Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Bolteløkka skole

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Grunnskole / SFO, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 08 okt, 2018
Utløper: 08 okt, 2021

Systemkrav

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

5% fra 2017

Antall elever og ansatte

-14% fra 2017

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

40% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

40% fra 2017

CO2

CO2 totalt

57% fra 2017

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

-18% fra 2017

Kommentarer til Avfall

Annet avfall er bioavfall og slam

Vannforbruk

Vannforbruk

80% fra 2017

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
- kjøper mer økologisk
- AKS er med i prosjektet "kutt matsvinn 2020"
- Innkjøp gjøres i henhold til kommunale rammeavtaler
Avfall
Vi har i løpet av 2018 organisert kildesortering for plastavfall og bedre ordning for matavfall.
Energi
- Temperaturstyring i forhold til bruk av ulike rom
Transport
Ikke aktuelt
Utslipp til luft og vann
Ikke aktuelt.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Mål for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
Arbeidsmiljø:
• Læring, trivsel, tilhørighet og trygghet for alle ansatte
• Arbeidsplassen skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet
• Ved arbeidsplassen skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for ansatte
• Ved arbeidsplassen samarbeider alle om å hjelpe hverandre
Brann/brannvern:
• Unngå brann gjennom gode rutiner for brannsikring
• Alle ansatte og elever skal være kjent med skolens branninstruks og vite hvordan de skal forholde seg ved brann eller ved varsel om brann
El-sikkerhet:
• Unngå fare for brann gjennom gode kartleggingsrutiner for bruk av elektrisk anlegg/utstyr
• Alle ansatte og elever skal være kjent med rutinen for å melde avvik knyttet til feil og mangler ved det elektriske anlegget/utstyr
Miljøledelse / Miljøfyrtårn:
Skolens aktivitet skal ha minst mulig påvirkning på det ytre miljø, og verdiskaping skal gjøres med lavest mulig ressursbruk. Skolen har iverksatt kildesortering. Farlig avfall blir deklarert via avfallsdeklarering.no. Farlige kjemikalier er registrert og risikovurdert i elektronisk stoffkartotek.
Skolen har innført miljøledelse, og handlingsplan miljø er dokumentert i årlig klima- og miljørapport i Miljøfyrtårnportalen.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
35 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Samle bestillinger for å få færre leveranser. Skolen etterlever overordnede rammeavtaler.
Energi: Mål
249 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Skolen står for rehabilitering i løpet av 1-3 år. Da blir det også gjort mange tiltak i forhold til energiforbruk.
Transport: Tiltak
Ikke aktuelt.
Avfall: Mål, Restavfall
14616 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
35 %
Avfall: Tiltak
Fokus på kildesortering for elever og ansatte. Flere beholdere for kildesortering - blir lagt tilrette for standardiserte beholdere når skolen skolen er ferdig rehabilitert. Elevene kildesorterer i dag i undervisningsrom: plast, mat, restavfall, papp/papir. Vil bruke tid på å innarbeide bedre rutiner og holdninger for å øke sorteringsgraden da skolen ikke har holdt på med dette så lenge.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke aktuelt