Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

LekkasjeTeknikk AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Har du vannlekkasje, brudd på spillvannsledning/kloakk,tette avløp, dårlig vanntrykk,eller trenger du en rørinspeksjon, høytrykksspyling? Ta kontakt med oss vi hjelper deg! LekkasjeTeknikk AS ble etablert i 1979, og vi har spesialisert oss på vann og avløp. Vi har kontor og lagerlokaler ved Økern Næringspark, sentralt i Oslo. Les mer og kontakt

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Maskinentreprenør

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 05 jun., 2019
Utløper: 05 jun., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

25% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

-16% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-16% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

-52% fra 2018

Transport

Drivstofforbruk, totalt

-52% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Antall kjørte kilometer

57% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

-70% fra 2018

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

12% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Miljøbevisste valg der det er mulig.
Innkjøps-instruks og nye rutiner for innkjøp.
Digitalisering av ordrelapper, bestillingsskjemaer etc er utsatt på ubestemt tid.
Avfall
Gamle vaner er vonde å vende, vi fortsetter arbeidet med sortering, og opplæring rundt nye rutiner.
Energi
Gode slukkerutiner etter endt arbeidsdag.
Transport

Når det blir aktuelt å skifte ut maskiner / biler vil vi legge vekt på miljøvennlighet så langt det lar seg gjøre
Utslipp til luft og vann
Miljøvennlig kjøring, unngår unødvendig tomgangskjøring.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi benytter den overordnet HMS og Miljøpolitikk som finnes i HMS systemet. Politikken er:
"Vår bedrift tar
arbeidsmiljø og ytre miljø på alvor. Det handler om vårt samfunnsansvar, vårt omdømme og vår troverdighet.
Vi skal være fokusert på indre og ytre miljø i alle våre oppdrag."
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
1 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
1 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Å velge det bærekraftige alternativet der det tilbys.
Å bruke det vi trenger, og forhindre "sløsing" der det er mulig,
Å oppfordre kunder og leverandører til å miljøsertifisere seg.
Energi: Mål
26 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Gode slukkerutiner.
Ladbare batterier.
Skru av datamskiner etter endt arbeidsdag.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
2,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Unngå tomgangskjøring.
Planlegge Arbeidsdagen / Kjøreruten for å forhindre unødig kjøring / Omveier.
Informere ansatte om Miljøvennlig kjøring, start / stopp etc
Avfall: Mål, Restavfall
230 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
Kildesortering i flere fraksjoner.
Og fokus på reduksjon av total mengde avfall
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Unngå tomgangskjøring der det er mulig, og samtidig påminne ansatte gjennom interne kanaler.