Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Skorve Entreprenør AS

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Skorve Entreprenør AS holder til i Seljord, og regner hele Telemark som vårt primærområde. Vi tilbyr totalentrepriser og hovedentrepriser innen alle typer bygg, og har kompetanse, erfaring og ressurser til å påta oss også de store og komplekse utfordringene. Vi bygger både for det private, det profesjonelle og det offentlige markedet og kan vise til en stor ordretilstrømning og en solid økonomi.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Byggentreprenør, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 10 des, 2019
Utløper: 10 des, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

49 egne ansatte - alle i 100% stilling. Vi har en liten administrasjon med 5 ansatte og resten er operative ute i hverdagen.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Årlig forbruk av papir på er beregnet for kontoret alene, det vil i neste rapport bli innhentet papir forbruk fra anlegg også, utfordringen på anlegg er at papir kjøpes inn fra lokale forhandlere og derfor er vanskelig å holde oversikt på. fra årsskiftet 2019/2020 vil prosjektene skulle rapportere forbruk av papir.
Den totale mengde av papir forbruk på kontor fordeler seg på ca 50.000 ark A4 og 5.000 ark A3 vekt beregningen er gjort ut ifra en vekt 80g/m2 . forbruket er for det meste ute på anlegg.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Vi leier bygget vi er i for både kontor og lager. For kontordelen er det, etter påtrykk fra oss, besluttet sammen med byggeier å iverksette miljøtiltak som å bytte ut alle vinduer og å etterisolere hele taket. Dette vil få betydelig positiv konsekvens på vårt strømforbruk og arbeidsmiljøet for de som har fast arbeidsplass på kontorene og de som er her i forbindelse med prosjekter og driftplanlegging. - og det er positivt for miljøet rundt oss at vi ikke forbruker mer energi enn vi må - i lokaler som er oppdatert iht. krav og forventninger til slike lokaler..

Klimaregnskap

CO2 totalt

Transport og anleggsmaskiner

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Vi starter registrering av kjøretimer for teleskoptruck og dieseldrevne lifter fra 1. januar 2020
Drivstoffforbruket/antall kjørte kilometer kan gi et noe misvisende inntrykk av drivstofforbruk pr mil, da det heri også inngår drivstoff forbrukt av lifter og teleskoptruck.
Vi bytter jf. leasingavtaler, våre biler hvert 3-4 år og kjører dermed nye biler med nyeste teknologi med tanke på drivstofforbruk og utslipp.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

Oppgitte avfallsmengder i dette avsnittet er utelukkende avfall registrert på kontoret og lageret vårt, grunnen til det er at prosjekter er underlagt krav om sortering fra myndigheter og byggherre.
Mengdene er dog fortsatt sammensatte, da vi på lageret deler avfalls containere med Skorve Anlegg. Avfall produsert på småprosjekter og servicearbeid blir kjørt hjem på lageret og kastet der og blir dermed ikke registrert på prosjektet.
avfallsmengde produsert på kontor utgjør 1550 kg restavfall, det har ikke tidligere vært annen sortering på kontoret enn restavfall og EE-avfall.
Det er verdt å merke seg at selv om vi har et papir forbruk på 300 kg går størsteparten av papirforbruket vårt ut til prosjekt og blir sortert desentralisert.
som en konsekvens av store mengder restavfall på kontor og lager er det nå innført kildesortering på kontor med følgende fraksjoner: Mat-, papp og papir-, plast,- EE- og restavfall.
På lageret vårt har vi og økt antall avfalls fraksjoner og sorterer nå i følgende fraksjoner: Trevirke, metall, papp og papir, plast, EE-avfall og farlig avfall.
Vi skal i neste periode forsøke å differensiere mellom avfall fra Skorve Entreprenør og Skorve Anlegg. Dette vil dog bli et estimat ut i fra samtaler med lageransvarlig.
Behov for ytterligere sortering på både lager og kontor blir vurdert fortløpende.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Ved alle innkjøp er det fokus på å kjøpe mest mulig ferdig tilvirka, det betyr mindre svinn på hvert anlegg og avfallsmengder som skal kjøres bort blir mindre.
Avfall
ref pkt innkjøp og materialbruk, samt vi til enhver tid overholder krav gitt i gjeldende teknisk forskrift.
Transport
Våre transport behov er begrenset i egen bedrift, arbeids biler blir brukt til og fra prosjekt og her har vi som policy å ha nye rent-brennende biler med nyeste teknologi, dvs vi bytter ut bilparken hvert 3 år i hovedsak
Utslipp til luft og vann
Det er i løpet av året faset ut diesel / parafin brennere til oppvarming av bygg.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
SKORVE Entreprenør AS skal fremstå som en attraktiv leverandør av entreprenørtjenester både for tidligere og nye kunder.

