Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

7Sense Technologies AS - 7Sense Products AS

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

7Sense er ett privat eid konsern bestående av 7Sense Technologies som gjør konsulenttjenester på utvikling av elektronikk og programvare, samt 7Sense Products som eier produktene våre innenfor landbruk, inneklima og byggovervåking. Virksomhetene er samlokalisert under felles administrasjon på Moloveien 14 i Horten. Vi kjøper produksjons-, lagrings- og distribusjonstjenester av underleverandører.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 07 nov, 2019
Utløper: 07 nov, 2022

Systemkrav

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemkrav

Omsetning og antall årsverk er samlet for selskapene 7Sense Technologies AS og 7Sense Products AS

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Har ikke informasjon om miljømerkede produkter fra 2018 tilgjengelig, men har byttet til Lyreco, som har miljøvalg og kan tilby årlig rapportering.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Flyttet inn i nye lokaler i Moloveien 14 15. februar 2018.
Forbruket er en sum av 10,5 måneder i Moloveien 14 (77994 kWh) og 2 måneder i de forrige lokalene i Kongeveien 73 (12556 kWh)

CO2

CO2 totalt

Kommentarer til CO2

Klimaregnskap kommenteres i neste års rapport.

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall

Vekt på avfall er anslått etter beste skjønn.
Vi har en avtale med Ragn Sells om "Blandet avfall til sortering", der alt restavfallet vårt blir sortert hos Ragn Sells. Det er derfor vanskelig å isolere rent "restavfall" i vekt.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi utarbeidet skriftlig innkjøpsrutine som er gjort kjent for alle.
Vi har laget oversikt over leverandørene og deres eventuelle miljøsertifikater.
Avfall
Vi har laget kildesorteringsinstruks som alle er kjent med.
vi har merket avfallsbeholdere.
Energi
Vi har etterspurt energiattest hos byggeier.
Transport
Har laget treise/transportpolicy som alle er gjort kjent med.
Utslipp til luft og vann
Ingen relevante tiltak.
Annet
Ingen andre relevante tiltak.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vår miljøpolicy er:
I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.
Viser forøvrig til Klima- og miljørapportens resultatmål.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
4 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Bytte leverandør av kontorrekvisita og innført innkjøpsrutine.
Energi: Mål
285 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Senke temperatur i møterom og fellesområder.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,65 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Økt fokus på miljøvennlig kjørestil.
Avfall: Mål, Restavfall
350 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
25 %
Avfall: Tiltak
Innføre avfallsinstruks og fjerne restavfallskurver fra kontorer.
Utslipp til luft og vann: Tiltak
Ingen relevante tiltak.
Annet
Ingen andre tiltak planlagt.