Stiftelsen Miljøfyrtårn - Oslo

Innrapportering for 2019

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Stiftelsen Miljøfyrtårn er en nasjonal ordning som tilbyr sertifisering av en virksomhets miljøledelse. Sertifiseringsordningen er anerkjent av EU og dermed sidestilt med EMAS og ISO14001 i Europa. Våre kjerneaktiviteter er utvikling av sertifiseringskriterier for et bredt spekter av bransjer, digitale løsninger for å dokumentere krav og tiltak i henhold til gitte sertifiseringskriterier – inkludert innrapportering, opplæring av konsulenter samt utvikling og gjennomføring av webinarer, kurs og konferanser.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 13 sep., 2022
Utløper: 13 sep., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

12% fra 2018

Kommentarer

Vi har ikke egen omsetningsrapport for Oslo. Tallet er for hele virksomheten
1 av de ansatte er prosjektansatte

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

20% fra 2018

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Kommentarer

Ingen nye leverandører i 2019.
Vi bruker svært lite papir, da vi skriver ut minst mulig og bruker digitale flater

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Vi betaler fast 630 kr i mnd for strøm (se husleiekontrakt).
Vi gjør følgende tiltak for å redusere strøm: Skrur av alt manuelt lys før vi går, inkludert utelys. Kontorene har sensorer som skrur seg av automatisk. Om sommeren bruker vi solskjerming for å unngå at det blir for varmt. Vi lufter da via terrasse.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

41% fra 2018

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Tjenestereiser med taxi

Klimagassutslipp fra flyreiser

-21% fra 2018

Ansattes reiser til og fra jobb

Kommentarer

Antall flyreiser er regnet ut slik: tur retur =1 Antall enkeltturer (til kun en destinasjon er medregnet i estimert tall som er lagt inn)
1047 km:drivstoff er fordelt 50% mellom diesel og bensin: 52,35 liter/mil *0,7 liter/mil= 36,6l bensin og 36,6l diesel
AKY tok en lang biltur med ledergruppen for en ledersamling på fjellet (4 stk i bilen). Det utgjør mesteparten av veksten

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

5% fra 2018

Matsvinn og øvrig matavfall

-4% fra 2018

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Dette er et snitt fra veiing i tre uker

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-21% fra 2018

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
VI er bevisst ved innkjøp og velger Svanemerkede produkter og bruker vann fra spring som vi kjøler ned.
Avfall og ombruk
VI kildesorterer, også utover det systemet som det er tilrettelagt for på bygget. Vi tar leverer tilbake kaffekapsler til Nescafe på Karl Johan.
Energi
Leiekontrakt med fast sum. Vi har rutiner for å slå av all strøm som det ikke er automatikk på
Vi sliter med kalde lokaler på vinteren og har kjøpt egne ovner for å kompensere for dette. Vi har faste rutiner for å skru disse av hver dag.
Transport
Vi bruker offentlig transport i størst mulig grad og tar tog i stedet for fly når det er mulig. Vi gir årskort til ansatte som driver med salg for å stimulere til økt bruk av offentlig transport,.
Vi fokuserer på digitalisering og streaming av alle møter. konferanser og frokostmøter og oppfordrer våre konsulenter og sertifisører til også å tenke slik.
Utslipp til luft og vann
Ikke relevant
Annet
Vi har hatt en gjennomgang i miljøgruppa over tiltak i forhold til sertifisering i 2019.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
- Overordnet for HMS:
Helse: Gode arbeidsforhold med tilpassede arbeidsstasjoner og godt arbeidsklima.
Miljø: Minimalt eksternt klimaavtrykk, mest mulig bruk av offentlig transport, og tilstrebe minst mulig avfall.
Sikkerhet: Tilstrebe null skader og gode sikkerhetsrutiner (som brannøvelser).
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
14 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi kjøper bevisst Svanemerkede eller tilsvarende produkter (f.eks vaskemidler). Vi oppsøker kafeer som enten er sertifiserte eller som driver økologisk/vegetar.
Initiere dele-løsninger med kollegaer (som å dele bøker, utstyr, osv)
Innsamlingsdugnad for elektronisk avfall
Velge egen innkjøps/bærekraftsansvarlig for begge kontorene
Energi: Tiltak
Fortsatt ha fokus på gode rutiner som slukking av lys og lukking av dører.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
800 liter
Transport: Tiltak

Vurdere sparkesykkel (vanlig eller el). Fortsette fokus på lite bilkjøring og stor bruk av offentlig transport og å ta beina til fatt eller sykle når det er mulig. Oppfordre besøkende til å gjøre det samme. Arbeide for at flere av våre frokostseminarer og lignende også blir sendt digitalt, slik at vi unngår lange reiser for å delta fysisk. Det samme gjelder for samlinger med konsulenter og sertifisører. Påvirke til at eventuell Miljøledelseskoferansen 2021 blir gjennomført som en blanding av digital og fysisk fremføring og tilstedeværelse. Gjennom transport policy til Miljøfyrtårn og stramme inn der det er nødvendig/hensiktsmessig.
Avfall: Mål og restavfall
9 kg
Avfall: Mål og kildesortering
7 %
Avfall: Tiltak
Innføre enda bedre målerutiner for å sikre riktige tall og minst mulig restavfall og riktig sortering. Påvirke byggeier til å innføre flere fraksjoner i avfallshåndteringen
Annet
Vi oppfordret alle ansatt til å komme med innspill til nye klima- og miljø tiltak. Innspillene ble sortert og kategorisert og tilslutt sto vi igjen med 5 tiltak som er ført inn i handlingsplan for 2020. De andre innspillene behandles videre i aktuelle interne fora.