Rogaland Elektro AS

Innrapportering for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Elektroentreprenører, Bygningshåndverkere

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Elektrisk installasjonsarbeid, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 31 jan., 2020
Utløper: 31 jan., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

8% fra 2017

Antall årsverk for rapporteringsåret

4% fra 2017

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

-3% fra 2017

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-31% fra 2017

Kommentarer

Stor del av reduksjonen skylles at at vi stadig jobber med å utnytte potensiale i våre bygg. Jobber med å energieffektivisere våre bygg

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

6% fra 2017

Kommentar til klimaregnskapet

Energieffektivisering av byggene har bidratt til lavere energibruk i 2018
Ender på 83% kildesortering som vi er fornøyd med, men kan vi spisse dette enda mer?
Arbeidsbilene er endel av vårt virke og nødvendig. Endringene er noe høyere som skylles en øknng i ansatte.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Endret leverandør, jobbet inn våre krav til miljø og embalasjebruk.
Avfall og ombruk
Ingen nye tiltak. Holder fokus på kildesotering
Energi
Varmestyring etablert på deler av virksomheten. Solceller på tak.
Transport
Det er bestilt inn firmaets første el-bil.
Utslipp til luft og vann
Ikke aktuelt

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Rogaland Elektro vil tilstrebe de mest miljøvennlige og bærekraftige løsninger på våre oppdrag, gjennom et tett samarbeid mellom våre kunder og leverandører. Rogaland Elektro vil kontinuerlig søke forbedringer som kan redusere forurensning og bidra til å bevare miljøet.
Rogaland Elektro har til mål at alle medarbeiderne har tilstrekkelig opplæring til å kunne gjennomføre arbeidet uten å være I fare for menneske, miljø eller materiell.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
2 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Utfordrer leverandørene våre videre til å minske emballasjebruken.
I større grad redusere å sende ut papirfaktura, gå mer over til elektronisk fakturering
Energi: Tiltak
Fortsette å energieffektivisere våre bygg
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Bilparken er nødvendig I bedriftens virke. Bilparken evalueres kontinuerlig.
Ser på løsning ved bruk av el-bil som servicebil. Utviklingen med el-varebil blir stadig bedre.
Avfall: Mål og restavfall
8000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Holde fokus på at kildesorteringen I bedriften fungerer videre
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke aktuelt