Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

JM Konsult AS

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

JM Konsult AS er et konsulentfirma med flere konsulenter, både egne og innleide. Vi jobber i dag med HMS/KS arbeid, Jus, revisjoner og miljøledelse. Virksomheten startet opprinnelig opp som et enkeltmannsforetak januar 2016. Etter ekspansjon ble deretter JM Konsult AS stiftet 15 mai 2017. Virksomhetens hovedfokus ved etablering var å kunne tilby tjenester innen Miljøfyrtårn. Dette ble forankret i et inngått samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn i forhold til ytelser av tjenester som konsulent og sertifisør.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 20 okt, 2019
Utløper: 20 okt, 2022

Systemkrav

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemkrav

Virksomheten har til tider innleid arbeidskraft, men har pdd. registert ett årsverk.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Virksomheten har et stort fokus på å jobbe papirløst.
Videre skal all dokumentasjon være digitalt.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Det er derfor tatt et gjennomsnitt av det forbruket som er gjort på stedene i perioden og har belastet virksomheten 35 % av strømforbruket.

CO2

CO2 totalt

Kommentarer til CO2

Virksomheten har et ønske om å minimere papirforbruk og kjøring til og fra kunder.
Det er også rettet ønsker om mer lokale kurs/webinarer m.m. fra leverandører som hindere unødvendig transport for virksomheten.

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall

Tallene er hentet ut fra beregninger i forhold til antall tømminger av private avfallskonteinere, dette bortsett fra EE avfall som er tatt ut fra konkrete tall.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Leasingavtale av kjøretøy
Avfall
Etablering av avfallsinstruks.
Energi
Installering av luft til luft varmepumpe.
Transport
Inngåelse av leasingavtale av hybridbil
Utslipp til luft og vann
Ingen kommentar

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
JM Konsult AS skal drive en sunn virksomhet preget av ansvar for ansatte, samfunn og miljø. Vi vil, som et minimum, alltid overholde miljølovgivningen samt de lokale miljøkrav som gjelde for vår virksomhet. Vi skal kontinuerlig forbedre vårt miljøarbeid og være den ledende innenfor vår bransje.

Vi forventer samtidig at alle våre leverandører samarbeider med oss for å oppfylle våre miljømessige ambisjoner. Miljøkrav er en sentral del av de avtalene vi inngår. Vi ønsker aktivt å informere om vårt miljøarbeid og ha en god dialog med våre interessenter rundt miljøspørsmål.

Våre miljømål vil være innen avfall, råvarer og forbruk ved daglig drift.

Vårt lederskap og ledelsessystem for miljø skal sikre vår forpliktelse til å forebygge negativ miljøpåvirkning ved vår virksomhet.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
0 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Virksomheten ønsker å ha større fokus på bærekraftig og miljømerkede produkter når det gjennomføres innkjøp.
http://www.miljofyrtarn.no/miljotips/produktkontroll-miljomerking
Energi: Mål
140 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Ingen videre tiltatk til nå.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
1000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,35 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Sørge for mer økonomsik kjøring.
Strengere kontroll av lufttrykk
Minimere reiser i form av bruk av Skype m.m.
Avfall: Mål, Restavfall
10 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
87 %
Avfall: Tiltak
Minimere innkjøp og sette krav til leverandører om å levere med mindre embalasje.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen tiltak