Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Den norske Revisorforening / DnR Kompetanse AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

DnR er en medlemsorganisasjon. Det er en kontorvirksomhet som også arrangerer mange kurs og konferanser og utgir egne tidsskrifter.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Grønne konferanser

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 28 apr, 2020
Utløper: 28 apr, 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-10% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

Korona-pandemien er årsak til at flere indikatorer er unormale.
13 kvinner og 13 menn.
En konferanse ble avlyst og en avholdt digitalt, slik at vi ikke har fått arrangert grønn konferanse i 2020.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Vi benytter to ulike kaffesorter og begge er både Krav-merket og Fairtrade.
Vi har 40 faste leverandører av litt betydning. I tillegg har vi noen store leverandører (over 150 000). Av faste og store er 29 leverandører miljøsertifisert som Miljøfyrtårn, ISO 14001, Svanemerket eller Green Key.

Papirforbruket ... - målsetting under 210 kg. (46 kg pr årsverk i 2018, 2019 9,47)
Forutsetning papirforbruk:
Kopipapir og konvolutter tatt hensyn til IB og UB.
Kopipapir: 80 g
Konvolutter: 8 * C4 veier 130 g, 16 * C5 veier 118 g
Skriveblokker: 70 g papir
Takk med utskrevet faktura (ikke EHF/pdf på epost) og purringer fra økonomisystemet.
I år har det ikke vært oppgaver/løsningsforslag som har vært delt ut på kurs.

Energi

Energiforbruk

-21% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-21% fra 2019

Kommentarer til Energi

Tall fra gårdeier. Forbruket har vært hhv. 122 og 60 for elektrisitet og fjernvarme. Lavt forbruk i år pga. redusert ventilasjon i store deler av året når vi ikke har vært til stede på kontoret. I tillegg har det vært mild vinter og ikke for varm sommer. Forbruket er likevel styrt sentralt og fordeles kun etter areal, ikke reelt forbruk pr. leietaker. Gården er energiklasse "god D". Målsetting forbruk var under 250 kwh totalt, så vi er langt under målsettingen.

Klimaregnskap

CO2 totalt

-39% fra 2019

Kommentarer til Klimaregnskap

Dette har ikke vært et normalår, på noen måte. Vi har vært til stede på kontoret i 28 uker totalt. I tillegg til hjemmekontor pga. Korona-pandemien, har vi også hatt stengt kontorene i forbindelse med oppussing i syv uker i sommer. Dette har medført mindre bruk av energi og fjernvarme, men mer restavfall og papiravfall pga opprydding. Vi har dessuten hatt svært redusert reiseaktivitet sammenlignet med normale år.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-71% fra 2019

Drivstofforbruk, totalt

-24% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

27% fra 2019

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Beregnet 0,7 liter pr mil i gjennomsnitt forbruk og 50/50 diesel/bensin på utbetalt km.godtgjørelser.
Egne bilder: En hybrid/bensin, gjennomsnittsforbruk 1,13 pr mil. En el-bil som ble kjørt 32 183 km.
Begge bilene har vinterdekk. El-bil er parkert i garasje. Den andre står ute på natten, men inne på dagtid.

Flyreiser: pga Korona-pandemien har det vært svært lav reiseaktivitet i 2020. Har fått oppgitt Co2-utslippet fra reisebyrå, bortsett fra en reise. Denne er omkalkulert på Myclimate. Tatt med alle flyreiser, uavhengig av hvem som har betalt.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

1% fra 2019

Kommentarer til Avfall og ombruk

Målsetting om sorteringsgrad på 90 %, kun oppnådd 84,4, %. Her kan vi bli bedre.
Pga. oppussing sommeren 2020 tømte vi mye på kontoret og ryddet. Medførte 146 kg ekstra restavfall. Målet er under 200 kg, men det ble 409.
Ryddingen gjorde også at vi fikk mye papir som vi kastet, totalt 1 902 kg og målet er under 850 kg. Det bør vi klare et normalår!

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Fortsatt arbeider vi med bevisstgjøring ved innkjøp, valg av leverandører og for å minimere forbruket.
Målsetting for papirforbruket var under 210 kg, vi endte på 126 kg. Dette skyldes i hovedsak hjemmekontor og avlyste arrangementer. Vi har redusert forbruket på mange områder, flere over på elektronisk faktura og purringer, og færre utskrifter.
Avfall
Målsetting er en sorteringsgrad på 90 %, oppnådde 84,4 %. Dette skyldes i stor grad opprydding på kontoret i forbindelse med oppussing hvor det ble kastet mye papir. Det er også årsaken til at vi ikke nådde våre mål angående papiravfall (850 kg vs. 1902 kg) og restavfall (200 kg vs. 409 kg). Vi måtte også kassere en printer på 33 kg.
Målet er at vi skal fortsette å motivere til mindre avfall og sortere bedre.
Energi
Vi har stadig fokus på å redusere energiforbruket, men det meste styres av gårdeier. Vi prøver å slukke lys når vi ikke er til stede, ikke ha det for varmt på vinteren og kaldt på sommeren.
Pga. utstrakt bruk av hjemmekontor i 2020 har forbruket blitt vesentlig lavere enn i et normalår. Vi hadde et gjennomsnittlig forbruk pr kvm. på 181 kwh og målsettingen var på 250 kwh.
Transport
Drivstofforbruket endte på 2 658 liter, målsettingen var på under 3000 liter.
Utslipp til luft og vann
Benytter kun miljømerket såpe og oppvaskmiddel.
En hybridbil og en el-bil.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Hovedmål:
Revisorforeningen skal være en god arbeidsplass med høy trivsel. Arbeidsmiljøet skal være slik at de ansattes helse fremmes og
helseskader og ulykker forebygges.
Revisorforeningens hovedmål for miljø
Revisorforeningen er en kjent og velrenommert aktør innen revisjonsbransjen og skal bidra til bevisstgjøring av private og offentlige
virksomheter for en bærekraftig og miljøriktig utvikling. Dette skal oppnås gjennom egen praksis og markedsføring av vårt
miljøengasjement.
Delmål
Revisorforeningen skal ha:
• Gode rutiner for å ivareta den enkeltes sikkerhet
• Rutiner for kartlegging av eget arbeidsmiljø
• Jevnlige medarbeidersamtaler
• Gode muligheter for de ansatte til å utvikle seg faglig og personlig
• Arbeidsavtale og stillingsbeskrivelse for alle ansatte
• Gode rutiner for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet i interne beslutningsprosesser
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
15 produkter
Innkjøp: Mål, Økologiske varer til egen drift (frivillig)
3 varer
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
31 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fortsatt bevisstgjøring ved valg av nye produkter og leverandører.
Energi: Mål
250 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Slå av lyset hvor ingen oppholder seg, kjøpe miljøvennlige pc-er og skjermer (mindre energiforbruk).
Energi vanskelig å påvirke da det er felles for hele gården.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
3000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Flere digitale møter, flere eKurs og webinarer. Miljøbevisst ved valg av nødvendig transport.
Krav om el-bil hvis nye parkeringsplasser.
Avfall: Mål, Restavfall
200 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Kjøpe inn asjetter for å kunne bruke i stedet for papptallerken.
Fortsatt bevisstgjøring kildesortering.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Alle rengjøringsmidler som benyttes i våre lokaler skal være miljømerket, og vi skal benytte økologiske produkter der vi kan.
Redusere antall flyreiser og fysiske kurs.
Annet
Gjennomføre førstehjelpskurs med demo hjertestarter.
Ønske om å inkludere miljøinformasjon i årsrapporten.