Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Retura Val-Hall AS

Årlig klima- og miljørapport for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

RETURA Val-Hall AS ble stiftet i 2004 med formålet å tilby miljøvennlige avfallsløsninger til næringslivet i alle kommunene i Valdres og Hallingdal, samt Krødsherad. Selskapet ble opprettet som et aksjeselskap under Valdres Kommunale Renovasjon IKS og Hallingdal Renovasjon IKS der disse to renovasjonsselskapene er likestilte eiere med 50 % eierskap hver. Vi har kontorer i Valdres Næringshage på Fagernes, samt på Torpomoen i Hallingdal. Per i dag har vi 7 ansatte fordelt på 5,9 årsverk. Vår jobb er å skaffe våre eiere avfall inn til anleggene. Vi kjøper derfor tjenester av VKR og Hallingdal Renovasjon, samt andre aktører. Dette vil si at vi eier ingen biler eller utstyr selv og er kun et administrasjonskontor for næringskunder. Vi tilbyr;  innsamling av alle typer avfall  utleie av hjulbeholdere, containere, komprimatorer og emballasjepresser  transport  rådgivning, rapportering, statistikk, dokumentasjon, godkjent avfallsbehandling og sikkerhetsmakulering, samt deklarering av farlig avfall  konsulentbistand og rådgivning for bedrifter som ønsker å bli godkjent miljøfyrtårnbedrift. Vi er en stolt miljøfyrtårnbedrift, som tar vårt miljøansvar gjennom klare mål og definerte aktiviteter. I tillegg er vi både ISO 14001 og 9001-sertifisert.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 19 jan, 2020
Utløper: 19 jan, 2023

Systemkrav

Årlig omsetning

16% fra 2018

Antall årsverk for rapporteringsåret

20% fra 2018

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

266% fra 2018

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

16% fra 2018

Kommentarer til Innkjøp

10kg kontorpapir
30kg konvolutter (6000 stk a 5 gram)

Energi

Energiforbruk

7% fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-2% fra 2018

Kommentarer til Energi

Vi har ansatt 1 person til i 2019 og dermed økt antall kontorer.

Valdres Næringshage: 183.838,75 kWh i 2019 / 1634 m2 = 112,50 kWh pr m2. Våre kontorer er 75 m2. Strømforbruk = 8.437,5 k
Torpomoen: 474.745 kWh i 2019 / 2500 m2 = 189,90 kWh pr m2. Våre kontorer er 54 m2. Strømforbruk = 10.254,5

CO2

CO2 totalt

5% fra 2018

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

6% fra 2018

Drivstofforbruk per mil

3% fra 2018

Kommentarer til Transport

Firmabil Hallingdal: 7619 km
Firmabil Valdres: 13257 km
Privat bil Hallingdal og Valdres: 3000 km
Fri bil: 19000 km

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

4% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Ved innkjøp så vurderes alle leverandører ift pris og om de er miljøsertifisert. Vi prioriterer også å handle lokalt. Produktene vi handler inn vurderes ift miljømerking.
Avfall
I stille perioder så sjekker vi om det er kunder som kan gå over til EHF-faktura. Antallet er økende, noe som reduserer behovet for utskrifter.
2-sidige utskrifter + begrenser utskrifter til det mest nødvendige.
Energi
Energiforbruket på kontorene er på et minimum, og rutiner med å slå av alt datautstyr ved dagens slutt videreføres.
Kort utlufting ved behov.
Transport
Firmabilene brukes ved kundebesøk og besøk mellom avdelingene + kjøring av smittefarlig avfall i Valdres og til Hallingdal. Det samkjøres og kjøres ikke utenom tjeneste. Daglig leder benytter sin private bil til kjøring i tjeneste og pendler til Hallingdal 1 dag pr uke. Kundekonsulent i Valdres er også over til Hallingdal ca 1 gang pr uke.
Utslipp til luft og vann
Vi er en totalleverandør av miljøvennlige avfallsløsninger og utstyr som skal hindre at kunder begår miljøkriminalitet og at avfall kommer på avveie.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Kvalitets- og miljøpolitikk
- Inngående kjennskap til våre kunders virksomhet og behov.
- Være profesjonell og proaktiv aktør på informasjon, mottak, behandling, videreforsendelse og valgt sluttbehandling av alle typer avfall.
- Unik bransjekunnskap og spesialkompetanse.
- Kontinuerlig arbeide for målet om at vår virksomhet skal være skånsom mot miljøet, forebygge forurensing og finne de beste gjenvinningsalternativ. Profesjonelt samarbeid med næringslivet og andre for gjensidig utvikling og kontinuerlig forbedring.
- Forsikre oss om at våre samarbeidspartnere har nødvendig kompetanse for at hensynet til miljøet er en naturlig del av deres virksomhet.
- Dokumenterbare styringssystemer for kvalitet og miljø som tilfredsstiller både markedets og myndighetens krav.
- Troverdighet, pålitelighet og de beste avfallsløsningene.
- Hvert år utarbeides det delmål (både kortsiktig og langsiktig) for HMS, miljø og kvalitet.
Målene følges opp i forbedringsprogrammer.
-Vi skal etterleve gjeldende lover og forskrifter.
- Vi forplikter oss til kontinuerlige forbedringer i henhold til våre forbedringsprogrammer og til alltid å etterleve myndighetenes og egne gjeldende krav.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
11 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
8 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
- Vi foretrekker å handle lokalt og hos miljøsertifiserte bedrifter.
- Vår innkjøpsveileder skal følges og alle nyanskaffelser skal være behovsprøvd.
- Målsetting om å øke antall miljømerkede leverandører med 1 pr år.
Energi: Mål
130 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
- Fortsette med energisparende tiltak som å slå av PC'er ved arbeidsdagens slutt.
- Ved utskifting av datautstyr, så skal vi handle lokalt og energivennlige produkter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,8 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi skal følge vår egen reisepolicy.
- Prioritere samkjøring, samt flere ærend på samme tur
- Ta buss eller tog når det er mulig
- Påvirke eiere og samarbeidspartnere til å gå over til Euro 6 biler
- Målsetting om at antall kjørte kilometer i jobbsammenheng ikke skal overstige 40.000km pr år.
Avfall: Mål, Restavfall
25 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
- Kildesortering på begge avdelinger – føre statistikk over mengde
- Målsetting om en kildesorteringsprosent på over 85 % hvert år.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Totalleverandør av avfallsløsninger
- Tilby gode, lett tilgjengelige og miljøvennlige avfallsløsninger som hindrer at kunder begår miljøkriminalitet og avfall kommer på avveie.

Annet
Sørge for at våre målsettinger til enhver tid er forenlige med FN's bærekraftsmål.