Handel og Kontor i Norge (hovedkontoret)

Innrapportering for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Handel og Kontor i Norge (HK) er LOs tredje største forbund med over 70.000 medlemmer. HKs medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer innen: handels-, industri-, håndverk-, luftfart-, forlag-, kontor-, administrasjon-, finans- og servicevirksomhet.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 13 des., 2019
Utløper: 13 des., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

13% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

4% fra 2017

Kommentarer

Pga sykefravær og foreldrepermisjon har antallet årsverk økt (vikarer)

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

116% fra 2017

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-45% fra 2017

Kommentarer

1800 kg tilknyttet brevark, kopipapir og konvolutter.
1500 kg tilknyttet brosjyremateriell.
Dett viser at tiltakene virker.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-19% fra 2017

Kommentarer

Data er hentet fra utleier - Kongressenteret.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-99% fra 2017

Kommentarer

* Forbundets 110 års jubileum ble lagt til Tallin medførte økning i antall flyreiser.
* Innføring av nytt arkivsystem har medført reisevirksomhet tilknyttet opplæring/kompetanseutvikling.
* Kontingentutvalget besøkte forbund i Sverige tilknyttet det omfattende arbeidet med kontingentnotatet.
* Feilmargin knyttet til at noen ansatte bestiller reisen direkte (ikke via reisebyrå)

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

10% fra 2017

Matsvinn og øvrig matavfall

-13% fra 2017

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Data er hentet fra huseier - Kongressenteret.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-99% fra 2017

Kommentar til klimaregnskapet

HK er i starten på en digitaliseringsreise som skal gjøre forbundet mindre papirbasert i årene som kommer. Vi skal også jobbe med nye arbeidsmetoder og -verktøy slik at for eksempel antallet videokonferanser økes og flyreiser reduseres i den grad det er hensiktsmessig.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
* Innført secure print
* Default 2-sidig utskrift der det er hensiktsmessig og sort/hvitt
* Digitalisering av prosesser og fokus på mer epostutsendelser og kommunikasjon i digitale kanaler
* Vi skal jobbe videre for å redusere antallet fysiske brosjyrer og materiell i den grad det tjener formålet
Avfall og ombruk
* Sortere plastavfall (2017)
* Egen søppelbøtte for matavfall
Energi
* Ekstern kontroll av luftkvalitet (godkjent)
Transport
* Tilrettelegging/oppfordring til kollegakjøring - kontinuerlig. Vanskelig å følge opp tilstrekkelig.
* Fellestransport ved større konferanser
* Fokus på bruk av videokonferanse for å unngå reising - kontinuerlig arbeid
* Oppfordrer til å reise mest mulig miljøvennlig, men vanskelig når toget ofte er dyrere enn fly og samtidig tar mye lenger tid

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
HK skal drive sin virksomhet med minst mulig påvirkning på klima og ytre miljø (fra HKs reisepolicy). HK skal søke å fronte klima og miljøsaker i politikken og overfor medlemmer og ansatte iht HKs prinsipp- og handlingsprogram.

Vi som organisasjon og arbeidsplass skal dokumentere vår miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Det betyr at vi skal sette klima og miljø høyt på dagsorden, redusere klimagassutslippene og bevisstgjøre ansatte, tillitsvalgte og medlemmer i miljøarbeidet.

Se forøvrig: https://www.hkinfo.no/Om-HK/Vi-bryr-oss-om-miljoeet
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
15 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
* HKs innkjøpsveileder skal benyttes. Gjør denne tilgjengelig på felles server slik at dokumentet blir dynamisk.
* Øke antall miljøsertifiserte leverandører
* Øke antall miljøsertifiserte produkter
* Er i prosess med digitalisering av reiseregninger for kursdeltakere
* Er i prosess med digitalisering av dokumentasjon ifm lønnsutbetaling til alle lønnsmottakere
* Nytt saks- og arkivsystem medfører mindre papirbruk (2018-2021)
* Nytt medlemssystem vil medføre mindre papirbruk og effektive digitale (2020-2023) kommunikasjonsløsninger
* Utrede muligheten for bruk av kryptert epost
* Jobbe med rutiner innenfor restanse (fakturarutiner) - 2019/20
Transport: Tiltak
* Fortsette fokus på å øke bruk av skype/videokonferanser
* Søke å tilrettelegge konferanser og møter slik at reiser foretas på beste mulig miljømessige måte
* Etablere fellestransport til møter/konferanser
* Oppfordre til kollektivtransport eller sykkel
* Øke bruken av sykkelbud
Avfall: Tiltak
* Fortsatt reduksjon av papiravfall
* Økt elektronisk postbehandling
* Innføring av EHF-faktura
* Kontakte leverandører som sender papirfaktura - endre rutine