Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Stiftelsen Miljøfyrtårn - Oslo

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Stiftelsen Miljøfyrtårn er en nasjonal ordning som tilbyr sertifisering av en virksomhets miljøledelse. Sertifiseringsordningen er anerkjent av EU og dermed sidestilt med EMAS og ISO14001 i Europa. Våre kjerneaktiviteter er utvikling av sertifiseringskriterier for et bredt spekter av bransjer, digitale løsninger for å dokumentere krav og tiltak i henhold til gitte sertifiseringskriterier – inkludert klima- og miljørapportering, opplæring av konsulenter og sertifisører samt utvikling og gjennomføring av webinarer, kurs og konferanser.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 13 sep, 2019
Utløper: 13 sep, 2022

Systemkrav

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemkrav

Det er litt krevende å gi statestikker for 2018, da vi flyttet inn i nåværende lokaler 1. august. Vi vokste også i antall medareeidere fra 3 til 4 stk . VI hadde også en diskusjon om det var riktigere å fylle ut 2019 enn 2018, men kom frem til at det er riktigere å fylle ut 2019 når året er omme

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Dette blir et grovt estimat siden vi bruker printer lite og har fragmentert regnskap på dette. Men i forhold til vår egen hukommense har vi brukt ca 4 bunker papir, hver 2,5 kg.
Ellers vil vi starte en egen leverandørliste og produktliste hvor vi fyller inn hver gang vi bestiller noe. Dette vil gi oss en god oversikt ved utgangen av 2019

CO2

CO2 totalt

Kommentarer til CO2

Vi vil starte et excelark som vi fyller ut i forhold til innkjøp, slik at vi hele tiden har oversikt over hva vi har kjøpt, fra hvilke leverandører og hvem som er Miljøsertifisert

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Kommentarer til Transport

Antall flyreiser er regnet ut slik: tur retur =1 Antall enkeltturer (til kun en destinasjon er medregnet i estimert tall som er lagt inn) Vi har justert for at mange av reisene i Norge har vært 1-veis turer.Vi har derfor redusert antallet til 15, fra 24 (konservativt estimat)

742 km:drivstoff er bensin:bil, men 282 km av disse er med Hybridbil

Det som er kjørt på Oslokontoret har sammenheng med kundebesøk og til reiselivsdestinasjoner i NordNorge.

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall

Vi flyttet inn i august 2018. Etter avtale med sertifisør har vi derfor ganget det ukentlige avfallet som vi har veid med 26.

Gjennomførte tiltak

Avfall
Vi sorterer alt søppel og har gått gjennom dette med alle ansatte
Energi
Vi er bevisste å slå av lys når vi går for dagen
Transport
Vi bruker bevisst tog, buss og sykkel

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Generell policy:
Helse: Gode arbeidsforhold med tilpassede arbeidsstasjoner og godt arbeidsklima. Disse skal sikres gjennom årlige arbeidsmiljøundersøkelser og besøk av bedrifthelsetjenesten.
Miljø: Minimalt eksternt klimaavtrykk, mest mulig bruk av offentlig transport, og tilstrebe minst mulig avfall og høy sorteringsgrad av det avfallet som vi har. I tillegg skal vi gjøre gode analyser på hvor vi har størst miljøpåvirkning (inkludert indirekte). Målene bør være basert på kontinuerlig forbedring og vise progresjon innen hvert felt. De spesifikke målene skal stå i den årlige klima og miljørapporten (mål for kommende år).
Sikkerhet: Tilstrebe null skader og gode sikkerhetsrutiner (som brannøvelser).
Nedenfor er spesifikke mål for året 2019
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
15 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi setter som mål at alle produkter vi kjøper skal være miljømerkede, og at alle leverandører skal være miljøsertifiserte. Vi lager et excellark for å bevisstgjøre og å kunne måle.
Energi: Tiltak
Dette er vanskelig å få gjort noe med siden det styres sentralt
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
300 liter
Transport: Tiltak
Oppfordre til ytterligere bruk av streaming av frokostmøter ol. for å hindre transportbruk også fra ytre ledd (kunder, samabeidspartnere). Setter mål om å kutte vårt km bruk fra i fjor med minst halvparten
Avfall: Mål, Restavfall
20 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Bruke egne matbokser i stedet for matpapir.
Annet
Vi kommer til å ha fokus på indirekte miljøpåvirkning og vesentlighet i forhold til konsulent og sertifisørledd. Streame flest mulig møter digitalt