Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

St. Olav videregående skole (Rogaland)

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

St. Olav vgs er en stor skole innen utdanningsprogram for studiespesialisering med ca. 830 elever og ca. 90 lærere og andre ansatte. Vi har som mål å legge til rette for mangfold, mestring og muligheter. Skolen har i dag følgende utdanningsprogram: · studiespesialisering · International Baccalaureate

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Videregående skole / folkehøgskole

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 23 jan, 2022
Utløper: 01 jul, 2022

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall elever og ansatte

2% fra 2018

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Ang økologiske varer i kantina var i 2019 5,3%. Dette noe vi jobber med å øke. Men avtaler og begrenset inntjening gjør at økning ikke skjer fort.
Økologiske renholdsmidler (kom i 2018)
Nye rammeavtaler for RFK bla innenfor kjemikalier og labutstyr skal forhandles ferdig våren 2020. Satt på vent grunnet koronasituasjonen.

Energi

Energiforbruk

10% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

10% fra 2018

Klimaregnskap

CO2 totalt

15% fra 2018

Kommentarer til Klimaregnskap

Fokus på reiser og reisemål. Bil istedenfor fly.
Energiforbruk: ikke lett å endre etter forbedringer som allerede er gjennomført. Påvente av nybygg.
Restavfall: jobber med kildesortering av våtavfall. Byggeier skal bestille våren 2020.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

86% fra 2018

Drivstofforbruk, totalt

-3% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

-19% fra 2018

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Siden antall flyreiser også for 2019 er vanskelig å få tak i for hver enkelt skole april 2020 også pga koronakrisen) er tallene estimert fra reiser i 2018 og studieturer for elever i 2019.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

-26% fra 2018

Kommentarer til Avfall og ombruk

Restavfall betegnes fra Westco som " Blandet næringsavfall til sortering".
Westco som henter vårt avfall har også andre betegnelser på sin inndeling av avfall enn det som kan velges i menyen i denne rapporten.

Vannforbruk

Vannforbruk

37% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Kantine har hatt mer fokus på økologiske varer i 2019. Havre og byggryn-grøt til skolefrokosten er på plass, og utgjør økologiske del av vareutvalget. Det jobbes videre med dette.
Avfall
Fylkeskommunen jobber med løsning ang våtavfall/ matavfall. Innkjøp av kjøler til dette er planlagt innkjøpt av fylket.
Energi
Her er det lite å gå på. Skolen består av gamle og nye bygg. Mye er skiftet ut de seinere årene. Venter også på nybygg som er under planlegging. Da vil noen gamle bygg erstattes av nye.
Utslipp til luft og vann
Fokus på endret reisevirksomhet for å få ned antall flyreiser.
Annet
Fokus på bly og kromforbindelser på laboratoriene. Føringer fra RFK om at dette fjernes. Dette vil fjernes før sommerferien 2020.
Mål: elevrådet skal trekkes mer med i arbeidet med orden og trivsel på skolen i 2020.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Orden: holdninger og ansvarliggjøring av alle på skolen, elever og ansatte, gjennom systematisk ledelse. Ledelse som gjennomfører og går foran som eksempler. bevissthet om at alle har et ansvar. Fokus på orden i klasserom, både for elever og ansatte. Ledelsen følger dette tett opp.
Samme tanke og gjennomføring gjelder HMS arbeidet på skolen. Øvelser og opplæring av personalet gjennomføres regelmessig. Laboratorier vektlegges spesielt. ECO Online innført også med opplæring fra RFK.
Innkjøp: RFK styrer en del, vi har fokus på økologiske varer, innkjøps-mengde og behovet for produktet eller om det kan erstattes. Dette må vi jobbe mer med.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
26 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Følger rammeavtaler fra RFK.
Energi: Mål
140 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Se kommentarer ang eksisterende bygg og nybygg
Transport: Tiltak
Vi har så og si ingen egen transport. Se tall over.
Avfall: Mål, Restavfall
12 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
25 %
Avfall: Tiltak
Det er satt ut flere avfalls-stasjoner med kildesortering på skolen. vi jobber fremdeles med en løsning av våt/ organisk avfall. Her er planen å ha et "kjøleskap" plassert i boden ute i skolegården. RFK jobber med innkjøpet av et slikt skap.
MÅL:
Slik skolen er utformet og med de rammebetingelser vi har er det vanskelig å tallfeste mål for antall kg og % nedgang i avfall. men med kjøleskap til våtavfall vil restavfall gå ned i 2020. Det vil også fokus på mindre søppel generelt bidra til. (Koronakrisen vil gjøre nedgang i 2020 med stengt skole i mange uker.)
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Fokus på at studieturer gjennomføres uten å bruke fly. Alle realistene (30 personer) hadde samling på Sogndalstrand, og deltok dermed ikke på Novemberkonferansen i Trondheim i 2019. Kortere vei med bil, ingen tok fly. Fokus på bruk av fly ved planlegging av studieturer/ samlinger for ansatte.

Annet
St. Olav vgs planlegger deltagelse i Norgesmesterskap i Klima for videregående skoler i januar 2021. Deltagelsen vil gjelde både ansatte og elever, og vil skape bevissthet rundt miljøpåvirkning fra egne handlinger og forbruk.