Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Geomatikk AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Drive tjenesteyting, rådgiving og salg i tilknytning til geografisk informasjonsteknologi og elektronisk dokumenthåndtering.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 25 okt, 2018
Utløper: 25 okt, 2021

Systemindikatorer

Årlig omsetning

6% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

15% fra 2018

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

13% fra 2018

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

27% fra 2018

Andel (%) av innkjøpsvolum (målt i kroner) som er brukt på 3dje part miljømerkede/ miljøsertifiserte varer og tjenester

2012

10,00 %

Energi

Energiforbruk

-1% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-1% fra 2018

Kommentarer til Energi

1.4% ned fra forrige år

Klimaregnskap

CO2 totalt

16% fra 2018

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

15% fra 2018

Drivstofforbruk, totalt

21% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

37% fra 2018

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-1% fra 2018

Kommentarer til Avfall og ombruk

Farlig (deklarert) avfall består av tomme språbokser, brukter batterier, og maling/lim/lakk

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
- samler opp i større bestillinger for å spare transport
- egen innkjøpsansvarlig
- digital påvisning reduserer papirforbruk
Avfall
- Avfall blir veid og registrert kontinuerlig, avtale med renholder
Energi
I henhold til målsetninger:
- Vi har oppnådd målet om max 100kWh/kvm forbruk for bygningen
- Vi påvirker huseier som best vi kan. Huseier har egne forbedringsmål for bygningen.
Transport
I henhold til målsetninger:
- Vi øker antall kunder, som betyr at det totalt sett blir færre påvisningsoppdrag og dermed
mindre kjøring.
- Automatisk beslutningsstøtte til flåtestyring er under utvikling som en del av GeoSmart. Det bør føre til færre km kjørt, totalt sett
- Vi benytter telefon og web til møtevirksomhet så mye vi kan.
- El-bil til testing i Oslo

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
ENVIRONMENT
Geomatikk is an environmentally conscious group of companies and as such we
acknowledge the impact that our activities have on the environment. We are committed to
minimizing our negative impact by continual efforts to spend less total resources.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
29 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi gjennomfører full gjennomgang av leverandører for å oppnå bedre priser og større
leveranser. Miljøsertifiseringer vil være en av de viktige parametrene ved valg av
leverandører.
Energi: Mål
95 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
- Store tiltak i forbindelse med bygningsmassen styres av eier.
- Vi bidrar ved å still spørsmål til driften, delvis basert på Miljøfyrtån Idebank
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,8 liter pr.mil
Transport: Tiltak
- Innføre digitale beslutningsstøtte for flåtestyring
- Forbedre registreringen av forbruk av drivstoff. Vi har beregnet gjennomsnittsverdi utfra en kortere periode med antatt gode data.
- Løpende vurdering av om elektriske kjøretøyer kan erstatte noen av dagens diesel-biler. Vi har bestilt 1 el-bil til testing i Oslo
Avfall: Tiltak
- Følge opp at avfallsregistreringen er god nok. Dette er en utfordring
- Identifisere mer miljøvennlige alternativer til dagens spraybokser