle ansatte
• Gode rutiner for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet i interne beslutningsprosesser
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
15 produkter
Innkjøp: Mål, Økologiske varer til egen drift (frivillig)
3 varer
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
31 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fortsatt bevisstgjøring ved valg av nye produkter og leverandører.
Energi: Mål
250 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Slå av lyset hvor ingen oppholder seg, kjøpe miljøvennlige pc-er og skjermer (mindre energiforbruk).
Energi vanskelig å påvirke da det er felles for hele gården.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
3000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Flere digitale møter, flere eKurs og webinarer. Miljøbevisst ved valg av nødvendig transport.
Krav om el-bil hvis nye parkeringsplasser.
Avfall: Mål og restavfall
200 kg
Avfall: Mål og kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Kjøpe inn asjetter for å kunne bruke i stedet for papptallerken.
Fortsatt bevisstgjøring kildesortering.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Alle rengjøringsmidler som benyttes i våre lokaler skal være miljømerket, og vi skal benytte økologiske produkter der vi kan.
Redusere antall flyreiser og fysiske kurs.
Annet
Gjennomføre førstehjelpskurs med demo hjertestarter.
Ønske om å inkludere miljøinformasjon i årsrapporten.