Nydalen videregående skole

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Videregående skole / folkehøgskole

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 05 jan., 2022
Utløper: 14 mar., 2022

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

14% fra 2017

Antall elever og ansatte

3% fra 2017

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-21% fra 2017

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Transport

Antall kjørte kilometer

38% fra 2017

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-1% fra 2017

Kommentarer

Årlig språktur for Studiespesialiserende Vg2 (Tyskland, Spania, England og Frankrike) samt årlige reise til Kenya i forbindelse med elevrådets prosjekt om Deaf Aid Isinya.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Matsvinn og øvrig matavfall

-23% fra 2017

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

-4% fra 2017

Vannforbruk

Vannforbruk

99% fra 2017

Kommentar

Hendelse i skolens garasjeanlegg november 2018 som kan ha forårsaket høy vannforbruk
Driftsleder undersøker og gir skolens AMU tilbakemelding

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-14% fra 2017

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Økologiske matvarer til skolekjøkken/kantine.
Bruk av rammeavtale i Oslo kommune og Utdanningsetaten
Avfall
Skolen har kildesortering
Begrensing på utskrift av papir for elevene, men ikke for ansatte
Skolen er sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift og vil følge opp betingelsene
Energi
Automatisk dimming av lys regulert av bevegelse
Nattdemping på lys og varme
VAV-ventilasjon regulert av bevegelse
Transport
Kampanje for gå- og sykle til/fra jobb
Tilrettelegging for EL-sykkel
Skolen disponerer EL-bil
Utslipp til luft og vann
Luft gjennom luftfiltre/avtrekksfiltre
Implementert elektronisk stoffkartotek for farlige kjemikaler.
Egne avtrekkskap i spesialrom (undervisningsrom)

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Skolen har utarbeidet en plan for elevenes/ansattes psykiske- og fysiske arbeidsmiljø
Skolen har en overordnet plan for HMS-arbeidet på skolen
Skolen har og vil fortsette gjennomføring av førstehjelpskurs med aktiv livredning og hjertestarterkurs med sertifisering
Psykisk helseuke, uke 41 med fokus på psykisk helse for elever og ansatte
Skolen har ansatt en miljøarbeider som har ansvaret for elevenes helse og trivsel
Energi: Tiltak
Opprettholder forbruket og tiltakene fra 2018 i 2019. Driftsleder følger tett opp.
Avfall: Tiltak
Skolen er sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift og vil følge opp betingelsene: infomateriell og tydelig merking av søppeldunkene
Bevisstgjøring av elever og ansatte iforhold til sortering av avfall
Økning av avfall fra 2017 og 2018 skal undersøkes og følges tett opp av driftsleder og skolens AMU.