Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårnportalen vil straks fungere for deg.

Frogn videregående skole

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Miljøfyrtårn

Beskrivelse av virksomheten:

Videregående skole og opplæring. 650 elever.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Videregående skole / folkehøgskole

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 24 jan, 2020
Utløper: 24 jan, 2023

Systemkrav

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall elever og ansatte

Kommentarer til Systemkrav

Offentlig videregående skole uten omsetning.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

1440 kg bestilt kopipapir A4 i hele 2018.
17,5 kg bestilt kopipapir A3 i hele 2018.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Innhentet tall for 2018 fra foretakets vaktmester.
Forsøkt gjengitt fra vaktmester: "Anlegget er estimert for 6 grader dE - målet er å bruke 1 - 1,8 grader høyere."
Vi får ca. 70% av energiforbruket dekkes av installert varmepumpe.

CO2

CO2 totalt

Kommentarer til CO2

Pr idag sorterer vi kun papir og rest.

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport

Fikk opplysninger om bil og flyreiser fra AFK

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall

Fettutskiller: 4m3 omgjort til liter

Vannforbruk

Vannforbruk

Kommentarer til Vannforbruk

Data innhentet fra foretakets vaktmester

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Via rammeavtalene i AFK er dette regulert ut til leverandør - transport, levering kun 1 gang pr uke
Avfall
Papp/papir sorteres ut i egen container.
Kjemikalier i egne dunker, tømmes ved behov.
Biologisk avfall i egen dunk, tømmes ved behov.
Energi
Foretaket sparer strøm - ventilasjonsanlegget slås av kl. 17
Lys-sensorer i mange rom, selv om noen er erstattet av av/på-brytere ved slitasje
Skolen har jordvarme (varmepumpe)
Transport
Via rammeavtalene i AFK er dette regulert ut til leverandør - transport, levering kun 1 gang pr uke
Utslipp til luft og vann
Skoler har ikke noe direkte utslipp, unntak avtrekksskap i forbindelse med kjemiundervisning og forsøk.
Renhold og utslipp er regulert i henhold til rammeavtale om miljøvennlige produkter

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
1. Vi skal redusere sykefraværet
2. Vi skal redusere energibruket med 5 %
• Tiltak: Samarbeide med foretaket for å redusere energiforbruket og vurdere overgang til LED-belysning. Skolen har allerede intervallstyrte dusjer i garderober og til dels sensorstyrt lys.
3. Vi skal redusere bruken av skrivepapir med 20 % og redusere papiravfallet med 10 %.
• Tiltak: Skriveren skal ha dobbeltsidig utskrift som standard og sikker utskriftsløsning. Dokumenter, blanketter, bilag etc. håndteres mest mulig elektronisk, oppmuntre personalet til å bruke mindre papir, bruke scanning i stedet – foregår gjennom infomøter
4. Vi skal redusere antallet flyreiser med 10 %.
• Tiltak: Onenote og Skype skal erstatte fysiske møter der det lar seg gjøre.
5. Vi skal øke antall miljømerkede produkter med 10 %.
• Flere produkter innenfor produktgruppen kontorrekvisita skal være miljømerket.
6. Vi skal øke antallet miljøsertifiserte leverandører med 5 %
• Tiltak: Krav om miljøsertifisering skal være et kvalifikasjonskrav ved neste innkjøp.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
28 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi vil øke antall miljømerkede produkter med 10 %.
• Flere produkter innenfor produktgruppen kontorrekvisita skal være miljømerket.
Vi vil øke antallet miljøsertifiserte leverandører med 5 %
• Tiltak: Krav om miljøsertifisering skal være et kvalifikasjonskrav ved neste innkjøp.
Energi: Mål
85 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vi arbeider med å planlegge mulighet for innføring av solfanger og solceller på skolens tak.
Dette er et prosjekt i samarbeid med offentlig phD-student, der vi jobber med å involvere elever i planleggingsfasen. Vi ønsker at elevene kan vurdere og beregne f. eks. hvor stort areal man skal benytte, vinkel på anlegget, kapasitet.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
9200 liter
Transport: Tiltak
Vi vil redusere antallet flyreiser med 10 %.
• Tiltak: Onenote og Skype skal erstatte fysiske møter der det lar seg gjøre.
Vi vil redusere bilbruken med 5%.
Tiltak: Starte med systematisk kompiskjøring til f. eks. sensur og møter

Vi har brukt drivstoffkalkulatoren for drivstoff-forbruk pr mil for en typisk bensinbil. Siden vi ikke har bilpark ved skolen, benytter vi oss av privatbiler. Vi oppfordrer til bruk av kollektiv og benyttelse av elbiler.
Avfall: Mål, Restavfall
24000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
15 %
Avfall: Tiltak
Vi ønsker å øke kildesortering med 15%.
Dette arbeidet starter med innkjøp av nye kildesorteringssystemer i kantine og utenfor de ansattes oppholdsrom.