Capra Consulting AS

Innrapportering for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Konsulentvirksomhet - systemutvikling, rådgivning og prosjektledelse. Sertifiseres etter krav til kontor og krav til alle bransjer.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 mar., 2020
Utløper: 15 mar., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

10% fra 2018

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

4% fra 2018

Energi

Energiforbruk

-66% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-66% fra 2018

Transport

Drivstofforbruk, totalt

15% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

4% fra 2018

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-70% fra 2018

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-59% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi har fortsatt med å kjøpe produkter med god miljøprofil.
Avfall og ombruk
Vi sorterer plast, papir, glass og metall
Energi
Fortsatt med tidsstyring på lys, skjermer og ventilasjon.
Transport
Vi skal alltid vurdere bruk av videokonferanser fremfor personlige møter
Alle ansatte får dekket bysykkelkort hvert år
Annet
Vi har oppfordret ansatte til plugging(jogging+plukke søppel), som flere har gjort.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Capras mål er:
• å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten.
• å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
• å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
• å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
7 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
sikre at alle nye leverandører har en god miljøprofil så langt det lar seg gjøre.
Energi: Tiltak
* Fortsette med tidsstyring på solskjerming, lys, skjermer og ventilasjon
* effektiv lufting
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi skal alltid vurdere bruk av videokonferanser fremfor personlige møter

God tid? Bruk beina. Også til og fra arbeid.

Alle ansatte får dekket bysykkelkort hvert år
Oppfordre til bruk av de 3 elsparkesyklenene vi har kjøpt inn
Mest mulig bruk av offentlig transport herunder tog, trikk, buss. Redusere bruk av taxi
Avfall: Mål og restavfall
350 kg
Avfall: Mål og kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
informasjon og opplæring til alle nyansatte
Øke fokus på kjøp av riktig mengde møtemat for å redusere matsvinn/restavfall