Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

King Coffee AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Kaffe og te - Agentur og en gros, Grossister, Nærings- og nytelsesmidler

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Handel, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 mar., 2020
Utløper: 30 mar., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

Tallene kommer fra regnskapet som er utarbeidet av autorisert regnskapsfører ProAcc AS.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

Kommentarer til Klimaregnskap

Bærekraft og samfunnsansvar er ikke bare en “viktig del” av vår forretningsmodell. Det er modellen.

Forretninger kan endre verden, det er vi et bevis på. Vi er etablert for å vise at bærekraft, samfunnsansvar og lønnsomhet går hånd i hånd. Næringslivet har fantastiske muligheter og når kunde-leverandør kan samarbeide begynner positive ting å skje. Våre forretninger bidrar til hele 11 av bærekraftsmålene. Det er sterkt, og for oss er #17 det viktigste - “Samarbeid for å nå målene”. Vi mener kaffe er et område hvor samarbeid er naturlig.
Sammen med våre kunder sørger vi blant annet for mer rettferdig fordeling av verdier, men vi gjør veldig mye mer. Som å bygge brønner og utdanningssenter for å nevne noe. Sistnevnte går under FNs Gold standard i forhold til klimakompensasjon. King Coffee finansierte 2 brønner i Etiopia i 2019, og 50% av utdanningssenter i Uganda (dette vil være 100% i løpet av høsten 2020)

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Antall kjørte kilometer

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
I King Coffee sin forretningsfilosofi så er det et sterkt fokus på blant annet gjenbruk:
Vi har i dag kun brukte kontormøbler, og vårt showroom er bygget opp av Europallene som kaffen blir levert på.
Når det kommer til innkjøpsrutiner - så skal dette gå igjennom King Coffee sin styringsprinsipper; Gjør riktig - Gjør godt!
Avfall
Vi har kildesortering på papp, papir og plast på kontor/lager, matavfall i kantinen - samt at det er et komplett kildesorteringsanlegg i kjelleren med blant annet e-avfall, glass/metall og pappkomprimering. (håndteres av Franzefoss)
Energi
KC er beviste på energiforbruk - lys, ventilasjon og varme styres ut i fra arbeidstid - samt at våre maskiner er svært energilave (A+ og A++) Vårt showroom er i dvale så fremt ikke kunder er på besøk.
Transport
KC har kun Elbil, og el-sykkler i sitt transportbehov. Videre har våre servicefolk i felt Ruterkort - så vår El-bil blir kun brukt ved varelevering og installasjon i all hovedsak.
Utslipp til luft og vann
0
Annet
All vår kaffe blir levert til vårt lager klimanøytralt, og gjennom vår måte å drive forretninger på er King Coffee en klimapositiv bedrift.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Overordnet målsetting for Helse, Miljø og Sikkerhet
King Coffee er tuftet på tre enkle men viktige styringsparametere - alt vi foretar oss skal sjekkes ut gjennom disse tre:

Gjør riktig
Gjør godt
Server byens beste kontorkaffe.

Den første, gjør riktig, sikrer at vi alltid tar de til enhver tid de mest mulig miljøvennlig beslutningene i forhold til vår drift. Dette være seg infrastruktur, kontorlokaler, transport, innkjøp salg, installasjon etc.

Dette gjør at vi har miljø som er en naturlig integrert del av virksomhetens strategi, og at vi går lenger enn å tilfredsstille de miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
Vår Miljøfyrtårnhåndbok vil bli gi gode retningslinjer for den daglige driften.

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid gjennom driftsåret.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
25 produkter
Innkjøp: Mål, Økologiske varer til egen drift (frivillig)
12 varer
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter for videresalg
10 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Det oppfordres til å kjøpe miljømerkede så langt det lar seg gjøre, fortrinsvis økologisk
Energi: Mål
70 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Fokus på lavt forbruk - og mest mulig miljøgunstige alternativer kilder
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Jobbe videre med fokus på å begrense transportavtrykket.
Det benyttes kun sykkel, el kjøretøy og kollektivt
Avfall: Mål, Restavfall
20 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Videreutvikle vår satsning innenfor å redusere avfall og tenke sirkulærøkonomiske tiltak for oss selv og våre kunder.

For å bidra til mindre avfall har King Coffee startet med å bruke det avfallet som våre store kunder produserer ved å drikke kaffen vår (kaffegrut), til å dyrke mat - Østerssopp.
Fra mai 2019 til i dag har vi samlet inn 3,3 tonn med kaffegrut, som så har blitt til delikatsseemat for våre kunder og restauranter i Oslo og omeng.

Vi har som mål å kunne øke fra 2 tonn - 4 tonn kaffegrut fra våre kunder som da blir til kortreist økologisk østerssopp.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
0
Annet
Vårt fokus med å vise at det er lønnsomt å gjør ting riktig er et viktig å kunne dokumentere. Dette kommer frem gjennom vår kommende bærekraftsrapport; Kafferegnskapet™.
Miljøfyrtårn og rapporten her vil være viktige verktøy for oss i denne utviklingen.