Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Nedre Bekkelaget skole

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Grunnskole / SFO, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 nov, 2019
Utløper: 30 nov, 2022

Systemkrav

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

-6% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

10% fra 2017

Antall elever og ansatte

-3% fra 2017

Kommentarer til Systemkrav

årsverk inkluderer assistenter og vikarer

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

218% fra 2017

Kommentarer til Innkjøp

Mengden av hva som ble kjøpt inn 2018

Energi

Energiforbruk

-1% fra 2017

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-1% fra 2017

CO2

CO2 totalt

24% fra 2017

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport

Ingen kjøring eller kjøregodtgjørelse ved skolen

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

20% fra 2017

Kommentarer til Avfall

Fra energinet

Vannforbruk

Vannforbruk

23% fra 2017

Kommentarer til Vannforbruk

Fra Energinet.
Skolen benyttes under Norway cup og en del utenfor skoletid (utleie av gymsal). Ungdomsskole- mer dusjing.
Trenden er tilsvarende for 2019.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi handler i størst mulig grad inn miljømerkede produkter,- men er samtidig bundet av skolenes rammeavtaler.
Avfall
Vi kildesorterer alt avfall som det er tilrettelagt for. Venter på ny utbedret løsning.
Energi
Passer på at lys og apparater som ikke er i bruk slås av.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
LOKALE MÅL
Arbeidsmiljø:
• Læring, trivsel, tilhørighet og trygghet for alle ansatte
• Arbeidsplassen skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet
• Ved arbeidsplassen skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for ansatte
• Ved arbeidsplassen samarbeider alle om å hjelpe hverandre
Brann/brannvern:
• Unngå brann gjennom gode rutiner for brannsikring
• Alle ansatte og elever skal være kjent med skolens branninstruks og vite hvordan de skal forholde seg ved brann eller ved varsel om brann


El-sikkerhet:
• Unngå fare for brann gjennom gode kartleggingsrutiner for bruk av elektrisk anlegg/utstyr
• Alle ansatte og elever skal være kjent med rutinen for å melde avvik knyttet til feil og mangler ved det elektriske anlegget/utstyr
Miljøledelse / Miljøfyrtårn:
Skolens aktivitet skal ha minst mulig påvirkning på det ytre miljø, og verdiskaping skal gjøres med lavest mulig ressursbruk. Skolen har iverksatt kildesortering. Farlig avfall blir deklarert via avfallsdeklarering.no. Farlige kjemikalier er registrert og risikovurdert i elektronisk stoffkartotek.
Skolen har innført miljøledelse, og handlingsplan miljø er dokumentert i årlig klima- og miljørapport i Miljøfyrtårnportalen.

Innkjøp: Mål, Økologiske varer til egen drift (frivillig)
5 varer
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
36 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi forholder oss til sentrale innkjøpsavtaler
Det er fokus på å øke andelen økologisk mat
Energi: Mål
120 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Fortsette arbeidet med UBF på effektivisere bruken av bygget
Bevisstgjøre ansatte og elever
Transport: Tiltak
Ikke relevant
Avfall: Mål, Restavfall
6000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
Innføre ny kildesortering høst 2019
Lære opp ansatte og elever i riktig kildesortering