Stavanger Turistforening hovedkontor og Tursenter

Innrapportering for 2018

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Aktivitetsbasert reiseliv , Byggeier, Felleskriterier (2016), Handel, Hovedkontor-for konsern og kommuner, Tilrettelegger for friluftsliv

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 08 nov., 2019
Utløper: 08 nov., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall besøkende ved tursenteret

Antall besøkende ved tursenteret pr. år

Kommentarer

Vi må vurdere hva vi vil måle:
Antall overnattinger på selv- og ubetjente hytter: 24717
Deltakere på turer og arr.: 65261
Medlemmer: 27264
Dugnad: 55,5 årsverk

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Totalt forbruk kopipapir kontor og Tursenter 29 502 ark, à 5 gram
Trykksaker: Årbok 2019: 9 350 kg
Turglede 2020: 15 000 kg
Øvrig 2019: 1 650 kg

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Kannik, 363 kvm, 58800 kWh
Tursenter, 165 kvm, 37000 kWh
Gramstad 300 kvm, 27600 kWh
Nodhagen 120 kvm, 17300 kWh
Flørli TS 160 kvm, 10000 kWh
Gaudland, 160 kvm, 11600 kWh
Ådneram510 kvm, 70000 kWh

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Oppfordrer til å bruke tog i stedet for fly når det kan være hensiktsmessig, eks. nattog til Oslo

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

Kommentarer

Gjelder kun adm. og Tursenter. Dette er maks antall liter vi kan levere i hht. tømmeplan. Vi vet ikke om beholderne er fulle hver gang, og avfallet blir ikke veid pr. i dag.

Vannforbruk

Vannforbruk

Kommentar

Måling av vannforbruk gjelder kontorbygget i Kannik. Ingen vannmåler på Tursenteret

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Økt fokus på miljøvennlige produkter for salg i Tursenter
Byttestativ for turklær i butikken
Transport
Byttet ut en av firmabilene til hybrid
Avtale om bruk av elbiler til kortere ærend
Avtale Kolumbus, HjemJobbHjem
Flere Skypemøter i stedet for fysiske møter i Oslo
Utslipp til luft og vann
IA

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Handlingsplan for HMS&K i Sticos HMS-Håndbok
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
12 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Har laget felles instruks/sjekkliste for innkjøp
Energi: Tiltak
Sette ned temperaturen kveld, natt og helg. Tidsstyring på varmepumper i Kannik?
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,75 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Bruke hybrid- og elbil når det er mulig.
Avfall: Mål og restavfall
4600 kg
Avfall: Mål og kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
Redusere restavfall ved å plassere miljøstasjoner i hver etasje i kontorbygget.
Avtale med Ivar om veiing av avfall?
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
IA