Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Multimaskin AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Selskapet disponerer en tomt på 4,8 mål, og en bygningsmasse på ca. 1500 kvadratmeter, fordelt på verksted, delelager, butikk og kontorlokaler. Multimaskin har eneimport til Norge av en rekke anerkjente produkter, og har opparbeidet seg en høy markedsandel på mange av disse. Multimaskin har blant annet de senere årene vært markedsleder på Wille redskapsbærere.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Butikk, Bilverksted, Handel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 03 apr, 2020
Utløper: 03 apr, 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

Antall gjennomførte klargjøringer og reparasjoner på verkstedet.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Dårlig isolert verksted som trekker sort forbruk. Varmepumper montert i verksted og kontorareale.

Klimaregnskap

CO2 totalt

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Vi prøver å begrense antall flyreiser, men som Norgesagent for fabrikker i Finland, Belgia, Italia og Frankrike er det nødvendig å bruke fly som transportmiddel. Reisene er fordelt på ledelse, salgspersonell og teknisk personell. Vi benytter også fly for å besøke forhandlere i Vestland, Trøndelag, Finnmark og Troms.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

Tall fra Franzefoss

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Brorparten av innkjøp og matrialbruk er knyttet til forbruksmatriell og deler til verkstedet samt butikkvarer.
Kjøp av deler til verkstedet er i stor grad styrt av våre leverandører og påvirkes via dialog. Kontorprosesser er i stor grad digitalisert. Initiativ til digitalisering vil fortsette med det formål å gjøre samtlige kontorprosesser digitale. Initiativ til elektronisk fakturering tas daglig.
Avfall
Alt avfall sorteres og lagres på forskriftsmessig vis. Det er nylig tatt initiativ til lagring av spillolje under tak.
På vernerunder gjennomgås avfallslagring med det formål å initiere nye og miljøfremmende tiltak
Energi
Vi har overfor gårdeier tatt initiativ til energigjennomgang av bygget. Energikonsulent har kommet med en rekke tiltak for å minimalisere energiforbruk. Vi avventer skriftlig rapport for å iverksette en del av disse tiltakene. Temperatur på verksted og i øvrige lokaler styres ned på natt og i helger. Vi har investert i 2 varmepumper og vil installere ytterligere 1 varmepumpe i nær fremtid.
Transport
Vi har gått til innkjøp av 2 El firmabiler til erstatning for fossilbiler. Vi omsetter el varebiler og gjør vårt ytterste for å påvirke økt omsetning av slike kjøretøy i markedet. Vi har etablert romslig med stikk kontakter for å lette bruken av private el-biler. Ved kjøp av nye kjøretøy evaluerer vi grundig hvorvidt hybrid- eller elkjøretøy kan tas i bruk.
Utslipp til luft og vann
Vi har oljeutskiller som inspiseres med jevne mellomrom for å sikre at denne er robust og fanger opp all spillolje som slippes ut fra verkstedet. Vi har egen avtale for tømming av oljeutskillertank.
Annet
Ifm. kartleggingsprosess og Miljø- og klimarapportering har vi satt fokus på en rekke mindre tiltak som er iverksatt eller under iverksettelse. Sertifiseringsprosess bidrar til kulturell utvikling av virksomheten mot en skarpere miljø- og klimaprofil

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Multimaskin Miljøpolicy;
Selskapet skal sertifiseres som miljøfremmende virksomhet (Miljøfyrtårn) med det formål å sette fokus på miljøet i daglig drift og forretningsutvikling. Slik registrering skal også bidra til til å utvikle positive holdninger til miljøfremmende tiltak blant ledere og ansatte i selskapet.

Selskapet er eneimportør for en rekke maskiner og utstyr. Selskapet vil kontinuerlig påvirke våre leverandører til å utvikle miljøvennlige produkter.

Selskapet skal overholde alle lovmessige krav som gjelder miljøpåvirkning.
Selskapet skal kontinuerlig søke etter og iverksette tiltak som reduserer belastningen på miljøet.
Selskapet skal involvere samtlige ansatte i miljøarbeidet, og være en holdningspådriver i vårt felels ansvar for å redusere miljøbelastningen.
Selskapet skal sikre at miljøarbeidet fremkommer som en integrert del av virksomheten slik at miljøfremmende tankesett og holdninger preger kulturen.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter for videresalg
2 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
2 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi vil nøye gjennomgå produktsortimentet med det formå å finne miljømerkede og miljøsertifiserte substitutter for eksisterende produktutvalg.
Energi: Mål
165 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Ved mottak av rapport fra konsulent vil det iverksettes en rekke tiltak for å redusere strømforbruk.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,75 liter pr.mil
Transport: Tiltak
5% besparelse i effektivitet ved å bevisstgjøre firmabilbrukere om kjørestiler og bygge kultur knyttet til mer miljøvennlig firmakultur
Avfall: Mål, Restavfall
3400 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Vi skal igang med å sortere ut matavfall.


Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Utslipp til vann er meget begrenset. Viktigste tiltak er å sikre at oljeutskiller fungerer godt via inspeksjoner, og sikre at det ikke skjer oljespill fra tanker med spillolje. Det planlegges å investere i egen spilloljecontainer spesiallaget for oppbevaring og tømming av spillolje
Annet
Vi er godt i gang med å bygge en mer miljøvennlig kultur i firmaet. De elementer vi har vært gjennom i sertifiseringsfasen vil få fokus som en del av vår hverdag i 2020, og vi vil ta tak i en rekke små og store tiltak som kommer til uttrykk som følge av miljøkartleggingen, og vi vil måle effekten av dette vi miljø- og klimarapportering