Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Smestad skole

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Grunnskole / SFO, Leietaker

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 07 aug, 2021
Utløper: 15 des, 2021

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall elever og ansatte

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

5% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

5% fra 2017

Klimaregnskap

CO2 totalt

4% fra 2017

Transport og anleggsmaskiner

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

24% fra 2017

Vannforbruk

Vannforbruk

4% fra 2017

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Innkjøp gjøres ihht innkjøpsavtaler gitt av UDE
Bevisstgjøring i valg av produkter
Avfall
Alle klasserom har egne avfallsbøtter for restavfall, papir og matavfall. Vi har egen dunk til panteflasker.
Energi
Alle ventilasjonsanlegg blir slått av i ferier, etter endt arbeidsdag og i helger
Transport
Ingen
Utslipp til luft og vann
Ingen
Annet
Isolert noen av vinduene

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Arbeidsmiljø:
• Læring, trivsel, tilhørighet og trygghet for alle ansatte
• Arbeidsplassen skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet
• Ved arbeidsplassen skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for ansatte
• Ved arbeidsplassen samarbeider alle om å hjelpe hverandre
Brann/brannvern:
• Unngå brann gjennom gode rutiner for brannsikring
• Alle ansatte og elever skal være kjent med skolens branninstruks og vite hvordan de skal forholde seg ved brann eller ved varsel om brann


El-sikkerhet:
• Unngå fare for brann gjennom gode kartleggingsrutiner for bruk av elektrisk anlegg/utstyr
• Alle ansatte og elever skal være kjent med rutinen for å melde avvik knyttet til feil og mangler ved det elektriske anlegget/utstyr
Innkjøp: Mål, Økologiske varer til egen drift (frivillig)
0 varer
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
35 leverandører
Energi: Mål
230 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Fokus på kontinuerlig opplæring av elever og ansatte samt bevisst energibruk i hverdagen
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Avfall: Mål, Restavfall
25000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
35 %
Avfall: Tiltak
Fortsette med kildesortering.