Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Havnen Anlegg AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Vi tar på oss anbud som hovedentreprenør eller underentreprenør. Havnen Anlegg AS tar på seg ulike oppdrag over hele landet. Kjerneområde er Infrastruktur, masseflytting og elveforebygging. Hovedområdet vårt er grunnarbeid og sprengning for samferdsel og infrastruktur, tunnel og vannkraft. Havnen har solid kompetanse knyttet opp mot årelang erfaring underjord og masseforflyttningsjobber i dagen. Nøkkelpersoner i organisasjonen har fagbrev og lang erfaring. Vi har 3 bergsprengere og 1 bergsprengningsleder. Vi har ADR godkjent bil og henger for frakt av sprengstoff. Og godkjent lager for oppbevaring av sprengstoff. Vi har også ADK1 sertifisering. Med ADK1-sertifikat kan man legge både hovedledninger og stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner og alle tiltaksklasser. I forbindelse med opparbeiding av industritomter på Kaupanger (Sogndal kommune) kan vi levere ferdigvarer fra 0-4 strøsand til 0-400 maskinkult fra Myradn Steinbrudd. Havnen Anlegg har dokumentert under 1 ppm (dvs under 1 mg per kg masse) innhold av Radon og Uran i sine ferdigvarer. Vi leverer ferdigvarer, plastringsstein og sortert sprengstein. Vi har mobile beltegående knuseverk og beltegående sikteverk. Vi tar på oss knuse og sprengningsjobber over hele landet. Vi har en Volvo FH16 700 Tungtrekker med totalvekt 110 tonn for transport i inn og utland.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Maskinentreprenør, Pukk- og grusverk

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 05 apr, 2020
Utløper: 05 apr, 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Klimaregnskap

CO2 totalt

Kommentarer til Klimaregnskap

Ref over. Vil være synlig når rapporten er levert.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

11.02.2020 OO og LKB: Pga. en ufullstendig oversikt over eksakt antall timer maskinene i maskinparken har vi gjort et grovt anslagg. Vi har regnet 400 timer pr maskin i året. Totalt er det 27 maskiner i maskinparken, som utgjørt totalt 10800 timer.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

11.02.2020 OO og LKB: Pga. en ufullstendig oversikt over kastet og sortert avfall har vi kun tatt med kastet avfall vi har dokumentasjon på.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
- Prøve å velge miljømerka varer.
- Alltid prøve å bruke opp materiell og deler før nytt kjøpes inn.
Avfall
- Egne avfallsdunker til greasepatroner på alle anlegg, verksted og i steinbrudd.
Energi
-Slå av lys der det ikke er nødvendig å ha.
-Varmeovner på jevn varme i steden for av og på hele tiden.
Transport
-Unngå å kjøre tomme turer.
-Samle transport av varer til en tur i steden for å kjøre mange småturer.
-Økonomisk kjøring
-Unngå tomgangskjøring

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Ressursgjenvinning fra avfall. Redusere mengden restavfall ved å:
– Bedre tilrettelegging av kildesortering.
– Bevistgjøre prosjektdeltakerne.

Redusere energiforbruket i bygninger ved å:
– Tidsinnstilling på varmeelementer.
– Punktbelysning fremfor opplysning av hele lokalet.
– Tette luftlekkasjer eventuelt utskifting av dører og vindu.
Redusere forbruk av drivstoff til maskiner, kjøretøy og utstyr:
– Unngå tomgangskjøring.
– Effektivisere kjøremønsteret.
– Redusere antall turer for å «hente noe», bedre planlegging.
Redusere antall reiser:
– Økt bruk av telefonmøter.
– Økt bruk av Skype og GoToMeeting.

Redusere antall produkter som kan skade miljøet ved å:
– Vurdere om produktet må benyttes.
– Benytte miljøvennlige produkter der det er mulig.
– Innhente miljødokumentasjon fra våre mest benyttede leverandører.
– Oppdaterte produktdatablader skal være tilgjengelig.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
10 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Bedre internkommunikasjon, spørre leverandør om mest miljøvennlige produkt, stille krav til leverandør, prute på innkjøp, ta seg tid til research.
Energi: Mål
120 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Oppfølging og opplæring, fornyelse av utstyr og materiell, holdningsendring, bevissthet i forhold til forbruk.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
80000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
3,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Oppfølging og opplæring, fornyelse av maskiner og biler, økonomisk kjøring, planlagt transport, fornyelse av maskinpark
Avfall: Mål, Restavfall
2000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
Opplæring og oppfølging, kildesortering, kaste all avfall, gjenbruk av materialer og masser, holdningsendring, krav til BH, avfallsstasjon,
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Opplæring og oppfølging, kontroll/vedlikehold av utstyr, fornyelse av utstyr, bevissthet.
Annet
Estetikk: Ryddighet og daglig renhold av base og anleggsområder.