Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Jeriko skole

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Grunnskole / SFO, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 05 sep, 2019
Utløper: 05 sep, 2022

Systemkrav

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

10% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

30% fra 2017

Antall elever og ansatte

1% fra 2017

Kommentarer til Systemkrav

Antall årsverk er inkludert både skole og AKS (aktivitetsskolen).

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

75% fra 2017

Kommentarer til Innkjøp

UKE og EFT som gjør avtaler ihht offentlige anskaffelser og stiller miljøkrav ihht Oslo kommunes innkjøpsstrategi med fokus på miljø og samfunnsansvar. Totalt var 35 leverandører miljøsertifisert. Forbruk av kopi- og skrivepapir (A4) var på 1000 kg. I 2018 ble arkiveringssystemet Websak innført. Dette har medført at alle dokumenter relatert til både elever og ansatte nå kun blir elektronisk behandlet.

Energi

Energiforbruk

10% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-10% fra 2017

Kommentarer til Energi

Sammenlignet med 2017 så økte energibruket i 2018. Dette skyldes at arealet økte med 500 m2 (nytt bygg). Energibruket målt i per m2 gikk derimot ned.

CO2

CO2 totalt

10% fra 2017

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

-1% fra 2017

Drivstofforbruk per mil

-1% fra 2017

Kommentarer til Transport

Vi har ingen egen bilpark. Vi har marginalt med utbetaling av kilometergodtgjørelse.

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

22% fra 2017

Kommentarer til Avfall

Vi har ikke helt oversikt over mengde i kg siden dette volumberegnes fra Renovasjonsetaten. Når det nye kildesorteringssystemet kommer ordentlig på plass, så skal alt avfall veies.

Vannforbruk

Vannforbruk

28% fra 2017

Kommentarer til Vannforbruk

Vannforbruket i 2018 var på 902 m3.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi følger Oslo kommunes rammeavtaler.
Avfall
Nye avfallsdunker til kildesortering i alle klasserom og store møterom.
Energi
Byttet til LED-belysning ute, samt i nybygg.
Transport
El-sykkel kjøpt inn til bruk i skolens tjeneste.
Annet
Tema miljø blir ivaretatt i kompetansemålene i læreplanen. Miljøfyrtån og miljøarbeidet er svært god forankret på skolen, både i driften og i undervisning. Har deltatt på humlekurs. Skolen skal etablere et humlevennlig område. Har en årlig miljøuke med fokus på gjenbruk og redesign. Elever hadde med plastposer til skolen for å lage kunstverk. Laget handlenett på kunst- og håndverk. Vi har årlig loppemarked og der overskuddet går til Redd Barna.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Mål for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
Arbeidsmiljø:
• Læring, trivsel, tilhørighet og trygghet for alle ansatte
• Arbeidsplassen skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet
• Ved arbeidsplassen skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for ansatte
• Ved arbeidsplassen samarbeider alle om å hjelpe hverandre
Brann/brannvern:
• Unngå brann gjennom gode rutiner for brannsikring
• Alle ansatte og elever skal være kjent med skolens branninstruks og vite hvordan de skal forholde seg ved brann eller ved varsel om brann
El-sikkerhet:
• Unngå fare for brann gjennom gode kartleggingsrutiner for bruk av elektrisk anlegg/utstyr
• Alle ansatte og elever skal være kjent med rutinen for å melde avvik knyttet til feil og mangler ved det elektriske anlegget/utstyr
Miljøledelse / Miljøfyrtårn:
Skolens aktivitet skal ha minst mulig påvirkning på det ytre miljø, og verdiskaping skal gjøres med lavest mulig ressursbruk. Skolen har iverksatt kildesortering. Farlig avfall blir deklarert via avfallsdeklarering.no. Farlige kjemikalier er registrert og risikovurdert i elektronisk stoffkartotek.
Skolen har innført miljøledelse, og handlingsplan miljø er dokumentert i årlig klima- og miljørapport i Miljøfyrtårnportalen.

Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
35 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Skolen vil i den grad det er mulig benytte miljøsertifiserte produkter og leverandører, men må samtidig forholde seg til kommunens rammeavtaler. AKS skal ha et 10 ukers prosjekt på Geitmyra Matkultursenter, der økologisk mat, sunn mat, kutt matsvinn, er en del av det
Energi: Mål
180 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vaktmester stiller ned temperaturen i forbindelse med ferieavvikling.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Skolen vil benytte elsykkel til de oppdrag det er praktisk gjennomførbart og hensiktsmessig.
Avfall: Mål, Restavfall
1800 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Ny kildesorteringsløsning kommer i løpet av høsten 2019. Større fokus på og opplæring i kildesortering blant ansatte og elever. Skolen vil ha opplæring av alle ansatte i kildesortering.