For å beholde og forbedre SKORVE sin anseelse, konkurranseevne og lønnsomhet er det nødvendig å levere produkter og tjenester med kvalitet. For å nå dette målet er det nødvendig at alle deler av bedriften stadig forbedrer seg gjennom aktivt å finne fram til og eliminere faktorer som påvirker kvaliteten i negativ retning.

Kvalitet er først oppnådd når produktet eller tjenesten er overlevert kunden:
I samsvar med kundens krav og forventninger
Uten skade på personell og miljø
Med tilfredsstillende økonomisk resultat

Med kunder mener vi både eksterne kunder, det vil si våre byggherrer, og interne kunder, det vil si våre kollegaer som er avhengige av vårt arbeide og som vi er avhengige av for å gjøre en god jobb.

Det tillegges stor vekt at myndighetenes krav etterleves i alle ledd i SKORVE Entreprenør AS. HMS/KS har derfor høy prioritet ved utførelse av arbeid i alle ledd i bedriften.
SKORVE vil gjennom et profesjonelt samarbeid med sine leverandører og underentreprenører videreføre sine krav til HMS og kvalitet også til dem. Samarbeidet skal bidra til at begge parter øker sin konkurransekraft.

Målsettingen er at dette systemet skal tas i bruk fullt ut i hele organisasjonen, også der hvor en ikke er omfattet av kravene fra våre eksterne kunder eller myndighetene.

SKORVE Entreprenør AS skal kontinuerlig forbedre seg. Derfor skal det gjennomføres regelmessige revisjoner. Alle aktiviteter skal utføres som planlagt og det skal ikke sløses med ressurser.

Miljø som konkurransefortrinn
Skorve Entreprenør ønsker å være best både på arbeidsmiljø og «behandling» av ytre miljø, dette vil over tid gi oss en attraktivitet som både ansatte og kunder vil nyte godt av og etterspørre.

HMS mål
- fravær < 3%
- Skader = 0
- Miljøfyrtårn sertifiseres innen utgangen av 2019
- innkjøpe og implementere digitalt HMS system
- innføre kildesortering på lager og kontor
- Ny avtale om bedriftshelsetjeneste
- Gjennomføring av førstehjelpskurs
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter for videresalg
0 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
9 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
ytterligere kartlegging av leverandørers miljøsertifiseringer
implementering av rutine for innkjøp
Energi: Mål
170 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
vi skal i neste periode (kvartal 1 2020) i samarbeid med byggeier bytte ut alle vinduer på kontoret samt etterisolere på taket
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Gjennomfører loggføring av drivstofforbruk for hver av bilene.
Kartlegge diesel bruken fra truck og lifter, siden dette figurerer i regnestykket for bilene
Avfall: Mål, Restavfall
7000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
vi innfører kildesortering på kontoret iht. veiledning fra renovatør med henholdsvis matavfall, papir, plast og restavfall.

innføring av flere avfallsfraksjoner på lageret, her vil det i tillegg til trevirke, metall, restavfall, EE-avfall og farlig avfall fremover også sorteres ut papp og plast i egne fraksjoner
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Vi har ikke maskiner og produksjon der dette er aktuelt.. Anleggsplasser er uten tankanlegg.
Rengjøring av biler og maskiner foregår på godkjente plasser.