LekkasjeTeknikk AS

Innrapportering for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Har du vannlekkasje, brudd på spillvannsledning/kloakk,tette avløp, dårlig vanntrykk,eller trenger du en rørinspeksjon, høytrykksspyling? Ta kontakt med oss vi hjelper deg! LekkasjeTeknikk AS ble etablert i 1979, og vi har spesialisert oss på vann og avløp. Vi har kontor og lagerlokaler ved Økern Næringspark, sentralt i Oslo. Les mer og kontakt

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Maskinentreprenør

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 05 jun., 2022
Utløper: 05 jun., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

25% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

-16% fra 2018

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-16% fra 2018

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Kommentarer

Datagrunnlag for Diesel er ett estimat basert på Snitt pris Diesel / Delt på totale utgifter i 2019.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

12% fra 2018

Kommentarer

Gamle vaner er vonde å vende, vi fortsetter arbeidet med sortering, og opplæring(LES.SKILTING & FORKLARING) rundt nye rutiner.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-52% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Miljøbevisste valg der det er mulig.
Innkjøps-instruks og nye rutiner for innkjøp.
Digitalisering av ordrelapper, bestillingsskjemaer etc er utsatt på ubestemt tid.
Avfall og ombruk
Gamle vaner er vonde å vende, vi fortsetter arbeidet med sortering, og opplæring rundt nye rutiner.
Energi
Gode slukkerutiner etter endt arbeidsdag.
Transport

Når det blir aktuelt å skifte ut maskiner / biler vil vi legge vekt på miljøvennlighet så langt det lar seg gjøre
Utslipp til luft og vann
Miljøvennlig kjøring, unngår unødvendig tomgangskjøring.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi benytter den overordnet HMS og Miljøpolitikk som finnes i HMS systemet. Politikken er:
"Vår bedrift tar
arbeidsmiljø og ytre miljø på alvor. Det handler om vårt samfunnsansvar, vårt omdømme og vår troverdighet.
Vi skal være fokusert på indre og ytre miljø i alle våre oppdrag."
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
1 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
1 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Å velge det bærekraftige alternativet der det tilbys.
Å bruke det vi trenger, og forhindre "sløsing" der det er mulig,
Å oppfordre kunder og leverandører til å miljøsertifisere seg.
Energi: Tiltak
Gode slukkerutiner.
Ladbare batterier.
Skru av datamskiner etter endt arbeidsdag.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
2,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Unngå tomgangskjøring.
Planlegge Arbeidsdagen / Kjøreruten for å forhindre unødig kjøring / Omveier.
Informere ansatte om Miljøvennlig kjøring, start / stopp etc
Avfall: Mål og restavfall
230 kg
Avfall: Mål og kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
Kildesortering i flere fraksjoner.
Og fokus på reduksjon av total mengde avfall
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Unngå tomgangskjøring der det er mulig, og samtidig påminne ansatte gjennom interne kanaler.