Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Voksen skole

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Grunnskole / SFO, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 11 nov, 2019
Utløper: 11 nov, 2022

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

8% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

4% fra 2017

Antall elever og ansatte

-2% fra 2017

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

75% fra 2017

Energi

Energiforbruk

-15% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

3% fra 2017

Kommentarer til Energi

Alle energimålere er nå koblet opp og viser riktig forbruk. Det reelle forbruket som har vært målt tidligere har ikke vært riktig.

Klimaregnskap

CO2 totalt

-14% fra 2017

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

10% fra 2017

Vannforbruk

Vannforbruk

-2% fra 2017

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Fortsatt fokus på å redusere innkjøp av skolerekvisita, matvarer og rengjøringsprodukter.
Fokus på Bærekraftig utvikling.
Kildesorteringsprosenten må opp.
Avfall
Gode rutiner for kildesortering.
Kan stadig bli bedre
Energi
Fortsatt fokus på driftstider av ventilasjons aggregater og varmesystem.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
LOKALE MÅL
Arbeidsmiljø:
• Læring, trivsel, tilhørighet og trygghet for alle ansatte
• Arbeidsplassen skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet
• Ved arbeidsplassen skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for ansatte
• Ved arbeidsplassen samarbeider alle om å hjelpe hverandre
Brann/brannvern:
• Unngå brann gjennom gode rutiner for brannsikring
• Alle ansatte og elever skal være kjent med skolens branninstruks og vite hvordan de skal forholde seg ved brann eller ved varsel om brann


El-sikkerhet:
• Unngå fare for brann gjennom gode kartleggingsrutiner for bruk av elektrisk anlegg/utstyr
• Alle ansatte og elever skal være kjent med rutinen for å melde avvik knyttet til feil og mangler ved det elektriske anlegget/utstyr
Miljøledelse / Miljøfyrtårn:
Skolens aktivitet skal ha minst mulig påvirkning på det ytre miljø, og verdiskaping skal gjøres med lavest mulig ressursbruk. Skolen har iverksatt kildesortering. Farlig avfall blir deklarert via avfallsdeklarering.no. Farlige kjemikalier er registrert og risikovurdert i elektronisk stoffkartotek.
Skolen har innført miljøledelse, og handlingsplan miljø er dokumentert i årlig klima- og miljørapport i Miljøfyrtårnportalen.

Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
30 produkter
Innkjøp: Mål, Økologiske varer til egen drift (frivillig)
20 varer
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
36 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fokus på gjenbruk.
Energi: Mål
150 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Fokus på driftstider og nattsenking.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Avfall: Mål, Restavfall
35000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
30 %
Avfall: Tiltak
Fortsatt fokus på kildesortering og gjenbruk.