Oslo Kommune Fornebubanen

Innrapportering for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Prosjektsorganisasjon

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 19 des., 2019
Utløper: 19 des., 2022

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Inkluderer både fast ansatte (5) og innleide (17).

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Fornebubanen forholder seg til Oslo kommunens rammeavtaler for en stor del av tjenester, men har også 14 direkte rammeavtaler med konsulentfirmaer og arkitekter, hvorav tre har et sertifisert miljøledelsessystem.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

I 2018 leide Fornebubanen kun en etasje.

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Ansatte til Fornebunanen bruker kollektiv transport for kortere reiser.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Elektriske og elektroniske komponenter, samt IT utstyr i god tilstand, leveres til gjenbruk. Dermed blir ikke kastet som elektronisk avfall. Hentes av Oslo Kollega.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Det ble ikke noe konkret tiltak for 2018.
Avfall og ombruk
Det ble innført kildesortering på virksomhetslokaler.
Energi
Solskjerming.
Transport
Ingen konkrete tiltak i 2018.
Utslipp til luft og vann
Ingen konkrete tiltak i 2018.
Annet

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Fornebubanen skal sørge for at det skal skapes et godt, trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte i etaten.

Fornebubanen er bevisst på sitt miljøavtrykk og skal være miljøeffektiv, slik at drift, forvaltning og tjenesteproduksjon utføres med minst mulig belastning på det ytre miljø.

Fornebubanen skal sørge for etterlevelse av alle de relevante lovpålagte krav som gjelder for virksomheten.

Fornebubanen skal ha fokus på kontinuerlig forbedring av målområder.

Fornebubanen skal sørge for at miljøpolicyen er kommunisert og forstått både internt og eksternt i organisasjonen.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
18 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Informere vesentlig leverandører om at FOB blir sertifisert i Miljøfyrtårn.
Energi: Tiltak
Lage informative plakater for å minne om å slå av lyset når siste ansatte forlater kontoret.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Det tilbys utlån av reisekort til ansatte for reisevirksomhet innenfor Oslo-Akershus.
Avfall: Mål og restavfall
160 kg
Avfall: Mål og kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Det skal skaffes en nøyaktig avfallsvekt.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke behov for tiltak